Rozdzielność majątkowa a zobowiązania wobec ZUS/US

Pytanie:

Członek zarządu spółki z o.o. decyduje się na zawarcie rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem, by chronić jego majątek przed ewentualną egzekucją należności ze strony wierzycieli. Jednakże istnieje wymóg, by wierzyciel wiedział o rozdzielności, w przeciwnym wypadku nie jest ona skuteczna. Co w przypadku zaległości podatkowych i ZUS? Czy aby zabezpieczyć się przed ściągnięciem należności z majątku współmałżonka, należy powiadomić US i ZUS o istniejącej rozdzielności majątkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozdzielność majątkowa a zobowiązania wobec ZUS/US

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Jak stanowi art. 29 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

  1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
  2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
  3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
  4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Na mocy art. 109 § 1 Ordynacji w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (a więc również regulowanej art. 116 Ordynacji odpowiedzialności członka zarządy za zaległości podatkowe spółki) przepisy m.in. art. 29 stosuje się odpowiednio.

Porady prawne

Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ani przepisy Ordynacji podatkowej, ani ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie stawiają wymogu zawiadamiania organów podatkowych ani ZUS o zawarciu umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej, aby zabezpieczyć się przed ściągnięciem należności z majątku współmałżonka.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne