Skierowanie do domu pomocy społecznej

Pytanie:

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W/w osoba do 03.03.2007 przebywała w schronisku dla bezdomnych. W dniu 27.02.07 pracownik socjalny wysłał pismo do tej osoby do schroniska, aby dokonała wyboru ze względu na lokalizację, do którego domu by chciała być skierowana. Do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale zwrócono uwagę iż potwierdzenie odbioru pisma zostało dokonane w dniu 02.03.2007 i nie widnieje na nim podpis adresata, tylko innej osoby. Z rozmowy telefonicznej uzyskaliśmy informacje, że osoba ta od 03.03 07 przebywa ponoć u swojego krewnego i że niby zapoznała się z treścią tego pisma. Moje pytanie sprowadza się do tego, że nasz kierownik chce umorzyć postępowanie w tej sprawie, skoro ta osoba się nie określiła co do wyboru DPS. My posiadamy także adres tego krewnego, u którego w/w przebywa, bo kierownik schroniska nam go podał. Czy z takiego powodu, że nie określono wyboru domu pomocy społecznej można umarzać postępowanie? Wydaje się też wątpliwe czy ten człowiek zapoznał się z treścią naszego pisma. Sądzę także, że można by było spróbować skontaktować się z tą osobą poprzez krewnego, u którego obecnie jest? Czy można umarzać postępowanie na podstawie art. 105 kpa tylko dlatego tego, iż osoba, która złożyła wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej nie określiła, do którego z zaproponowanych domów chciałaby być skierowana? Co należy zrobić także w sytuacji, gdyby ta osoba w razie skontaktowania się z nią, rzeczywiście nie wyraziła swojej woli co do wyboru takiego domu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skierowanie do domu pomocy społecznej

Kwestie związane z wyborem DPS są regulowane ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 54 tej ustawy, osobę, wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczy, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, tą kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Zgodnie z art. 59 ust. 3 w razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Porady prawne

W związku z powyższymi przepisami nie do końca jest dla nas jasne, dlaczego zdaniem Państwa wnioskujący ma obowiązkowo, pod rygorem umorzenia sprawy wskazać konkretny DPS, w którym ma być on umieszczony. Przepisy wyraźnie bowiem stanowią, że ma być to DPS najbliższy miejscu zamieszkania, chyba ze okoliczności sprawy wskazują inaczej. Dopiero, gdy na ten DPS trzeba czekać dłużej niż 3 miesiące, wnioskodawca może złożyć wniosek o umieszczenie go w innym DPS (przepisy prawa znów wskazują w którym). Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, wnioskodawcę należy wpisać na listę oczekujących, a nie umarzać postępowanie. Z powyższych przepisów wynika również, naszym zdaniem, że zgoda na umieszczenie w DPS jest ogólną zgodą na umieszczenie w takim typie placówki. W opisywanej sprawie, skoro wnioskodawca jest bezdomny, mogą zaistnieć kłopoty z ustaleniem miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Miejsce zamieszkania danej osoby to miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli takiego miejsca nie można ustalić, to naszym zdaniem, cytowane powyżej przepisy dają, ze względu na szczególne okoliczności uprawnienie do skierowania wnioskodawcy do DPS ustalonego przez organ wydający decyzję. Oczywiście, w takim kontekście, wskazanie konkretnego DPS przez wnioskodawcę może ułatwić uzasadnienie takiej decyzji. Naszym zdaniem jednak i w tym przypadku brak wskazania konkretnego DPS nie powoduje, że postępowanie się umarza.

Zgodnie z kpa, W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Ponieważ najprawdopodobniej sprawa jest specyficzna, a zgodnie z art. 100 ustawy o pomocy społecznej w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej, a Państwo posiadacie  informację, że wnioskodawca się wyprowadził, posiadacie Państwo telefon kontaktowy, jak najbardziej można się z nim skontaktować (choćby po to, by podał nowy adres).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywający świadczenia pomocy (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych, praca socjalna, zasiłek, wsparcie, interwencja (...)

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na liczne zapytania podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. Kto (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Czym jest ośrodek (...)

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc społeczna, świadczenia pieniężne, zasiłek stały, zasiłek (...)

Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy. ##baner## (...)

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywający świadczenia pomocy (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych, praca socjalna, zasiłek, wsparcie, interwencja (...)

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na liczne zapytania podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. Kto (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Czym jest ośrodek (...)

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc społeczna, świadczenia pieniężne, zasiłek stały, zasiłek (...)

Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy. ##baner## (...)

Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

Po 24 maja możliwe jest otwarcie placówek dziennego pobytu – to m.in. placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej.  Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwo (...)

Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi. Po co powstaną schroniska dla bezdomnych (...)

„Senior+” w 2020 roku

„Senior+” w 2020 roku

Trwa nabór ofert do nowej edycji wieloletniego programu „Senior+” realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2020. Resort odpowiedział na najczęściej zadawane pytania z nim związane. Na czym polega program „Senior+” Senior+, stary, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Mój mąż jest ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu choroby psychicznej od 2003 r. Ja jestem jego opiekunem. W chwili obecnej chciałabym oddać go do Domu Pomocy Społecznej. On nadużywa alkoholu, jest agresywny. Ponadto nie chce przyjmować leków. Mój stan zdrowia się pogorszył i nie mogę (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności. Według interpretacji Dyrektora Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kierownik (...)

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa kosztów pobytu w Domu Opieki? Czy ze względu na fakt, że jej dochody nie są wystarczające (...)

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce umieścić moją matkę w domu opieki. Czy może to przymusowo zrobić bez jej zgody? W kwestii umieszczenia Pana mamy w domu pomocy społecznej należy powołać się na przepisy o pomocy społecznej. Art. 54 ust. 1 u.p.s. Osobie wymagającej całodobowej (...)