Status fundatora fundacji

Pytanie:

Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw i obowiązków fundatora na inną osobę fizyczną aby ona figurowała dalej jako fundator. Bo np. w sp z o.o. to można sprzedać udziały. Jak to jest w fundacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Status fundatora fundacji

W pierwszej kolejności należy wskazać, że fundator w zasadzie nie figuruje w żadnym rejestrze ze względu na swoją funkcję w specyficznej osobie prawnej jaką jest fundacja. Z imienia i nazwiska wymieniony jest w akcie fundacyjnym załączonym do akt rejestrowych fundacji oraz (choć nie zawsze) w treści statutu organizacji, również w aktach rejestrowych fundacji.

Status fundatora danej fundacji będzie w stosunku do danej osoby fizycznej istniał dopóki fundacja nie zostanie zlikwidowana. Zasadniczo są dwa modele uczestnictwa fundatora w fundacji:

1. „bierny” - polega na tym, że fundator ogranicza się do powołania fundacji, wyłożenia funduszu założycielskiego oraz nadania statutu fundacji. Nie ma wpływu na dalsze funkcjonowanie powołanej przez siebie organizacji.

Porady prawne

2. „aktywny” – fundator po powołaniu fundacji aktywnie uczestniczy w jej działaniach – powołuje władze, ma prawo do ich odwołania, nadzoru, decyduje o zmianie statutu, itd. W takim wypadku źródłem wszelkich kompetencji fundatora po powołaniu fundacji jest wyłącznie statutu. Kompetencje te jako uprawnienia o charakterze osobistym, nie mogą być przeniesione na inną osobę czy to w drodze czynności prawnej (cesji uprawnień) czy też np. dziedziczenia. Inaczej będzie w sytuacji, w której statutu wyraźnie przewiduje, że konkretne uprawnienia fundatora (np. do powoływania członków zarządu fundacji) mogą być przeniesione na inną osobę lub organ. W takim wypadku, fundator może się „uwolnić” od tego typu kompetencji i de facto formalnie ograniczyć swoje uczestnictwo w fundacji. Jeżeli statutu przewiduje szereg uprawnień na rzecz fundatora a nie zastrzega możliwości ich przeniesienia na inne osoby, należy dokonać odpowiedniej zmiany statutu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne