Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Pytanie:

Od 20 lat pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej. W tym roku chciałabym przejść na świadczenie kompensacyjne. Prosiłabym o odpowiedź ile w takim przypadku należy mi się odprawy emerytalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 737), 

 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 poz. 191 tekst jednolity),   ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 800). 

W pierwszej kolejności należy rozpatrzeć, komu przysługuje prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz odprawa emerytalna. Pierwszą ze wskazanych kwestii reguluje ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. W art. 4 wskazuje ona, że świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki: 

Porady prawne
1) Osiągnęli odpowiedni wiek; w chwili obecnej, aż do końca 2024 roku będzie to 55 lat dla kobiet, później wiek ten będzie sukcesywnie wzrastać. Nie ma to jednak znaczenia dla Pani sytuacji w chwili obecnej;  2) Posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy (głównie publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola), w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,  3) Rozwiązali stosunek pracy. 

Wskazany powyżej pkt 3 prowadzi do wniosku, że świadczenie kompensacyjne może być przyznane wyłącznie takiemu nauczycielowi, który przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie pozostawał w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela. Jednak w przypadku, kiedy po ustaniu tego stosunku pracy, a jednocześnie przed zgłoszeniem wniosku nauczyciel podjął inne zatrudnienie lub działalność, nie może on nabyć prawa do świadczenia kompensacyjnego.

Relacja między przejściem na świadczenie kompensacyjne a odprawą emerytalną została wskazana w art. 87 ustawy – Karta nauczyciela. Przepis ten w ust. 1 i 2 wskazuje dwie grupy nauczycieli, którym przysługuje odprawa. W obu przypadkach mowa jest o nauczycielach spełniających warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – takim osobom przysługiwać będzie odprawa. Jej wysokość jest jednak różna dla dwóch grup. 

Pierwsza z nich to osoby, które z tytułu ustania stosunku pracy nie uzyskały odprawy przewidzianej w art. 28 karty nauczyciela – takim osobom przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy. Wskazany art. 28 karty nauczyciela stanowi o odprawie dla osób: z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy; dla których okres urlopu bezpłatnego przekroczył 2 lata, a w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy; w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii dla danej osoby w szkole. Są to więc trzy wyjątkowe przypadki i jeśli żaden z nich nie zachodzi w Pani przypadku, zwłaszcza jeśli nie posiada Pani orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, należy zastosować wysokość odprawy wynikającą z art. 87 ust. 2.

Druga grupa to osoby, które przepracowały w szkole co najmniej 20 lat. Art. 87 ust. 2 stanowi, że takim osobom przyznaje się w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole, będącej podstawowym miejscem pracy tej osoby. Jeśli więc nie zachodzą żadne szczegółowe przesłanki, wyliczone wcześniej, w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługiwać Pani będzie odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli zaś nastąpi zbieg prawa do odprawy, przysługuje tylko jedna z nich – korzystniejsza.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zasady te reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Rozporządzenie to wskazuje bardzo szczegółowe zasady wyliczania wynagrodzenia. Paragraf pierwszy rozporządzenia wskazuje, że w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze,  2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,  3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,  5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,  6) wynagrodzenie za pracę w święto,  7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 karty nauczyciela,   8) jednorazowy dodatek uzupełniający. 

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się natomiast: 1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 

2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

W par. 2 rozporządzenie wskazuje, że w miesiącu wykorzystywania urlopu uwzględnia się składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek.

W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.  Jednorazowy dodatek uzupełniający, uwzględnia się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4-6, oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.  Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z par. 6, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu. Podsumowując, jeżeli spełnia Pani warunki do otrzymania świadczenia kompensacyjnego oraz Pani stosunek pracy ustanie w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne, będzie Pani uprawniona do odprawy w wysokości 2-miesięcznego (jeśli spełnione zostały szczególne warunki) lub 3-miesięcznego wynagrodzenia (jeśli  przepracowała Pani w szkole co najmniej 20 lat). Wysokość tego wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie ze wskazanymi zasadami, znajdującymi się we wskazanym wyżej rozporządzeniu. 
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Specpomostówka także dla starszych nauczycieli

Specpomostówka także dla starszych nauczycieli

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy skończyli co najmniej 55 lat i przez co najmniej 20 lat przekazywali wiedzę swoim uczniom. Zmienione stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala uzyskać świadczenie również nauczycielom, którzy urodzili (...)

Czy nauczyciele dostaną tylko ochłapy?

Czy nauczyciele dostaną tylko ochłapy?

  Podajemy wyjaśnienie MPiPS w związku z artykułem „Nauczyciele dostaną marne ochłapy" (Super Express z 6 lutego 2009 r.): "W „Super Expressie" z 6 lutego 2009 r. zamieszczono artykuł „Nauczyciele dostaną marne ochłapy", który bazuje na obliczeniach wykonanych (...)

Świadczenie kompensacyjne nie jest emeryturą

Świadczenie kompensacyjne nie jest emeryturą

Świadczenia kompensacyjne miały stanowić namiastkę emerytur pomostowych dla nauczycieli. Są jednak od nich gorsze - czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Dlaczego? Świadczeń nie można  przeliczać - czyli dalsza praca nie wpływa na jego wysokość. Jeżeli nauczyciel zdecyduje się kontynuować (...)

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne? Prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. System ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeśli masz niskie dochody, to możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń. Kto może dostać decyzję uprawniającą (...)

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać świadczenie pieniężne. Zapewni to utworzony przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Rada Ministrów przyjęła projekt (...)

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Kto może ubezpieczyć się dobrowolnie? Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnego sytemu ochrony zdrowia - możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny – pod warunkiem, że nie jesteś: objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, członkiem (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację (...)

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

ZNP zaplanował, że strajk nauczycieli rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. Czy rząd zapweni prawidłowe przeprowadzenie egzaminów w szkołach? Nadchodzące egzaminy to pierwszy poważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 W poniedziałek, 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około (...)

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia (...)

Bezpieczny powrót do szkół

Bezpieczny powrót do szkół

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych (...)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Co nowego 1 września? We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, (...)

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając (...)

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rozporządzenie podpisane Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu (...)

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je poniżej. Z czego wynikają zmiany? W sierpniu i wrześniu 2007 r. miała miejsce dwukrotna nowelizacja ustawy – (...)

Podwyżki dla nauczycieli

Podwyżki dla nauczycieli

Nowelizacja przepisów zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. Co przewiduje ustawa z dnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

Jestem nauczycielem i chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. Czy po wcześniejszym spełnieniu warunków dotyczących czasu pracy mogę zakończyć pracę i potem po osiągnięciu 55 roku życia (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Przesłanki nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Przesłanki nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? Problematyka nabywania przez nauczycieli świadczeń kompensacyjnych została uregulowana w ustawie o nauczycielskich (...)

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Witam serdecznie, od 20 lat jestem w nieformalnym związku z moją partnerką. Nie mamy ślubu. Chciałbym się dowiedzieć od Państwa czy istnieje szansa że w razie mojej śmierci, moja emerytura przejdzie (...)

Urlop dla poratowania zdrowia a nauczycielskie świadczeni kompensacyjne

Urlop dla poratowania zdrowia a nauczycielskie świadczeni kompensacyjne

Czy okres pozostawania na urlopie dla poratowania zdrowia liczy się do czasu wykonywania pracy uprawniającego do skorzystania z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? jak zauważa Karina Jankowska (...)

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Chciałabym Państwu zadać pytanie dotyczące renty fakultatywnej. Czy jeżeli żyłam przez wiele lat z moim partnerem, razem mieszkaliśmy, ja opiekowałam się nim i domem, czy w takiej sytuacji po (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania (...)

ZFŚS a przetwarzanie danych osobowych

ZFŚS a przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor powołał komisję socjalną w szkole, aby ta rozpatrywała wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego. Do wniosku nauczyciel załącza świadczenie o dochodach swoich i członków rodziny za (...)

Częściowa niezdolność pracownika do pracy

Częściowa niezdolność pracownika do pracy

Jestem nauczycielem (15 lat w zawodzie) oraz od 4 lat pełnię funkcję doradcy metodycznego fizyki (zmniejszony wymiar godzin+dodatek służbowy). Jestem osobą niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym (...)

Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

Pracę w szkole rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku ( na pierwszym roku studiów licencjackich). Zatrudniona byłam na umowę o pracę. W roku 2005 rozpoczęłam pracę w innej szkole. 10-go marca 2006 (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Poniżej przedstawimy (...)

Składka zdrowotna - wolny zawód

Składka zdrowotna - wolny zawód

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w takiej wysokości (...)

FORUM PRAWNE

ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2013?

ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2013? ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2013?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa dla obrońcy w postępowaniu przygotowawczym

Wypowiedzenie pełnomocnictwa dla obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Aktualnie moja sprawa karna jako podejrzanej jest na etapie postępowanie przygotowawczego. W trakcie jego doszło do uchybień (...)

Zwolnienia grupowe a okres wypowiedzenia.

Zwolnienia grupowe a okres wypowiedzenia. Dzień dobry, jestem zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Znalazłem przepis: ``` Rozwiązanie z pracownikiem (...)

"ROZWÓD KOŚCIELNY"

"ROZWÓD KOŚCIELNY" Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam również na mój blog: https://rozwody-koscielne.eu/ , jak i do bezpośredniego kontaktu dr Arletta Bolesta (...)

Alimenty brak wpłat

Alimenty brak wpłat Dzień dobry, Mam w rodzinie taką sytuację, brat był w związku partnerskim, mają wspólne dziecko, niestety związek się rozpadł. Ma zasądzone alimenty, niestety na chwilę (...)

Działka budowlana .

Działka budowlana . Witam . Czy można zasięgnąć porady .Będę wdzięczna. Mąż otrzymał w 2020 roku w darowiźnie działkę budowlaną od ojca . Mąż jest zameldowany u ojca , ojciec mieszka (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Mój ojciec obmacywał moją żonę

Mój ojciec obmacywał moją żonę Żona poinformowała mnie, że mój ojciec ją obmacywał podczas przywitań / pożegnań, kilka razy. Sytuacja jest o tyle trudna, że nigdy nie reagowała w żaden (...)

Prawnik rozwody Łódź

Prawnik rozwody Łódź Serdecznie polecam adw Katarzynę Knobloch. Ogromna wiedza, szybkie działanie i co najważniejsze bardzo duże wsparcie emocjonalne. polecam https://www.kancelariaknobloch.pl/ (...)

Zasady umieszczania sygnalizatorów przy skrzyżowaniach

Zasady umieszczania sygnalizatorów przy skrzyżowaniach Dzień dobry, Już dawno temu na kursie prawa jazdy powiedzieli mi, że sygnalizatory podobnie jak znaki powinny być umieszczone po prawej stronie (...)

Zmieniłem pracę, zwolniłem się z aktualnej, a nowy pracodawca zmienił zdanie i mnie nie zatrudni

Zmieniłem pracę, zwolniłem się z aktualnej, a nowy pracodawca zmienił zdanie i mnie nie zatrudni Witam, bardzo proszę o poradę w przypadku, który mnie spotkał. Próbowałem zmienić pracę, (...)

Wadliwe postanowienie - jak postąpić?

Wadliwe postanowienie - jak postąpić? Witam. Czy mógłby mi ktoś doradzić rozwiązanie dla mnie korzystniejsze. Otóż mam wydane postanowienie które jest dla mnie niekorzystne i z którego treścią (...)

Posiadam mieszkanie ale nikt nie jest w nim zameldowany czy tak może być?

Posiadam mieszkanie ale nikt nie jest w nim zameldowany czy tak może być? Witam niedawno otrzymałam mieszkanie w spadku po tacie, zmarł i był jedyną osoba zameldowaną w tym mieszkaniu. Ja jestem (...)

Czy mogę donieść na siebie samego do prokuratury i żądać ścigania?

Czy mogę donieść na siebie samego do prokuratury i żądać ścigania? Proszę wybaczyć moją indolencję, niekompetencję, brak wiedzy oraz język, ale sytuacja zmusiła mnie do zadania takiego pytania. (...)

Firma nierejestrowana

Firma nierejestrowana Dzień dobry chciałbym założyć firmę nierejestrowaną .. zajmująca się handlem elektronika czy trzeba płacić podatek VAT za elektronikę ?

Nieuprawnione korzystanie z ulgi podatkowej.

Nieuprawnione korzystanie z ulgi podatkowej. Witam. W ubiegłym roku (luty 2022) pracując na zleceniu złożyłam u pracodawcy oświadczenie mówiące o chęci skorzystania z tzw. "ulgi na powrót". (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.