Sprzedaż spornych wierzytelności

Pytanie:

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia co do jakości i dostała przyrzeczenie opuszczenia ceny w postaci rabatu przy następnym zamówieniu. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało firmę A i za wykonana usługę zapłaciła połowę ceny. Firma B pozostałą cześć należności oddała firmie windykacyjnej do ściągnięcia z dłużnika ( firmy A). Firma A otrzymała pismo w tej sprawie i od razu zgłosiła zastrzeżenie co do zasadności roszczeń. Tymczasem firma windykacyjna wystawiła dług firmy A na sprzedaż w internecie. Czy firma windykacyjna miała prawo to zrobić, jeżeli należność jest sporna (mocno sporna) i czy firma A ma prawo domagać się usunięcia takiej licytacji, która psuje jej dobre imię?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż spornych wierzytelności

Dokonamy analizy sytuacji pod kątem zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Istotę tzw. cesji celnie opisuje Helena Ciepła w publikacji „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I”, Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851: „Przelew jest umową, z mocy której wierzyciel-cedent przenosi na nabywcę-cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Zgoda dłużnika na jej zawarcie jest potrzebna tylko wtedy, gdy w umowie łączącej wierzyciela z dłużnikiem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Przelew wierzytelności nie może pogorszyć sytuacji dłużnika. Wierzytelność - z wyjątkiem związanej z dokumentem na okaziciela i zabezpieczonej hipoteką - przechodzi na nabywcę solo consensu, tj. przez sam fakt zawarcia umowy. Umowa ta może być w zasadzie zawarta w dowolnej formie. Mają tu zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego co do formy czynności prawnych (art. 75 1 -77 i 79-80). Jednostronne oświadczenie cedenta nie przenosi praw. Umowa dojdzie do skutku dopiero wtedy, gdy cesjonariusz przyjmie akt cesji”. Instytucja przelewu wierzytelności jest regulowana przez przepisy ustawy Kodeks cywilny:

 

Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

 

Zgodnie z powyższym, wierzyciel przedsiębiorcy A (czyli przedsiębiorca B) mógł dokonać przelewu wierzytelności i nie musiał przy tym uzyskiwać zgody swojego dłużnika, czyli – w tym przypadku – przedsiębiorcy A (chyba, że inaczej stanowiłyby zapisy łączącej ich umowy, jednak z przesłanego nam opisu nic takiego nie wynika). Zawarta przez niego umowa jest ważna i pociąga za sobą określone przez wyżej przywoływaną ustawę konsekwencje:

 

Art. 509. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 

W związku z tym to przedsiębiorstwo windykacyjne, od czasu zawarcia umowy cesji, może żądać od przedsiębiorstwa A spłaty ewentualnych długów, gdyż jego uprawnienia są takie same, jak uprawnienia poprzedniego wierzyciela. Na takim stanowisku stoi także orzecznictwo. Przywołamy tu wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 lutego 1999 r. (II CKN 169/98): „Uprawnienia cesjonariusza są tożsame uprawnieniom cedenta...”. Wierzytelność wynika w tym przypadku z umowy zawartej pomiędzy A i B – wynosi połowę wynagrodzenia wraz z odsetkami. Ustawa stanowi przy tym, że:

 

Art. 513. § 1. Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

§ 2. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem zbywcy stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

 

Jak wskazuje się w doktrynie: „Ustawodawca zawarł w unormowaniach Kodeksu rozwiązania, których intencją jest ochrona dłużnika działającego w dobrej wierze, określając jednak granice tej ochrony. Dlatego w art. 513 § 1 przyznaje prawo zgłaszania wobec nabywcy wierzytelności wszelkich zarzutów, jakie przysługiwały mu przeciwko zbywcy. Zarzuty te jednak - poza zarzutem potrącenia - mogą dotyczyć wyłącznie czynności prawnych i zdarzeń, które nastąpiły do chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Mogą to być zarzuty związane ze źródłem powstania zobowiązania, np. dotyczące wad oświadczenia woli, jak również zarzuty dotyczące czynności prawnych czy też działań i zdarzeń późniejszych, np. dotyczących odroczenia terminu świadczenia, przedawnienia, niewykonania świadczenia wzajemnego.” - „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania” (Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard, LexPolonica 2012). Stwierdzić więc należy, że wątpliwy charakter (jak Państwo wskazują) wierzytelności nie jest przeszkodą dla dokonania jej przelewu. Jednakże dłużnik może przeciwko nabywcy wierzytelności podnosić te same zarzuty, które miał przeciwko jej zbywcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. W odróżnieniu do poprzednio obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, reguluje ona szereg postępowań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do zaspokajania roszczeń swoich wierzycieli (...)

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Rada wierzycieli to organ, który bierze udział w postępowaniu upadłościowym i który powołuje się, aby kontrolować czynności syndyka i pomagać mu w zakresie pełnionych przez niego obowiązków. Jest to organ, który zasadniczo jest fakultatywny w postępowaniu (...)

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie większość przepisów uchwalonej przez Sejm nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, która ma za zadanie pomoc w uzdrowieniu podupadających firm. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, (...)

Czy upadły może spłacać tylko część poszczególnych długów? - opinia prawna

Czy upadły może spłacać tylko część poszczególnych długów? - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój dłużnik złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu (jeszcze sędzia nie ogłosił upadłości). W  swoim wniosku wierzycieli podzielił na 4 grupy należności  (1. do 15 000 - których chce zaspokoić w całości, 2. do 100 000 - których (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej (...)

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych wierzytelności wobec swoich kontrahentów jest niebezpieczeństwem dość realistycznym. (...)

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) wprowadza od 31 grudnia 2014 r. zmiany dotyczące m. in. regulacji prawnej postępowania upadłościowego (...)

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe? W tego typu „sprawach konsumenckich" postępowanie upadłościowe prowadzi się w zasadzie według przepisów o postępowaniu upadłościowym, z uwzględnieniem odrębnych ureglowań zawartych w art 4911-49123 Postępowanie (...)

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

Kiedy i kto zwołuje wstępne zgromadzenie wierzycieli? Wstępne zgromadzenie wierzycieli zwoływane jest przez sąd, przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sąd zwołuje wstępne zgromadzenie tylko wówczas, gdy na podstawie dotychczas uzyskanych danych i sformułowanych (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

  Istota sekurytyzacji Istotą sekurytyzacji jako metody pozyskiwania finansowania jest zamiana niepłynnych ze swej istoty aktywów na płynne papiery wartościowe. Podmiot poszukujący finansowania (tzw. inicjator) zbywa określoną partię aktywów na rzecz podmiotu specjalnego przeznaczenia (...)

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja (...)

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  Na czym polega faktoring? Wierzytelność jako prawo majątkowe może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Faktoring należy zaś właśnie do szczególnych form obrotu wierzytelnościami. Tego typu transakcje handlowe wykształciły się w praktyce anglosaskich instytucji finansowych (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym właścicielem Spółki z o.o. Spółka od pewnego czasu praktycznie nie działa (nie zlikwidowałem jej ze względu na dłużników). Ciągle utrzymuję biuro księgowe. Mam sądowy nakaz zapłaty (z tytułem wykonawczym) na kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz mam niewielkie (...)

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

W przypadku ziszczenia się przesłanek rozwiązania spółki, następuje jej likwidacja, chyba że wspólnicy spółki ustalili pomiędzy sobą inny sposób zakończenia działalności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny (...)

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny  Mam wpis do hipoteki na kilku nieruchomościach, gdzie wierzycielem jest ZUS oraz firma prywatna. W/w nieruchomości sprzedałem w styczniu razem z zadłużeniem na tych nieruchomościach teściowi. Teraz doszła jeszcze jedna firma, u której mam zadłużenie i prawdopodobnie komornik (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie mimo pozorów, które wynikają z nazewnictwa jest instytucją dość prostą w swej konstrukcji. Polega na tym, że osoba, która domaga się udzielenia kredytu przez bank jako zabezpieczenie jego spłaty przenosi bankowi własność np. samochodu. (...)

Cesja wierzytelności jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku VAT

Cesja wierzytelności jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku VAT

Spółka z o.o. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wyjaśniła, że zamierza nabyć od banków wierzytelności wynikające w udzielonych przez nie kredytów, a także inne wierzytelności, których jest wierzycielem, w zakresie swojej zarejestrowanej i (...)

Jak oznaczyć wartość przedmiotu sporu w postępowaniu przed sądem?

Jak oznaczyć wartość przedmiotu sporu w postępowaniu przed sądem?

Co to jest wartość przedmiotu sporu? Określenie wartości przedmiotu sporu jest istotne z uwagi na właściwość rzeczową sądu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, do właściwości sądów okręgowych należą m.in. sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności (...)

Egzekwowanie roszczenia od dłużników dłużnika

Egzekwowanie roszczenia od dłużników dłużnika

Mam tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, który sam posiada wymagalne należności u swoich kontrahentów, jednak stwierdzają je jedynie faktury podpisane przez nich. Nie były jeszcze dochodzone (...)

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

Posiadam wierzytelność od mojego dłużnika w wysokiej kwocie, Komornik Sądowy na mój wniosek dokonał już zajęcia nieruchomości dłużnika i oczekuję obecnie na licytację z nieruchomości dłużnika. (...)

Publiczna sprzedaż wierzytelności

Publiczna sprzedaż wierzytelności

Czy można publicznie sprzedawać wierzytelności przez ogłoszenie? Tak. Nie ma przeszkód, aby dokonywać takiej sprzedaży. Zresztą kodeks postępowania cywilnego taką ewentualność dopuszcza. Jest (...)

Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

Czy wierzyciel może sprzedać dług, gdy wcześniej wszczął postępowanie komornicze,(komornik jest w trakcie ściągania długu), i czy powinien w tej sytuacji powiadomić komornika i wierzyciela. (...)

Wierzytelność bezsporna

Wierzytelność bezsporna

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jeden z kontrahentów nie dokonał nam zapłaty za faktury. Jednakże on uważa, że nie jest nam nic winien bo złożył oświadczenie o potrąceniu należności (...)

Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

Nasza Spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Upadła spółka wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia (...)

Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

Posiadamy jako spółka ustanowioną hipotekę kaucyjną na nieruchomości dłużnika wpisaną na pierwszym miejscu. Dłużnik znajduje się w upadłości. Czy przy sprzedaży tego obiektu przez syndyka (...)

Publikowanie terminu przetargu przez syndyka

Publikowanie terminu przetargu przez syndyka

Bardzo zależy mi na przystąpieniu do przetargu, ale podejrzewam, że tej informacji nie otrzymam od Syndyka i że termin tego przetargu będzie ogłoszony w odległym terminie. Proszę o podpowiedź, (...)

Cesja wierzytelności przedawnionych

Cesja wierzytelności przedawnionych

Klient prowadzi firmę zajmującą się transportem. W 2004 r zawarł umowę na wywóz odpadów z pośrednikiem. Wystawił faktury za wywóz w dniu 31-12-2004 z terminem zapłaty 14-dni, do dnia dzisiejszego (...)

Cesja wierzytelności a warunek rozwiązujący

Cesja wierzytelności a warunek rozwiązujący

Dłużnik mojego dłużnika chce kupić ode mnie jego jego dług. W projekcie umowy zawarł zapis, w którym zobowiązał się do zapłaty ceny w terminie 7 dni zaś brak dokonania zapłaty skutkuje odstąpieniem (...)

Sprzedaż wierzytelności a postępowanie sądowe

Sprzedaż wierzytelności a postępowanie sądowe

Osoba fizyczna X posiada wierzytelność wobec dłużnika spółki z o.o. Wierzyciel wniósł sprawę do sądu i na dzień dzisiejszy zapadł wyrok przeciwko dłużnikowi, korzystny dla wierzyciela. Jednak (...)

Sprzedaż wierzytelności przed upadłością spółki

Sprzedaż wierzytelności przed upadłością spółki

Spółka z o.o. przed ogłoszeniem upadłości przeniosła w drodze przelewu wierzytelności na rzecz innej firmy wierzytelność należną od dłużnika. Czy Spółka mogła tak postąpić? Jakie przepisy (...)

Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej?

Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej?

W związku z rozwiązaniem spółki jawnej zmuszeni jesteśmy prowadzić postępowanie likwidacyjne. Jak wygląda procedura likwidacji? Likwidację spółki jawnej przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami (...)

FORUM PRAWNE

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Sprzedaż wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności. PETSA jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Czy spółka z udziałem Skarbu Państwa może sprzedawać wierzytelności bez przetargu? Mnie się wydaje, że wszystko co (...)

PRESCO!POMOCY!!!

PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O. W czerwcu 2004 roku sprzedałem posiadane przez mnie 90% udziałów w spółce z o.o. W dniu sprzedaży zostałem przez nowe zgromadzenie wspólników odwołany z pełnionej do (...)

Nadchodzi KRUK - ratunku!!!

Nadchodzi KRUK - ratunku!!! W 2002 r. pilnie potrzebowałem gotówki. Idąc za radą znajomego (nie słuchajcie znajomych) kupiłem telefon w promocji aby sprzedać go w komisie. Podpisałem umowę z ówczesną (...)

Darowizna działki, sprzedaż jej i nieodprowadzony podatek. Postępowanie komornicze

Darowizna działki, sprzedaż jej i nieodprowadzony podatek. Postępowanie komornicze Witam. W 2011r, aktualna małżonka mojego taty otrzymała od swojej matki nieruchomość rolną zabudowaną siedliskiem. (...)

Porady prawne