Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Pytanie:

"Zawarto umowę zlecenia na czas nieoznaczony z określeniem stawki godzinowej. W umowie nie określono momentu rozpoczęcia czynności faktycznych zlecenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia wynosi 7 dni, natomiast płatność składki zdrowotnej do 10 lub 15 następnego miesiąca. Czy w okresie pomiędzy datą zawarcia umowy, a wypłatą świadczenia zleceniobiorca może korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUA) lub poświadczenia zleceniodawcy?"

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej uzyskuje osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia. Zgłoszenie takie kierowane jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podsumowując, jeżeli osoba, o której mowa w pytaniu, została zgłoszona do NFZ, przysługuje jej prawo do świadczeń zdrowotnych. Poświadczenie zleceniodawcy nie stanowi dowodu ubezpieczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika