Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

Pytanie:

Opis sytuacji: 1. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą: kupuję w kraju i sprowadzam z zagranicy specjalistyczne urządzenia i akcesoria (w ilości jednej lub kilku sztuk jednorazowo), które sprzedaję polskim firmom na ich indywidualne zamówienia. 2. Znajoma osoba, która aktualnie nie pracuje (jest na urlopie wychowawczym), od kilku lat wykazuje w swoich rocznych zeznaniach podatkowych dość dużą kwotę w rubryce "odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych - wykazane w załączniku PIT/D". Ta kwota do odliczenia wzięła się z ulgi mieszkaniowej (6 lat temu osoba ta zakupiła mieszkanie od developera za legalne środki, które otrzymała w drodze spadku). Ponieważ osoba ta ma niskie dochody, nie ma podatku do zapłacenia i w związku z tym nie ma od czego odjąć tego odliczenia. 3. Chcąc pomóc tej osobie, zaproponowałem aby zarejestrowała działalność gospodarczą o profilu podobnym jak moja, a następnie przejęła część moich obrotów. Dzięki uzyskanemu dochodowi, będzie miała podatek, od którego będzie mogła odjąć swoje odliczenie. 4. Osoba ta zgodziła się i zarejestrowała działalność - pod nazwą "A". Podsunąłem jej kilku swoich klientów, z którymi wcześniej uzgodniłem, że kilka towarów, które wcześniej kupowali ode mnie, teraz zakupią od tej nowej firmy "A". Firma "A" zakupi te towary od kilku firm - poddostawców i sprzeda moim klientom. Aktualnie poszły już zamówienia i firma "A" czeka na dostawy towarów. Firma "A" jest zarejestrowana w mieszkaniu prywatnym i nie ma magazynu, więc część tych towarów (większych rozmiarów) będzie dostarczona bezpośrednio do odbiorcy. 5. Ponieważ osoba ta nie ma doświadczenia w prowadzeniu działalności, pomagam jej (oczywiście nieoficjalnie, "pozakulisowo"; np. piszę dla niej zamówienia i oferty, ale to ona je zawsze podpisuje, uzgadniam pewne szczegóły techniczne z dostawcami - ale tylko telefonicznie). Również żadna faktura zakupu ani sprzedaży firmy "A" nie będzie dotyczyła mojej firmy. 6. Po dokonaniu tych kilku transakcji (dochód z nich powinien być ok. 23.000,- zł - czyli firma "A" zapłaci podatek 4.370,- zł minus składki zdrowotne ZUS), firma "A" zostanie zlikwidowana (aby nie płacić ZUS-ów, mimo że są niskie no bo dla rozpoczynających działalność). Nastąpi to zapewne w maju tego roku. 7. W rozliczeniu rocznym za 2006 rok, osoba ta wykaże, że zapłaciła ok. 4.000,- zł podatku, wykaże, że ma taką sumę do odliczenia (z załącznika PIT/D) i wykaże nadpłatę 4.000,- zł, do zwrotu przez Urząd Skarbowy. Pytania są następujące: 1. Czy opisana sytuacja podlega pod tzw. "firmanctwo"? 2. Jeżeli tak, to jakie jest prawdopodobieństwo - i sposób - jego wykrycia i udowodnienia przez Urząd Skarbowy? 3. Zgodnie z art. 55 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.), podatnik (firmowany), który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu (firmującego) i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze. Czy w opisanej sytuacji może być mowa o "uszczupleniu" czy "narażeniu na uszczuplenie"? Przecież podatek został zapłacony, a jego zwrot wynika z zupełnie innych okoliczności - czyli wcześniej nabytego prawa do ulgi mieszkaniowej. 4. Jeżeli jednak opisana sytuacja w razie wykrycia podlega karze, to co nam grozi (kwota podatku do zwrotu jest niższa niż 5-krotność najniższego wynagrodzenia). 5. Ogólnie rzecz biorąc, proszę o radę, czy dalej to ciągnąć, czy dać sobie spokój i wycofać się z tych transakcji póki jeszcze nie są sfinalizowane (to znaczy po prostu przejęła by je moja firma lub w innej wersji - firma "A" po zakupieniu tych towarów, odsprzedałaby je mojej firmie bez zysku).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

Pomijając moralny aspekt tzw. „firmanctwa”, który każdorazowo powinien być wzięty pod uwagę i rozważony indywidualnie przez osoby dopuszczające się takiego procederu, należy skupić się na ewentualnej kwalifikacji danego czynu oraz odpowiedzialności za ten czyn – tak podatkowej, jak karno-skarbowej. Oczywiście zawsze skuteczność takiego procederu i możliwość jego wykrycia zależy od ogólnej świadomości osób ją podejmującej. Jeżeli zatem odpowiednio maskują swoje działania, nie pozostawiają żadnych dowodów (w szczególności pisemnych), a jednocześnie potrafią dochować niezbędnej dyskrecji, możliwość ujawnienia wielu naruszeń prawa podatkowego może być bardzo zminimalizowana.

Wiadomym jest również, że organy podatkowe (podobnie jak organy ścigania) starają się zawsze dany czyn zakwalifikować jako czyn zagrożony największymi sankcjami, mimo że sprawcy po analizie przepisów wydaje się, że nie spełnia wszystkich przesłanek odpowiedzialności za dany czyn (np. za firmanctwo).

W zakresie prawa podatkowego odpowiedzialność osób uczestniczących w firmanctwie uregulowana została w art. 113 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli podatnik (firmant), za zgodą innej osoby (firmującego), w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.

Zatem przesłankami zakwalifikowania czynu jako firmanctwa w rozumieniu Ordynacji podatkowej jest:

  1. posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby, za jej zgodą,

  2. cel zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności.

Ponadto zachowanie takie może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego określonego w art. 55 kodeksu karnego skarbowego. W typie podstawowym, uregulowanym w § 1, ustawodawca wskazał, iż podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych jej rozmiarów posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

W tzw. typie uprzywilejowanym określonym w § 2, tj. gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (nie przekracza dwustukrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia) sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast w § 3, jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Zgodnie z art. 53 § 6 kodeksu karnego skarbowego wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo (art. 47 § 1 KKS). Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej (art. 48 § 1 KKS).

Potrzebujesz porady prawnej?

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego (...)

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych  Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: karalność, przestępstwo skarbowe, bieg przedawnienia, wykroczenie skarbowe, termin, kara

Elektroniczny czynny żal

Elektroniczny czynny żal

Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.  ##baner## Na czym polega czynny żal? czynny żal, deklaracja, podatki, organ podatkowy, podatnik, Kodeks karny skarbowy, przestępstwo, wykroczenie skarbowe, czyn (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje sprawcy możliwość uniknięcia kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby czynny żal był (...)

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

JPK - czyli co? Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ program księgowy, podatnik, (...)

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego (...)

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych  Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: karalność, przestępstwo skarbowe, bieg przedawnienia, wykroczenie skarbowe, termin, kara

Elektroniczny czynny żal

Elektroniczny czynny żal

Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.  ##baner## Na czym polega czynny żal? czynny żal, deklaracja, podatki, organ podatkowy, podatnik, Kodeks karny skarbowy, przestępstwo, wykroczenie skarbowe, czyn (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje sprawcy możliwość uniknięcia kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby czynny żal był (...)

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

JPK - czyli co? Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ program księgowy, podatnik, (...)

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego (...)

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego (...)

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Można pytać o wykładnię planowanych działań gospodarczych Ważna wiadomość dla podatników, którzy planują działalność gospodarczą, a mają wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych. Od 1 lipca br. podatnicy mogą w interpretacji zapytać organ podatkowy zarówno o (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka m prawo, obowiązek, świadek, postępowanie karne, (...)

Prywatny monitoring w prawie polskim

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec (...)

Prawo złożenia wniosku o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka

Prawo złożenia wniosku o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka

  Kiedy może być wydane postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka? Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej, (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Kto ma status podejrzanego w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Do czasu wydania prawomocnego wyro prawa, obowiązki, (...)

Jak karana jest korupcja?

Jak karana jest korupcja?

  Na czym polega korupcja? Korupcją majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie jak i dla kogoś innego. Korzyść majątkowa to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może n korupcja, (...)

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia na obrót produktami leczniczymi?Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępn farmacja, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedawnienie należności celnych

Przedawnienie należności celnych

Prokuratura Rejonowa w 1999 r. wszczęła przeciwko mnie śledztwo w sprawie uszczuplenia należności celno-podatkowej w wyniku importu samochodów z USA w 1998 r. W kwietniu 2001 r. prokurator skierował (...)

Przepadek samochodu przemytnika

Przepadek samochodu przemytnika

Zgodnie z art. 49 kks samochód przysposobiony do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. wyposażony w skrytki) podlega przepadkowi. Czy z relacji z art. 29 pkt 2 wynika, że przepadkowi (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Przestepstwo a wykroczenie skarbowe

Przestepstwo a wykroczenie skarbowe

Czy zatajenie podstawy wymiaru podatku VAT i nie wykazanie go w deklaracji jest przestępstwem, czy wykroczeniem? Zgodnie z art. 53 § 2 i 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - setOstatni( '1' ); (...)

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. (...)

Przedawnienie należności celnych

Przedawnienie należności celnych

Prokuratura Rejonowa w 1999 r. wszczęła przeciwko mnie śledztwo w sprawie uszczuplenia należności celno-podatkowej w wyniku importu samochodów z USA w 1998 r. W kwietniu 2001 r. prokurator skierował (...)

Przepadek samochodu przemytnika

Przepadek samochodu przemytnika

Zgodnie z art. 49 kks samochód przysposobiony do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. wyposażony w skrytki) podlega przepadkowi. Czy z relacji z art. 29 pkt 2 wynika, że przepadkowi (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Przestepstwo a wykroczenie skarbowe

Przestepstwo a wykroczenie skarbowe

Czy zatajenie podstawy wymiaru podatku VAT i nie wykazanie go w deklaracji jest przestępstwem, czy wykroczeniem? Zgodnie z art. 53 § 2 i 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - setOstatni( '1' ); (...)

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie (...)

FORUM PRAWNE

Allegro! Proszę o pomoc! bardzo!

Allegro! Proszę o pomoc! bardzo! Witam. Od niedawna (1,5 miesiąca) kupowałam rzeczy prywatnie z HongKongu (jak narazie udalo mi sie uniknac cła) i potem sprzedawałam na allegro. Mam 15 lat, za rzeczy (...)

Allegro! Proszę o pomoc! bardzo!

Allegro! Proszę o pomoc! bardzo! Witam. Od niedawna (1,5 miesiąca) kupowałam rzeczy prywatnie z HongKongu (jak narazie udalo mi sie uniknac cła) i potem sprzedawałam na allegro. Mam 15 lat, za rzeczy (...)

wykroczenie skarbowe

wykroczenie skarbowe witam co to takiego wykroczenie skarbowe?? Czego to dotyczy? Czy taki mandat za wykroczenie skarbowe można dostać jak zwyczajny mandat od policji? Wykroczenie skarbowe jest wtedy (...)

jak złożyć wyjaśnienie za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 80a par.2 kks?

jak złożyć wyjaśnienie za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 80a par.2 kks? jak złożyć wyjaśnienie za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 80a par.2 kks?

Spóźnisz się z PIT ? Kara nawet do 27 720 zł. !!!

Spóźnisz się z PIT ? Kara nawet do 27 720 zł. !!! Spóźnialski podatnik musi liczyć się z karą finansową za niedopełnienie obowiązku wynikające z ustawy o PIT. Grzywna za wykroczenie skarbowe (...)

wykroczenie skarbowe

wykroczenie skarbowe witam co to takiego wykroczenie skarbowe?? Czego to dotyczy? Czy taki mandat za wykroczenie skarbowe można dostać jak zwyczajny mandat od policji? Wykroczenie skarbowe jest wtedy (...)

jak złożyć wyjaśnienie za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 80a par.2 kks?

jak złożyć wyjaśnienie za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 80a par.2 kks? jak złożyć wyjaśnienie za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 80a par.2 kks?

Spóźnisz się z PIT ? Kara nawet do 27 720 zł. !!!

Spóźnisz się z PIT ? Kara nawet do 27 720 zł. !!! Spóźnialski podatnik musi liczyć się z karą finansową za niedopełnienie obowiązku wynikające z ustawy o PIT. Grzywna za wykroczenie skarbowe (...)

kradzież - proszę o pomoc

kradzież - proszę o pomoc Witam, Mój były chłopak chce mnie podać o kradzież iż rzekomo ukradłam mu 1000 złotych. Ma zamiar złożyć sprawę do prokuratury jak mi napisał, proszę o radę (...)

Czy Policja ma prawo wszcząć postępowanie

Czy Policja ma prawo wszcząć postępowanie Witam. Jestem w trakcie rozwodu. Żona wezwała Policje kiedy wyjeżdżałem autem z domu (nie posiadam prawa jazdy - auto prowadził kierowca)zeznała że (...)

Wiadomość allegro - konkurencja czy prawda?

Wiadomość allegro - konkurencja czy prawda? Dostałem takową wiadomość od użytkownika : [url=http://allegro.pl/show_user.php?uid=28696670]Informacje o Użytkowniku Client:28696670[/url] [CODE]Witam Pana (...)

Porady prawne