Samochody w działalności ryczałtowca

Pytanie:

Firma jest na ryczałcie od roku 2006 (poprzednie lata KPiR). Samochody amortyzowane. Jaką naliczyć stawkę podatku od sprzedaży środka trwałego (samochodu ciężarowego znajdującego się w rejestrze środków trwałych)? Czy stawka 3% od wartości z faktury VAT jest prawidłowa? Drugi samochód jest dalej w firmie - co z amortyzacja? Czy przechodzi z roku na rok jako strata, do momentu powrotu na KPiR?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Samochody w działalności ryczałtowca

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów m.in. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Porady prawne

Natomiast, odnośnie odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych (samochodów), należy pamiętać, że w okresie, kiedy podatnik jest opodatkowany w formie ryczałtu, środki trwałe nadal podlegają zużyciu (amortyzacji), choć odpisy amortyzacyjne nie są wliczane do kosztów. To oznacza, że w przypadku powrotu do opodatkowania w formie ogólnej podatnik musi uwzględnić niezaliczone do kosztów odpisy, chociaż nie będzie mógł obniżyć o nie podstawy opodatkowania. Wynika to z art. 22n ust. 5ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne