Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Pytanie:

"Mój znajomy ma obywatelstwo amerykańskie, jest Polakiem od 40 lat przebywającym w USA. Obecnie ma 70 lat i jest na emeryturze. Ma też obywatelstwo polskie. Obecnie rozpatruje swój powrót na stałe do Polski. Jaka jest możliwość ubezpieczenia zdrowotnego (medycznego), znajomego po osiedleniu sie w Polsce? Czy w powyższej sytuacji mógłby liczyć tylko na opiekę prywatną medyczną (płatną)? Czy jest w Polsce Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczające osobę w tym wieku od następstw nieszczęśliwych wypadków, operacji medycznych, poważnych zachorowań?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Zgodnie z art. 66 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają między innymi osoby pobierające emeryturę. Jednakże chodzi tu o osoby, które są ubezpieczone. Osoba niewymieniona w art. 66 może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71. Zgodnie z tym artykułem przepisów ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, które uzależniają objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym lub fakultatywnym kontynuowanym od zamieszkiwania na terytorium tego państwa, nie stosuje się wobec osób, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, zamieszkujących terytorium innego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że w jakiejkolwiek chwili w przebiegu ich pracy zawodowej podlegały ustawodawstwu pierwszego z tych Państw. Jeżeli ustawodawstwo danego Państwa Członkowskiego uzależnia objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym lub fakultatywnym kontynuowanym od spełnienia okresów ubezpieczenia, okresy ubezpieczenia spełnione na mocy ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego będą zaliczone, w wymaganym zakresie, tak jak gdyby zostały ukończone zgodnie z ustawodawstwem pierwszego Państwa.

Art. 9 jednak nie stosuje się do obywateli USA. Skoro pobierał Pan będzie emeryturę wypracowaną w USA, to tam też będzie podlegał Pan ubezpieczeniu wedle tych przepisów. Oczywiście jako obywatel Polski (podwójne obywatelstwo) będzie mógł Pan na własny wniosek podlegać ubezpieczeniu w Polsce, bowiem art. 66 ustawy będzie miał zastosowanie (zamieszkiwanie na terenie RP), a art. 9 rozporządzenia nie znajdzie do Pana zastosowania, gdyż spełni Pan warunek zamieszkiwania na terenie RP.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika