Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Pytanie:

"Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?"

Odpowiedź prawnika: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

W przypadku opłaty legalizacyjnej jej nieuiszczenie w terminie powoduje, że właściwy organ wydaje decyzje, w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zezwolenia albo zgłoszenia (zob. art. 49 ust. 3 oraz 49b ust. 7 ustawy -Prawo budowlane). Jedynie uiszczenie przedmiotowej opłaty w terminie powoduje, że zostaje spełniony warunek legalizacji samowoli budowlanej, co nie skutkuje wydaniem takiego nakazu. Zatem opłaty legalizacyjnej nie uiszcza się po terminie płatności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika