Szkolenie okresowe pracowników

Pytanie:

W dniu 5.06.2007r. wszyscy zatrudnieni pracownicy instytucji artystycznej zostali przeszkoleni z zakresu bhp i p. poż , a w szczególności z : oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.W jakim terminie powinno nastąpić kolejne szkolenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szkolenie okresowe pracowników

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy odwołać się do dwóch aktów prawnych. Po pierwsze będzie to Kodeks pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Zawarto tu także delegację do wydania odpowiedniego aktu wykonawczego:

Art. 2375. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Porady prawne

Na tej podstawie wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi ono, że:

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

3. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

W zależności więc od rodzaju pracy, którą wykonuje pracownik, szkolenie powinno być przeprowadzana:

- raz na 3 lata – jako instruktaż - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

- raz na rok - jako instruktaż - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,

- raz na 5 lat - dla pracowników wymienionych w pkt. 1 oraz 3-5,

- raz na 6 lat - dla pracowników administracyjno-biurowych.

Terminy te należy oczywiście liczyć od ostatnio przeprowadzonego - dnia 5.06.2007 r. - szkolenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne