Sprzedaż działki leśnej a podatek

Pytanie:

Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż działki leśnej a podatek

Tak, pod warunkiem, że grunt ten stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie utraci na skutek sprzedaży leśnego charakteru. Zwolnienie od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem przychodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny). Jednocześnie przypomnieć należy, iż stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 z późn. zm) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: