Samochód wykupiony z leasingu

Pytanie:

Jestem właścicielem firmy, która korzysta z leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Toyota Yaris - z kratką. W grudniu nastąpi zakończenie umowy, samochód zostanie wykupiony. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona na moją firmę, a cena wykupu wynosi 220 zł plus 22% VAT. W trakcie trwania umowy leasingowej nastąpiła nowelizacja ustawy o VAT zmieniająca kryteria umożliwiające odliczanie VAT od rat leasingowych - umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym. W związku z tym firma moja odliczyła podatek VAT od czynszu inicjalnego i 7 kolejnych rat leasingowych. Pozostałe raty były księgowane brutto jako koszty - bez odliczania podatku VAT. Proszę o odpowiedź na następujące pytania. 1. Jaką mam podać wartość samochodu przy wprowadzaniu go do ewidencji środków trwałych - czy taką jak na fakturze, czy rzeczywistą rynkową? 2. W przypadku wartości rynkowej - kto ją określa? 3. Czy mogę sprzedać samochód po wycofaniu go z ewidencji środków trwałych za kwotę powiedzmy 500 zł i jakie powodowałoby to skutki prawne i podatkowe? 4. Czy po wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych mogę podarować go żonie lub synowi - jaki są tego skutki prawne i podatkowe? 5. Czy sprzedaż wykupionego samochodu po 6 miesiącach okresu użytkowania będzie zwolniona z podatku VAT? 6.Czy do okresu użytkowania można zaliczyć czas trwania leasingu?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Samochód wykupiony z leasingu

Ad. 1 i 2. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, w razie nabycia przedmiotu tej umowy przez korzystającego, mamy do czynienia z klasyczną umową sprzedaży. Ponieważ zwykle cena nabycia jest tak skalkulowana przez finansującego, aby nie musiał on określać przychodu ze zbycia w wysokości wartości rynkowej, może nie odpowiadać wartości rynkowej. Nie jest to sytuacja korzystna dla korzystającego, gdyż kwota będąca ceną nabycia jest u niego rozliczana w kosztach podatkowych

Jeśli cena nabycia będzie wyższa niż 3.500 zł, wówczas korzystający będzie musiał amortyzować nabyty przedmiot umowy leasingu oraz ująć go w ewidencji środków trwałych. Niestety, za wartość początkową nie będzie można przyjąć wartości rynkowej, ponieważ przepisy podatkowe jasno określają, że w przypadku opłatnego nabycia wartością początkową jest cena nabycia, za którą uważa się: 

Porady prawne
  • kwotę należną zbywcy,
  • powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji,
  • oraz pomniejszoną o VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje odliczenie podatku. 

Jeżeli cena nabycia nie przekracza kwoty 3.500 zł, wówczas korzystający nie musi amortyzować nabytego przedmiotu, lecz może kwotę tę zaliczyć do swoich kosztów jednorazowo. Jeśli jednak chce, może uznać nabyty składnik za swój środek trwały i dokonać jego amortyzacji - albo jednorazowej albo na zasadach ogólnych.

Ad. 3. Można oczywiście pojazd wycofać z ewidencji środków trwałych i przekazać na własne potrzeby. Samo wycofanie samochodu z ewidencji i wyprowadzenie go z działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwota uzyskana ze sprzedaży wycofanego z działalności środka trwałego stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności, jeśli pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Po upływie tego okresu dochód ze sprzedaży będzie wolny od podatku dochodowego.

W razie opodatkowania dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składnika majątku wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków (zob. art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz art. 24 ust. 2 ustawy o PIT).

W zasadzie sprzedaż samochodu używanego wcześniej przez przedsiębiorcę nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż sprzedaż ta może powodować powstanie obowiązku w podatku VAT albo zwolnienie z niego.

Jeżeli jednak zbywany składnik majątku nie był amortyzowany, a jego wartość nie przekracza 1500 zł, to jego sprzedaż nie skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej - wg art. 14 ust. 2 lit. b ustawy o PIT. W tym przypadku przychód może być ustalany na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, ale tylko jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. 

Ad. 4. W przypadku darowizny należy uwzględnić możliwość opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ponieważ w myśl art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, zatem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania, ponieważ nie obejmuje on przypadku wyzbycia się składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej w formie bezpłatnej.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje przy tym kwotę wolną od opodatkowania (9.637 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej), a od przyszłego roku (o ile Prezydent podpisze nowelizację) - zwolnienie od opodatkowania w przypadku darowizny w ramach bliskiej rodziny.

Ad. 5. Artykuł 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało podatnikowi dokonującemu tej dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunkiem zwolnienia jest to, żeby podatnikowi dokonującemu dostawy towarów używanych nie przysługiwało "w stosunku do tych towarów" - tzn. przy nabyciu tych towarów - prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

Prowadzisz działalność gospodarczą i kupiłeś samochód osobowy w leasingu? Sprawdź, jakie skutki będzie mieć zakończenie leasingu w przypadku różnych umów. Jakie skutki podatkowe dla firm ma leasing samochodu osobowego? Co to jest leasing? Leasing to umowa zawarta przez dwie strony: finansującego (leasingodawcę), korzystającego (leasingobiorcę). Leasing polega (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21.04.2005 r. zmieniającą ustawę o VAT, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu rat czynszów (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.). Zmiany w tym zakresie weszły w życie w dniu 22.08.2005 r.  Nowe zasady odliczania podatku Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, obowiązującym od 22.08.2005 r., usługobiorcy użytkujący (...)

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie normalną pracę w firmie bez samochodu i nie dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, których przedmiot działalności z natury rzeczy opiera się na używaniu samochodów (np. przedsiębiorstwa transportowe czy działalność (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego określało się ograniczenia w zakresie używania samochodów osobowych dla potrzeb (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla tego rodzaju samochodu. Prawo do odliczenia było pełne, tzn. podatnik, który nabył samochód spełniający (...)

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Prawie każdy przedsiębiorca chciałby, przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego samochodu, wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczania podatku VAT od paliwa, które będzie nabywał do tego samochodu. Być może także niemożność odliczenia tego podatku od rat leasingowych wpłynie na decyzję o zakupie innego samochodu niż pierwotnie planowany. Na podejmowanie (...)

Odliczanie VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Odliczanie VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług (VAT) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W odniesieniu do pojazdów samochodowych ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jednak (...)

ETS o prawie odliczenia VAT-u od paliwa!

ETS o prawie odliczenia VAT-u od paliwa!

22 grudnia rozstrzygnął sprawę z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 17 ust. 2 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa (...)

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

  Ubezpieczenie obowiązkowe Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe (...)

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli auta będą używane tylko do celów firmowych. W przyszłym roku nastąpi istotna zmiana w zakresie (...)

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych samochodów będących wcześniej przedmiotem dzierżawy

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych samochodów będących wcześniej przedmiotem dzierżawy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w kwestii opodatkowania VAT sprzedaży używanych samochodów będącej wcześniej w dzierżawie, leasingu lub umów o podobnym charakterze. W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania sądu podatnik – dealer jednego z producentów samochodów oddaje w dzierżawę fabrycznie nowe samochody. Samochody te są własnością podatnika (...)

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Do pełnego prawa do odliczenia VAT-u od samochodu osobowego niezbędna będzie ewidencja przebiegu pojazdu, wykazująca jego wykorzystanie wyłącznie na cele firmowe, lub używanie samochodu specjalistycznego. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto również na cele prywatne, będą mogli odliczyć połowę VAT-u, ale zarówno od ceny zakupu samochodu, jak i paliwa. Resort finansów przekazał (...)

Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

22 grudnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskich zasad odliczania VAT od paliwa. Zdaniem Trybunału Polska z chwilą wejścia do UE nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych.  Sprawa przed ETS (C-414/07) dotyczyła spółki Magoora, która wystąpiła (...)

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Prezydent podpisał ustawę

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał ustawę, która ma przyczynić się nie tylko do bezpieczeństwa na polskich drogach, ale również udostępnienie większej liczby danych dla osób, które chcą kupić nowy samochód. Dzięki temu powstanie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Celem ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód ten będzie używany.  Zaznaczmy, że jeżeli zostaną spełnione dwa poniższe (...)

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Nabywając samochód do firmy nie zawsze mamy obowiązek zaliczania go do środków trwałych. Ponadto w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo używa prywatne samochody właścicieli lub pracowników (ten drugi przypadek zostanie omówiony w artykule, który ukaże się wkrótce, a dotyczącym podróży służbowych). Fakt wykorzystywania samochodów (...)

Przedsiębiorco spiesz się z zakupem auta z kratką

Przedsiębiorco spiesz się z zakupem auta z kratką

Przedsiębiorca, który kupi lub weźmie w leasing samochód z kratką jeszcze przed zmianą przepisów planowaną na 1 stycznia 2011 r., odliczy cały VAT na dotychczasowych zasadach. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17 299. - Przedsiębiorcy, którzy chcą odliczyć cały VAT, powinni więc pospieszyć się z zakupem samochodu. (...)

Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

  Definicja samochodu osobowego i ciężarowego  Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego, która powoduje, że mniejsza niż dotychczas liczba samochodów jest uważana za samochody ciężarowe dla celów podatku dochodowego. Jest to oczywiście zmiana niekorzystna dla podatników, gdyż posiadanie i używanie w firmie samochodu ciężarowego (...)

Odliczanie podatku VAT od paliwa i części - stan prawny do 22 sierpnia 2005 r.

Odliczanie podatku VAT od paliwa i części - stan prawny do 22 sierpnia 2005 r.

Zmiany w ustawie o VAT nie ominęły również kwestii związanych z odliczaniem paliwa do samochodów firmowych. Poniżej omówimy regulacje obowiązujące do 21.08.2005 r. oraz nowe przepisy, które obowiązują od 22.08.2005 r.     Pamiętajmy, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku (...)

Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego

Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego

Nowelizacja ustawy od podatku towarów i usług zmienia definicję samochodu osobowego, od zakupu którego możliwe jest pełne odliczenie naliczonego podatku. Zmiany "samochodowe" wchodzą w życie z upływem 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy- 22.08.2005 r. czyli później niż pozostała część nowelizacji. Zmiana ta jest przez wielu ekspertów krytykowana i oceniana przez (...)

Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu zwolniona od podatku VAT

Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu zwolniona od podatku VAT

Dostawa samochodu osobowego wykupionego po leasingu operacyjnym, przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jest zwolniona od VAT, jeżeli samochód ten jest towarem używanym. Przy czym do okresu używania przez podatnika wlicza się także okres eksploatacji samochodu w ramach umowy leasingu. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla pracownika za odbytą podróż?  Wydatki ponoszone za pracownika z tytułu używania przez (...)

Jakie szkody pokryje ubezpieczyciel gdy samochód był w leasingu?

Jakie szkody pokryje ubezpieczyciel gdy samochód był w leasingu?

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacając odszkodowanie za samochód zniszczony w wypadku, nie pokryje kosztów wynikających z rozwiązania umowy leasingu.   (...)Ekonomiczny związek z wypadkiem jest więc niewątpliwy, ale nie jest to związek tego rodzaju, że uzasadniałby odpowiedzialność ubezpieczeniową towarzystwa.   (...)Istota sporu sprowadzała się więc do kwestii prawnej (...)

Droższe paliwo dla firmowych samochodów

Droższe paliwo dla firmowych samochodów

Od nowego roku przedsiębiorcy nie odliczą podatku VAT od paliwa, które wleją do baku firmowego auta. Na zmianie przepisów stracą ostatecznie konsumenci. Według ekspertów ograniczenie to odczują wszyscy przedsiębiorcy. – Każdy musi rozwieźć towar do hurtowni, sklepów oraz utrzymywać dział handlowy. To jest warunek rozwoju – tłumaczy w rozmowie z e-prawnik.pl (...)

Pamiętaj o rejestracji umowy leasingu do 15.06.2005 r.

Pamiętaj o rejestracji umowy leasingu do 15.06.2005 r.

Nowelizacja ustawy VAT wprowadza nową definicję samochodu osobowego, co do którego można odliczyć całość naliczonego podatku VAT. Przepisy dotyczące samochodów wejdą w życie później niż pozostała część ustawy. Z dniem 22 sierpnia wejdą w życie nowe kryteria, na skutek których samochody, w przypadku których do tej pory przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości (...)

Jakie mogą być kłopoty ze zwrotem samochodu oddanego w leasing?

Jakie mogą być kłopoty ze zwrotem samochodu oddanego w leasing?

(...)Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z umów leasingowych full service (najmu długoterminowego), gwarantujących nie tylko finansowanie zakupu, ale też stały serwis techniczny. (...)Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w momencie oddawania auta mogą zacząć się problemy z ostatecznym rozliczeniem umowy. Okazuje się bowiem, że za dodatkowe naprawy, których firma dokonuje, (...)

Od 1 czerwca nowe zasady vat dotyczące leasingu

Od 1 czerwca nowe zasady vat dotyczące leasingu

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wziąć w leasing samochód, powinni się spieszyć. Może się bowiem okazać, że podpisując umowę za dwa miesiące, stracą kilka tysięcy złotych VAT. Zagrożenie to wynika z noweli ustawy o VAT. Nad wniesionymi do niej poprawkami dyskutowała wczoraj Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zaakceptowała ona m.in. rozwiązanie, w myśl którego osoby i firmy, (...)

VAT przy zakupie samochodu

VAT przy zakupie samochodu

Od 22 sierpnia przestanie obowiązywać wzór Lisaka, przestanie też być istotne świadectwo homologacji. (...)Jeśli nie przekracza ona 3,5 tony, ważną rolę odgrywać będą dane techniczne wynikające z dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia wydanego przez stację kontroli pojazdów (nie dotyczy to pojazdów specjalnych i autobusów). (...)Od samochodów używanych na podstawie umów leasingu (...)

Czy prokuratorzy są łagodni dla nietrzeźwych?

Czy prokuratorzy są łagodni dla nietrzeźwych?

W stolicy prokuratorzy są łagodni dla nietrzeźwych kierowców. Przez pierwsze dwa miesiące udało się zabezpieczyć na poczet przyszłej kary tylko 97 samochodów, którymi jechali pijani kierowcy. (...) Dlaczego tak mało?  – Spora cześć zatrzymanych to kierowcy, którzy pożyczyli auto lub mają je w leasingu. Więc nie możemy ich zabezpieczyć na poczet przyszłej kary, (...)

1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

Ruszył kolejny instrument wsparcia dla firm ARP uruchamia zapowiedziane w tarczy antykryzysowej wsparcie dla firm z branży transportowej oraz sektora MŚP. Rząd wspiera branżę transportową oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe. Od dziś przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy. Wydana przez MF interpretacja ogólna wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu (...)

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Zasady opodatkowania leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron („finansujący”), oddaje do odpłatnego używania albo używania (...)

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Kiedy leasing został uregulowany w polskim prawie?  Umowę leasingu reguluje Tytuł XVII1 Kodeksu cywilnego. Tytuł ten został dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r., zmieniającej Kodeks cywilny z dniem 9 grudnia 2000 r. Od dnia 9 grudnia 2000 r. leasing funkcjonuje więc w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana. Do tego czasu był tzw. umową nienazwaną, a (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

  Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne odliczenie dotyczyło tzw. samochodów „z kratką”). Jeżeli podatnik użytkował (...)

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Leasing w ustawach podatkowych. Ustawy o podatkach dochodowych określają podatkowe skutki umowy leasingu. W myśl przepisów podatkowych zakres pojęcia leasingu jest szeroki – obejmuje nie tylko umowę nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

Leasing jest formą umowy cywilnoprawnej, zgodnie z którą przedsiębiorstwo prowadzące działalność leasingową (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorcy) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania albo pobierania pożytków na czas określony w umowie leasingowej. Środki (przedmioty) leasingu zalicza się do aktywów trwałych (...)

Co to jest leasing?

Co to jest leasing?

Leasing Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje się do kupienia rzeczy od sprzedawcy i przekazania jej do używania drugiej stronie (leasingobiorca, korzystający) lub do używania i pobierania pożytków. Ze swej strony leasingobiorca (...)

Limit odliczenia VAT dotyczy także samochodów osobowych w leasingu

Limit odliczenia VAT dotyczy także samochodów osobowych w leasingu

W przypadku leasingu samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT-u. W przeciwieństwie jednak do innych źródeł finansowania zakupu pojazdu, podatnik będzie miał możliwość na dodatkowe odciążenie swojego zobowiązania wobec fiskusa. Leasing samochodu osobowego wiąże się z ograniczeniem w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Mimo podobieństw (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekazanie samochodu po leasingu

Przekazanie samochodu po leasingu

W czerwcu br. uległa zakończeniu umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód. Przedmiot został sprzedany dotychczasowemu leasingobiorcy (firma jednoosobowa) na podstawie faktury (...)

Samochód poleasingowy

Samochód poleasingowy

W grudniu 2006 zakończyłem umowę leasingu operacyjnego. Samochód został wykupiony na moją firmę, której jestem jedynym właścicielem - firma jednoosobowa. Zgodnie z umową leasingową, samochód (...)

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od 2001 r., prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów, zarejestrowany jako podatnik VAT i rozliczający się podatkiem (...)

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota (...)

Wykup pojazdu z leasingu

Wykup pojazdu z leasingu

Prowadzę jednoosobową firmę z wpisem do ew. gosp.Właśnie kończy się leasing samochodu ciężarowego.Czy po wykupie ostatecznym mam obowiązek wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych (...)

Kradzież leasingowanego pojazdu

Kradzież leasingowanego pojazdu

Skradziono mi samochód, który był w leasingu. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie leasingodawcy. Chcę teraz zwrócić się o zwrot tego odszkodowania - bo uważam, że powinno zostać (...)

Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

Prosimy o wyjaśnienie, która ze stron umowy leasingu jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia w przypadku leasingu operacyjnego samochodu. W takim przypadku leasingodawca jest właścicielem pojazdu, (...)

Niespłacone raty leasingu

Niespłacone raty leasingu

Wziąłem na swoją firmę w leasing samochód osobowy. Zapłaciłem pierwszych 7 rat zgodnie z harmonogramem spłat rat. W związku z tym, iż miałem trudności z odzyskaniem wierzytelności od swoich (...)

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Wykupiłem samochód z leasingu we wrześniu bieżącego roku, jednak teraz chcę go sprzedać. Czy sprzedaż będzie obarczona podatkiem? Jeśli tak to jakim? Jak długo muszę czekać, aby nie płacić (...)

Leasing od firmy zagranicznej

Leasing od firmy zagranicznej

Chcielibyśmy jako firma wyleasingować samochód osobowy w Niemczech. Umowa leasingowa będzie podpisana w Niemczech z niemiecką firmą leasingową. Warunki umowy pozwalają zaklasyfikować ją wg polskiego (...)

Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

W 1999 r. firma a konkretnie spółka cywilna wzięła samochód w leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy firma odliczała całość czynszu z faktury w koszty oraz VAT. Po zakończeniu umowy leasingowej (...)

Leasing samochodu osobowego. Vat i koszt podatkowy

Leasing samochodu osobowego. Vat i koszt podatkowy

Czy przy umowie leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości początkowej powyżej 20000 EUR raty (zarówno wstępna, jak i miesięczna) są w całości kosztem uzyskania przychodu w świetle (...)

Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlano-montażowe. Nabyłem w leasingu operacyjnym samochód ciężarowy z tzw. kratką. Okres leasingu: 36 miesięcy. Czy opłatę tzw. wstępną leasingową (...)

Zaskarżenie aktu prawa miejscowego

Zaskarżenie aktu prawa miejscowego

Jestem osobą z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z upośledzeniem narządu ruchu. Muszę korzystać z samochodu, żeby normalnie funkcjonować i pracować zawodowo. Posiadam kartę (...)

Sprzedaż ruchomości po wykupie z leasingu

Sprzedaż ruchomości po wykupie z leasingu

Zakończyłam umowę leasingu i dokonałam wykupu przedmiotu leasingu - środka transportu. Wartość wykupu wynosiła 500 zł netto. Czy jestem zobligowana wprowadzić środek transportu do środków (...)

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową (...)

Leasing samochodu od firmy z UE

Leasing samochodu od firmy z UE

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na nowy samochód osobowy z firmą leasingową mającą siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej. Czy taka umowa oraz fakt (...)

Sprzedaż samochodu poleasingowego a korekta VAT

Sprzedaż samochodu poleasingowego a korekta VAT

Wykupiłam na fakturę z dn. 29.11.2007 r. samochód osobowy poleasingowy za kwotę 7672,13 zł netto + VAT 1687,87 = 9360,00 zł brutto. Samochód był wprowadzony do środków trwałych i amortyzowany. (...)

Odpowiedzialność  za wady rzeczy leasingowanej

Odpowiedzialność za wady rzeczy leasingowanej

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa lata temu wzięłam w leasing samochód. Samochód jest bardzo znanej marki i bardzo drogi. Pod koniec września upływa mi termin dwuletniej gwarancji na samochód. (...)

Opłata wstępna leasingu, a koszty uzyskania

Opłata wstępna leasingu, a koszty uzyskania

Podpisując umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy zdecydowalem się na oplatę wstępną w wysokości 45% wartości samochodu, licząc na to, że opłata ta będzie stanowiła koszt uzyskania (...)

Sprzedaż samochodu firmowego po amortyzacji

Sprzedaż samochodu firmowego po amortyzacji

Czy jako firma mogę sprzedać samochód rok 2001 w cenie jaką zapłaciłam Towarzystu Leasingowemu, czyli cena wykupu, np. 3600 zł pomniejszona o kwotę amortyzacji czyli o 950 zł? Czy urząd skarbowy (...)

Dzierżawa czy leasing

Dzierżawa czy leasing

Czy umowa dzierżawy samochodu od firmy, która oświadcza, że samochód stanowi jej własność, a w rzeczywistości jest leasingowany jest obowiązująca czy też można ją uznać za nieważną z powodu (...)

Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu

Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się ryczałtem 8.5 %. Obecnie chce kupić samochód, jeszcze nie podjął decyzji, czy nowy, czy też używany. Skłania się do zakupu (...)

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Jestem zameldowany na stałe w miejscowości Czechy k/ Zduńskiej Woli. Miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej jest Kamyk, Gm. Kłobuck, powiat Kłobuck. Zakupiłem samochód z (...)

Zbycie samochodu poleasingowego

Zbycie samochodu poleasingowego

Kończy się umowa leasingu operacyjnego. Samochód osobowy, koszt wykupu ok. 1000 zł. 1. Wykup na firmę, faktura bezpośrednio w koszty i zbycie tego samochodu za np. 1 miesiąc, nie płacąc podatku (...)

Zakup samochodu z zastawem

Zakup samochodu z zastawem

Chcę kupić samochód od osoby cywilnej która prowadzi działalność gospodarczą. Samochód ten odkupiła od swego ojca który go miał w leasingu. W tej chwili w dowodzie rejestracyjnym widnieje właściciel (...)

Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

Czy korzystający z leasingu może realizować uprawnienia z rękojmi wobec zbywcy, od którego finansujący leasing nabył samochód oddany w leasing? Wskazać należy, iż uprawnienia z rękojmi przysługują (...)

Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą używa samochodu dostawczego na podstawie umowy leasingu. Nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych Spółki, bo to leasingodawca dokonuje (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania (...)

Amortyzacja auta wykupionego z leasingu

Amortyzacja auta wykupionego z leasingu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykupiła z leasingu samochód. Ostatnia rata leasingowa (wykupowa) opiewa na kwotę 430,71. Czy do amortyzacji środka trwałego można przyjąć (...)

FORUM PRAWNE

jak zaksiegowac samochód wykupiony z leasingu?

jak zaksiegowac samochód wykupiony z leasingu? jak zaksiegowac samochód wykupiony z leasingu?

Samochod w leasingu wykupiony na firme - jak sprzedac?

Samochod w leasingu wykupiony na firme - jak sprzedac? Witam. Prowadzę działalność gospodarczą / branża reklamowa/ jako osoba fizyczna.Chciałbym sprzedać samochód osobowy wykupiony na firmę za (...)

Zakup auta przez osobę prywatną które jest w leasingu. Jak kupić taki samochód?

Zakup auta przez osobę prywatną które jest w leasingu. Jak kupić taki samochód? Zakup auta przez osobę prywatną które jest w leasingu. Jak kupić taki samochód? Witam,chciałem jako osoba prywatna (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Zakup auta z tzw "kratką" - Ostatnie chwile na odlicznenie VAT

Zakup auta z tzw "kratką" - Ostatnie chwile na odlicznenie VAT W obecnym roku istniała możliwość odliczenia 100% podatku VAT przy zakupie samochodu z "kratką" (czyli z homologacją ciężarową). (...)

Nielegalna firma+zfałszowne dochody+praca na czarno

Nielegalna firma+zfałszowne dochody+praca na czarno Witam serdecznie Drodzy forumowicze zwracam się do Was z prośbą o poradę w dość nietypowej i skomplikowanej sprawie. Otóż w połowie lipca (...)

Rejestracja umowy leasingu w urzędzie skarbowym w 2011

Rejestracja umowy leasingu w urzędzie skarbowym w 2011 Co powinienem zrobić żeby móc dalej odliczać VAT w całości od płaconych rat leasingowych, w związku z nowymi zasadami obawiam się że już (...)

odliczanie vat od paliwa w 2011

odliczanie vat od paliwa w 2011 Samochód dostawczy o ciężarze poniżej 3500, mający OBT stwierdzający, że jest ciężarowy, będzie obowiązywać zawieszenie w odliczaniu Vat od zakupionego paliwa? (...)

rozwiazanie porozumienia do umowy

rozwiazanie porozumienia do umowy Mam działalność gosp. i zawarta umowe z firma x. Wspolpracuje jako Przedstawieceil tej firmy). W umowie przewidziane jest mozliwosc ze na moja pisemna prosbe otrzymam (...)

Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o.

Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o. Witam, chciałbym kupić samochód sportowy dla siebie, na spółkę z o.o. Auto (Mercedes SL500, dwuosobowy lub Mercedes CLS500, czteroosobowy) kosztuje (...)

Kolizja samochodem OC jako pracownik

Kolizja samochodem OC jako pracownik Dzień dobry, W lutym 2015 roku dorabiałem jako student u jednego z przewoźników DPD, najczęściej jeden lub dwa dni w tygodniu. Przewoźnik akurat tego busa wypożyczył (...)

koszty dzialalnosci gosp.

koszty dzialalnosci gosp. Mam dwa, istotne dla mnie pytania: 1. Czy w kosztach wlasnej jednoosobowej dzialalnosci gospodarczej moge ujmowac skladke na dobrowolna polise emerytalna w Commercial Union (w (...)

auto casco

auto casco Moja żona pracowała jako przedstawiciel handlowy firma nie przedłużyła z nią umowy w czasie pracy żona jezdziła ich samochodem w ktorym został wgnieciony lekko blotnik w firmie stwierdzili (...)

Jescze o odliczaniu podatku VAT od paliwa

Jescze o odliczaniu podatku VAT od paliwa 1 sierpnia 2005 roku odebrałem samochód u dealera. Pojazd zamówiłem przed 1 czerwca 2005r, później urlop i 20 czerwca 2005r podpisanie umowy leasingu. Do (...)

Jak polepszyć sytuacje w BIK

Jak polepszyć sytuacje w BIK Witam. Postaram się opisać sytuację w której się znalazłem w sposób jak najbardziej jasny. Kilka lat temu wziąłem kredyt dla swoich rodziców - ojciec był żyrantem (...)

Zaliczka na podatek, leasing

Zaliczka na podatek, leasing Witajcie, Zanim zacznę truć tyłek mojej księgowej chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej nt. Podatku dochodowego. Rozliczam się liniowo czyli 19% oraz mam kpir. (...)

Porady prawne