Sprzedaż działki a VAT

Pytanie:

"Jestem właścicielem dwóch działek budowlanych. Jedną z tych działek chcę teraz sprzedać. Jest to działka rolna, ale z uzyskanym pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego. Około roku temu sprzedałem już inną działkę bez VAT. Prowadzę działalność gospodarczą, ale nie w zakresie sprzedaży działek, zajmuję się zupełnie innymi czynnościami. Czy sprzedaż tej działki rolnej z uzyskanym pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Grunty rolne są zwolnione z VAT."

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż działki a VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Ponieważ ustawa o VAT nie wyjaśnia, co należy rozumieć przez "przeznaczenie pod zabudowę", należy odnieść się do uregulowań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, przeznaczenie terenu ustala się na dwa sposoby, tj. na podstawie:

  • uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub utraty przez ten plan mocy obowiązującej.

Organy podatkowe szeroko interpretują pojęcie "przeznaczenia pod zabudowę". Z całą pewnością, jeżeli zostało wydane pozwolenie na budowę na danej działce, to mimo iż działka ta figuruje np. w ewidencji gruntów jako działka rolna jest ona działką przeznaczoną pod zabudowę, a więc podlega opodatkowaniu VAT (stawka 22%). Potwierdzają to także np. wyjaśnienia Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z 12 stycznia br. (sygn. 1437/ZI/443/408/KO/05), który uznał, że przez "grunt przeznaczony pod zabudowę" należy rozumieć zarówno te grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, jak i te, w stosunku do których właściciel w sposób dający się udowodnić uzewnętrznił zamiar ich przeznaczenia pod zabudowę.

Zatem dostawa terenów niezabudowanych budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę została objęta 22-proc. VAT, ale nie przy każdej transakcji. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Zatem uznanie, że sprzedaż danej działki podlega VAT, gdyż sprzedaż działek stała się już działalnością gospodarczą sprzedającego, zależy od tego, czy przeprowadzono jedną transakcję, czy też właściciel chce się pozbyć większej liczby działek, więc sprzedaż będzie się powtarzać. Nie wiadomo jednak, co dokładnie oznacza wykonywanie transakcji "w sposób częstotliwy". Takie sformułowanie przepisów budzi w praktyce wiele wątpliwości i jest to problem wskazywany w literaturze, który nie doczekał się dotychczas jasnego stanowisko organów podatkowych (por. D. Kaczyńska, Urzędnicy stosują własne wykładnie, Rzeczpospolita z 17 lipca 2006 r.). W tym zakresie podatnik sprzedający kolejną działkę w krótkim okresie czasu powinien rozważyć się zwrócenie do właściwego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika