Stawka VAT na sprzedaż znaczków przez agenta

Pytanie:

Podstawowym rodzajem naszej działalności jest handel materiałami wykończeniowymi. Od 2 lat jesteśmy również agentem pocztowym, mamy podpisaną umowę z Pocztą Polską. Wraz z rozpoczęciem prowadzenia agencji rozszerzyliśmy działalność (PKD) o usługi pocztowe. Czy mamy prawo do stosowania stawki zwolnionej na sprzedaż znaczków pocztowych jako agent pocztowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka VAT na sprzedaż znaczków przez agenta

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535, ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Załącznik nr 4 do ustawy, obejmujący „Wykaz usług zwolnionych od podatku”, zawiera w pozycji 2 zwolnienie usług świadczonych przez pocztę państwową (symbol PKWiU 64.11). W zakresie wskazanym klasyfikacją PKWiU zwolnienie od podatku VAT dotyczy m.in. usług poczty państwowej związanych z przesyłkami listownymi, usług świadczonych w okienkach pocztowych oraz usług świadczonych przez pocztę państwową pozostałych.

Państwa Firma podpisując umowę z Pocztą Polską stała się agentem Poczty Polskiej. Cechą charakteryzującą umowę agencji jest to, że agent wykonuje usługi w imieniu i na rzecz Poczty Polskiej. Odział rejonowy poczty, w przypadku zwarcia umowy z agentem, zobowiązany jest dostarczyć agentowi cennik opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zbiór pocztowych aktów prawnych i bieżące aktualizacje, agent zaś zobowiązuje się świadczyć usługi pocztowe.

Porady prawne

Innymi słowy, firma działająca jako agent Poczty Polskiej działa w jej imieniu, tj. powinien Pan wykonywać usługi pocztowe na takich samych zasadach, jak Poczta Polska. Dotyczy to też sprzedaży znaczków. Poczta Polska dokonuje sprzedaży znaczków pocztowych jako zwolnionych od podatku VAT. Takie samo uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia dotyczy agencji Poczty Polskiej. Innymi słowy, Firma powinna sprzedawać znaczki w wartości nominalnej, czyli bez kwot podatku VAT.

Jednak naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze (nr PP/443-98/05) w odpowiedzi na pytanie podatnika, który w październiku 2003 r. zawarł z Pocztą Polską umowę agencyjną, wydał ostatnio interpretację, w której uznał, że wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży usług pocztowych na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską nie jest zwolnione od VAT. W tej sprawie podatnik w imieniu Poczty przyjmował przekazy pocztowe, wpłaty na rachunki bankowe, sprzedawał znaczki, karty pocztowe i okolicznościowe. Na koniec każdego miesiąca wystawiał na swoje usługi (wynagradzane w formie prowizji) fakturę ze zwolnieniem od VAT. Naczelnik US wyjaśnił, że ustawa o VAT zwalnia od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4, a w jego pozycji 2 wymienione są "usługi świadczone przez pocztę państwową" (symbol PKW i U 64.

11). Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję, czyli przez Pocztę Polską. Nie mogą z niego korzystać inne podmioty, nawet gdyby wykonywały takie same czynności, w tym zlecone przez Pocztę Polską. Wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika (prowizja) podlega zatem 22-proc. stawce VAT (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT). Zdaniem naczelnika urzędu, gdyby ustawodawca chciał zrównać wynagrodzenie z tytułu świadczenia określonych usług (co do stawek lub zwolnień) z usługą podstawową (tą, której wynagrodzenie dotyczy), uczyniłby to wprost. Przykładem może być § 67 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia MF z 22 marca 2002 r., wykonawczego do ustawy o VAT, które obowiązywało do 30 kwietnia 2004 r. Zwalniało ono od podatku prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, związane ze świadczeniem usług korzystających ze zwolnionych na podstawie załącznika nr 2 do ustawy o VAT. Przepisy te straciły jednak moc od 1 maja 2005 r. Od tego też czasu podatnik, który sprzedaje towary jako agent Poczty Polskiej, musi już odprowadzać od swojej prowizji 22 proc. VAT. Zwolnieniu podlega natomiast wynagrodzenie za świadczone przez niego usługi pośrednictwa pieniężnego (PKW i U: 65.12.1000.90), wymienione w poz. nr 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne