Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Pytanie:

Jestem twórcą tj. piszę scenariusze. Korzystałem do tej pory z ochrony utworów przez jedną z organizacji zbiorowego zarządzania - ZAIKS. Nie podpisałem aktualnie następnego oświadczenia o powierniczym przeniesieniu praw autorskich. Czy organizacja tego typu może pobierać w ustalonej tylko przez siebie wysokości tantiemy z moich utworów? Formalnie nie jestem przecież zrzeszony, dlaczego obowiązuje mnie regulamin ZAIKS-u? Czy mogę negocjować wysokość pobieranych przez ZAIKS tantiem? Jakie korzyści wynikają dla mnie z podpisania takiego oświadczenia o powierniczym przeniesieniu praw autorskich? Jedynie zrozumiałe jest dla mnie to, że wtedy ZAIKS będzie zarządzał moimi prawami autorskimi. Czy jeśli wydam książkę - ZAIKS tak samo będzie zarządzał prawami autorskimi wynikającymi z tej książki? Czy mogę w ogóle nie być nawet nie formalnym członkiem ZAIKSU?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi określają wprost przepisy ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zgodnie z jej artykułem 104 organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

Porady prawne

Owe wspomniane przez Pana szerokie uprawnienia Zaiksu, jak i innych zbiorowych organizacji zarządzania wynikają de facto z treści artykułu 105 prawa autorskiego, zgodnie z którym domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania. W taki sposób przepis ten stworzył domniemanie, że w przypadku takich utworów jak scenariusze, organizacją która co do zasady zajmuje się prawa autorskimi do nich jest Zaiks.

Co do wynagrodzeń, o które Pan pyta, to także nie jest to kwestia dowolnie interpretowana przez organizację, w tym przez Zaiks. Obowiązują go bowiem tabele wynagrodzeń, a zgodnie z  samym prawem autorskim postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby to z tych tabel są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

Co samego Zaiksu, to jako organizacja zbiorowego zarządzania, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS chroni nie tylko utwory swoich członków, ale także tych, którzy powierzyli mu swoje prawa autorskie w celu sprawowania zbiorowego zarządu w ich imieniu, tj. autorów nie będących członkami ZAiKS-u, ich spadkobierców oraz wydawców muzycznych. Zakres ochrony sprawowanej na rzecz autorów i innych uprawnionych nie będących członkami ZAiKS-u, określa § 17 Statutu, zgodnie z którym także dla tych podmiotów ZAiKS dokonuje inkasa, repartycji oraz wypłaty wynagrodzeń autorskich, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu. W procesie inkasa, podziału i wypłaty wynagrodzeń stosowane są te same zasady, jakie zgodnie z regulaminem przyjęto wobec twórców będących członkami ZAiKS-u.

Faktycznie status Zaiksu został ukształtowany jako dość silny, gdyż nawet na niektórych polach eksploatacji ZAiKS działa także jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia na rzecz twórców i ich następców prawnych, którzy nie powierzyli mu w zarząd swoich praw - tj. autorów, którzy nie są członkami ZAiKS-u, ani nie zgłosili utworów pod ochronę. Wynika z tego, iż w praktyce częste są sytuacje, gdy pomimo niewyrażenia woli poddania opiece Zaiksowi swoich praw autorskich, ten i tak nimi zarządza. Jeżeli natomiast twórca nie należy do żadnej organizacji lub nie ujawnił swojego nazwiska, a na danym polu działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizację właściwą wskazuje Komisja Prawa Autorskiego, której skład wyznacza minister kultury.

Na podstawie art. 70 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, inkaso Zaiksu obejmuje także wynagrodzenia dla twórców (lub ich następców prawnych) scenariuszy oraz innych utworów literackich, muzycznych bądź słowno-muzycznych, które stworzone zostały dla potrzeb utworu audiowizualnego albo w nim wykorzystane. Wynagrodzenia autorskie inkasowane są z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach, nadawania utworu w telewizji, wypożyczania jego egzemplarzy i ich publicznego odtwarzania oraz reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzach sprzedawanych do tzw. własnego użytku osobistego nabywców.
Na podstawie klauzuli zawartej w umowach, jakie podpisują autorzy powierzający Zaiksowi ochronę i zarządzanie swą twórczością. Zaiks twierdzi. Iż bez zgłoszenia utworu niemożliwym staje się podział wynagrodzeń autorskich wyegzekwowanych od użytkowników, tak więc w interesie autora leży terminowe zgłaszanie utworów. Tylko na podstawie dokumentów składanych przez twórców przy zgłaszaniu utworów, można dokonać prawidłowej identyfikacji utworów i właściwego podziału wynagrodzeń autorskich zainkasowanych przez ZAiKS na rzecz uprawnionych.

Jednym z podstawowych elementów autorskiego prawa majątkowego jest prawo twórcy (czyli Pana) do otrzymania wynagrodzenia za wykorzystanie stworzonego przezeń utworu. Organizacja zbiorowego zarządzania, zobowiązana ustawowo do jednakowego traktowania praw wszystkich twórców przez siebie reprezentowanych, w umowach z użytkownikami nie może ustalać odmiennych wysokości wynagrodzeń autorskich za wykorzystanie poszczególnych utworów na tym samym polu eksploatacji. Tym samym należy stwierdzić, iż na tej podstawie nie ma Pan ani żaden inny twórca do indywidualnych negocjacji wynagrodzenia (tzw. tantiem). Organizacja ma zatem obowiązek opracowania tabel wynagrodzeń autorskich, określających stawki honorariów autorskich za korzystanie z utworów na różnych polach eksploatacji. Posiadanie takich tabel zatwierdzonych przez władze organizacji uważa się powszechnie za jej podstawowy obowiązek w ramach wykonywania przez nią zbiorowego zarządu prawami autorskimi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

Nowy akt prawny stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce, określającą nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania. Zmiany dotyczą w szczególności zapewnienia przejrzystości działań ozz oraz odpowiedzialności (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów wydał 12 października 2018 r. interpretację ogólną (nr PT3.8101.2.2018) w (...)

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Proponowana ustawa będzie wdrażać do polskiego (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Reforma organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego

Reforma organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego

Jakie zmiany mają dotyczyć praw autorskich?Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on reformę organizacji i postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego m.in. w zakresie zatwierdzania (...)

ZAiKS ukarany

ZAiKS ukarany

Za opóźnienia w zmianie warunków umów Stowarzyszenie Autorów ZAiKS musi zapłacić ponad 1,5 mln zł. Prezes UOKiK uznał, że organizacja nieterminowo wykonała prawomocną decyzję. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest najstarszą i największą organizacją zajmującą (...)

Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

5 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej dotyczące żądania naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy (...)

Opłaty reprograficzne

Opłaty reprograficzne

W określonych przypadkach, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują możliwość nieodpłatnego korzystania z chronionych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to wykorzystywania legalnie rozpowszechnionych utworów w celach osobistych, (...)

Filmy DVD mogą być tańsze

Filmy DVD mogą być tańsze

ZAiKS i Stowarzyszenie Filmowców Polskich naruszyły prawo - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na organizacje nałożono kary w łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł Każdemu twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu. Jednakże (...)

Kto jest \

Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  Czym mały podatnik wyróżnia się od pozostałych podatników VAT? Definicję podatnika podatku VAT zawiera art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem, podatnikami są osoby (...)

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

    Według ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą. Na potrzeby podatku VAT działalność (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających  duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje  dotychczasowe przepisy. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów i usług? Nowelizacja (...)

Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Dziś (1 lipca 2020 r.) weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej. ##baner## Nowe sądy Specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi twórców i artystów wykonawców? Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Przedsiębiorco, sprawdź co się zmienia w podatku VAT od 1 czerwca 2005 r.!

Przedsiębiorco, sprawdź co się zmienia w podatku VAT od 1 czerwca 2005 r.!

Z dniem 1 czerwca 2005 r. weszła w życie większość znowelizowanych przepisów Vat (część dotycząca samochodów osobowych zacznie obowiązywać 22 sierpnia 2005 r.). Jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa? Jaki mają one wpływ na działalność przedsiębiorstwa? Wśród (...)

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Nowelizacja przepisów ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądów wyspecjalizowanych w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej. Ustawa zmianiająca przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, (...)

Zasady uzgadniania tabel wynagrodzeń za prawa autorskie

Zasady uzgadniania tabel wynagrodzeń za prawa autorskie

10 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom sp. z o.o. połączoną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym procedur ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. Trybunał Konstytucyjny (...)

Wszyscy współtwórcy utworu audiowizualnego uprawnieni do wynagrodzenia za wykorzystanie ich utworu

Wszyscy współtwórcy utworu audiowizualnego uprawnieni do wynagrodzenia za wykorzystanie ich utworu

Wchodząca w życie 1 listopada 2007 r. ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczy usunięcia niezgodności z konstytucją RP art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie otwarcia katalogu osób uprawnionych do dodatkowego (...)

Wszyscy współtwórcy utworu audiowizualnego mają być uprawnieni do wynagrodzenia za wykorzystanie ich utworu

Wszyscy współtwórcy utworu audiowizualnego mają być uprawnieni do wynagrodzenia za wykorzystanie ich utworu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który znajduje się obecnie w Sejmie, dotyczy usunięcia niezgodności z konstytucją RP art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie otwarcia katalogu osób uprawnionych (...)

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

W dniu 28 listopada 2003 r. wchodzi w życie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197 poz. 1661). Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie przepisów:  - ustawy z dnia 4 lutego (...)

Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

Kto ma prawo nakładać na przedsiębiorcę opłaty z tytułu odtwarzania muzyki w lokalu gastronomicznym? Czy dozwolone jest aby płacić nie tylko Zaiksowi ale i np. Stoartowi?  Zgodnie z prawem autorskim statutowym celem tzw. organizacji zbiorowego zarządzania (a takimi są ZAIKS oraz STOART) (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...)

Opłaty dla ZAiKS

Opłaty dla ZAiKS

Gmina organizowała imprezę na wolnym powietrzu. Wstęp był bezpłatny. ZAiKS domaga się w tej chwili opłat za rozpowszechnianie utworów. Organizacja imprezy zlecona została w całości firmie zewnętrznej. Czy ma do tego prawo i jaka jest tego podstawa prawna? Kto ponosi odpowiedzialność: organizator (...)

Wysokość kary za odtwarzanie muzyki w barze

Wysokość kary za odtwarzanie muzyki w barze

Prowadzę bar, w którym puszczam muzykę oraz telewizję. Miejsc dla klientów jest poniżej 100. Ile wynosi maksymalna kara (lub jakiego może być rzędu) wymierzona przez ZAIKS lub STOART za puszczanie muzyki i telewizji w moim barze w przypadku nie posiadania zezwolenia na odtwarzanie muzyki i tv (...)

Kontrola ZAiKS

Kontrola ZAiKS

W naszym salonie usługowym doszło w zeszłym roku do kontroli ZAiKS-u. Była to kontrola niezapowiedziana. Czy w obecnych warunkach prawnych taka kontrola ZAiKS-u może być także niezapowiedziana? ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie jest organem administracji publicznej, (...)

Niedozwolone korzystanie z utworu

Niedozwolone korzystanie z utworu

Prowadzę Bar gastronomiczny - Dom weselny. W barze nie jest odtwarzana muzyka z żadnego nośnika i nigdy nie była. Płacę tylko ZAIKS od orkiestr, które grają podczas wesel organizowanych w sali weselnej. Otrzymałem wezwanie do podpisania umowy ze STOART Związek Artystów Wykonawców. Nie mam (...)

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia zostały wykonane autentycznym przedmiotom znajdującym się w posiadaniu osoby prowadzącej (...)

Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy

Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy

Witam, dostaliśmy w grudniu tego roku pismo od Związku Artystów Wykonawców STOART wzywające do zawarcia umowy generalnej. Moja żona ma zakład fryzjerski dwa punkty, jeden o pow. 16m2 a drugi ok 30m2. Oczywiście zakład czerpie korzyści majątkowe z wykonania super fryzury a nie słuchania polskich (...)

Prawa autorskie do utworu literackiego

Prawa autorskie do utworu literackiego

Jakim prawom (ochrona praw autorskich) podlega treść książki wydanej w 1929 r? Chciałbym fragmenty tej książki wykorzystać w wydawanym przez siebie miesięczniku branżowym. Autor już prawdopodobnie nie żyje, a kontakt z jego spadkobiercami jest niemożliwy. Co do zasady prawa autorskie majątkowe (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej powinno być, ale Dyrektorzy poszczególnych zakładów działają w zakresie ograniczonych (...)

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić (...)

Równoważny system czasu pracy

Równoważny system czasu pracy

Rozpoczęłam pracę jako kadrowa w firmie zatrudniającej 18 pracowników. Część pracowników zatrudnionych jest w firmie w równoważnym systemie czasu pracy (w obwieszczeniu zaznaczono, że pracownicy sklepu pracują w równoważnym czasie pracy według harmonogramu), pracowali dotychczas przez (...)

Postanowienia regulaminu premiowania

Postanowienia regulaminu premiowania

Czy do regulaminu premiowania można wnieść zapis, że w przypadku braku środków finansowych wysokość premii regulaminowej może ulec obniżeniu na okres np. trzech miesięcy o 50%, podczas gdy zakładowy układ zbiorowy mówi, że kierownik zakładu tworzy fundusz premiowy w wysokości nie mniejszej (...)

Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich była organizacją reprezentatywną. Do chwili obecnej nie było zmian po stronie organizacji związkowych. Kto ze strony związkowej (...)

Kontrola ZAiKS

Kontrola ZAiKS

W naszym salonie usługowym doszło w zeszłym roku do kontroli ZAiKS-u. Była to kontrola niezapowiedziana. Czy w obecnych warunkach prawnych taka kontrola ZAiKS-u może być także niezapowiedziana? ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie jest organem administracji publicznej, (...)

Opłaty dla ZAiKS

Opłaty dla ZAiKS

Gmina organizowała imprezę na wolnym powietrzu. Wstęp był bezpłatny. ZAiKS domaga się w tej chwili opłat za rozpowszechnianie utworów. Organizacja imprezy zlecona została w całości firmie zewnętrznej. Czy ma do tego prawo i jaka jest tego podstawa prawna? Kto ponosi odpowiedzialność: organizator (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...)

Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy

Wezwanie przez STOART do zawarcia umowy

Witam, dostaliśmy w grudniu tego roku pismo od Związku Artystów Wykonawców STOART wzywające do zawarcia umowy generalnej. Moja żona ma zakład fryzjerski dwa punkty, jeden o pow. 16m2 a drugi ok 30m2. Oczywiście zakład czerpie korzyści majątkowe z wykonania super fryzury a nie słuchania polskich (...)

Wysokość kary za odtwarzanie muzyki w barze

Wysokość kary za odtwarzanie muzyki w barze

Prowadzę bar, w którym puszczam muzykę oraz telewizję. Miejsc dla klientów jest poniżej 100. Ile wynosi maksymalna kara (lub jakiego może być rzędu) wymierzona przez ZAIKS lub STOART za puszczanie muzyki i telewizji w moim barze w przypadku nie posiadania zezwolenia na odtwarzanie muzyki i tv (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej powinno być, ale Dyrektorzy poszczególnych zakładów działają w zakresie ograniczonych (...)

Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

Kto ma prawo nakładać na przedsiębiorcę opłaty z tytułu odtwarzania muzyki w lokalu gastronomicznym? Czy dozwolone jest aby płacić nie tylko Zaiksowi ale i np. Stoartowi?  Zgodnie z prawem autorskim statutowym celem tzw. organizacji zbiorowego zarządzania (a takimi są ZAIKS oraz STOART) (...)

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić (...)

Równoważny system czasu pracy

Równoważny system czasu pracy

Rozpoczęłam pracę jako kadrowa w firmie zatrudniającej 18 pracowników. Część pracowników zatrudnionych jest w firmie w równoważnym systemie czasu pracy (w obwieszczeniu zaznaczono, że pracownicy sklepu pracują w równoważnym czasie pracy według harmonogramu), pracowali dotychczas przez (...)

Postanowienia regulaminu premiowania

Postanowienia regulaminu premiowania

Czy do regulaminu premiowania można wnieść zapis, że w przypadku braku środków finansowych wysokość premii regulaminowej może ulec obniżeniu na okres np. trzech miesięcy o 50%, podczas gdy zakładowy układ zbiorowy mówi, że kierownik zakładu tworzy fundusz premiowy w wysokości nie mniejszej (...)

Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich była organizacją reprezentatywną. Do chwili obecnej nie było zmian po stronie organizacji związkowych. Kto ze strony związkowej (...)

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa Organizacja Związkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przetargach przeprowadzanych przez Zakład pracy, w którym organizacja funkcjonuje (m.in. doszło do złożenia fałszywego oświadczenia i poświadczenia nieprawdy w umowach przetargowych). Na złożone pismo Związku w celu przeprowadzenia (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 godzin. Kiedy i w jakich przypadkach jest dopuszczalne przedłużenie tego czasu pracy? Czy są to (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie przepisów:  - ustawy z dnia 4 lutego (...)

Lokal dla związków zawodowych

Lokal dla związków zawodowych

Zarząd związku zawodowego lekarzy w publicznym ZOZ domaga się od dyrektora udostępnienia pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie. ZOZ zatrudnia 900 osób. Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić pomieszczenie, a jeśli tak, to (...)