Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

Pytanie:

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje przez okres jednego roku świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego, czy jeżeli równocześnie ze zwolnieniem zostało ustalone prawo do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku mającego związek z pełnieniem służby, to czy przysługują obydwa świadczenia tj. 12 miesięczne świadczenie (art.95) oraz renta inwalidzka, czy tylko jedno z tych świadczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

Zgodnie z art. 95, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzowi spełniającemu określone warunki, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli żołnierz został zwolniony określonych powodów, takich jak przykładowo: zrzeczenie się obywatelstwa, otrzymanie niedostatecznej ogólnej oceny w okresowej opinii służbowej,  utrata stopnia, prawomocne ukaranie. Wśród przyczyn tych nie została wskazana przyczyna ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby. Zatem, świadczenie to należy się, jeżeli żołnierz został zwolniony z powodu ustalenia niezdolności do służby. Natomiast, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, w razie zbiegu uprawnień do świadczenia pieniężnego i świadczenia emerytalnego żołnierzowi przysługuje, według jego wyboru, tylko jedno z tych świadczeń. Kwestię zbiegu reguluje również art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zgodnie z którym, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Renta inwalidzka, nie jest, naszym zdaniem, świadczeniem emerytalnym, lecz rentowym, ale jeżeli by uznać ją za uposażenie w stanie spoczynku – to osoba uprawniona zarówno do renty jak i do świadczenia pieniężnego, otrzyma świadczenie wyższe lub świadczenie, które wybrała.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne