Usługa turystyczna

Pytanie:

Dla klienta krajowego (firmy) zakupiłem usługę turystyczną w Szwajcarii (noclegi, wyżywienie). Jak mam opodatkować to zdarzenie w ujęciu ustawy o VAT, marża, czy zasady ogólne. W jaki sposób wprowadza się do kpir przychód i odpowiednio koszt, w jakie pozycje księgi i w jakich kwotach, tj, netto z naliczenia marży to przychód, czy kwota otrzymana, jako wpływy i analogicznie koszty? Jako opodatkować usługę turystyczną (Szwajcaria).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Usługa turystyczna

VI Dyrektywa VAT przewidywała w art. 26 specjalny system opodatkowania dla biur podróży i organizatorów wycieczek. Jest on stosowany, gdy podmioty te występują we własnym imieniu, a w celu zapewnienia usług turystycznych korzystają z dostaw i usług innych podatników. Dokonywane przez nie transakcje traktowane są jako pojedyncze usługi świadczone podróżnemu przez biuro. Podstawą opodatkowania usługi jest marża biura podróży, czyli różnica pomiędzy całkowitą kwotą do zapłaty przez podróżnego, bez VAT, a faktycznymi kosztami biura podróży z tytułu dostaw i usług świadczonych przez innych podatników, gdy służą bezpośredniej korzyści podróżnego.

Wątpliwości wzbudza jednak sytuacja, gdy w celu zapewnienia imprez turystycznych (pakietów) biuro podróży korzysta z towarów i usług zakupionych od innych podatników i jednocześnie samo bezpośrednio świadczy niektóre usługi (tzw. usługi własne). W tej kwestii wypowiedział się np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości WE (orzeczenie w sprawie C-291/03 MyTravel plc vs. Commissioners of Customs & Excise - UK). W rozpatrywanej przezeń sprawie brytyjski organizator zagranicznych imprez turystycznych MyTravel, nabywał regularnie zakwaterowanie u osób trzecich. Spółka zapewniała klientom przeloty własną linią lotniczą do miejsca imprez turystycznych. Ponadto oferowała możliwość zakupu pojedynczego biletu na pokład własnego samolotu lub na miejsce kupione od innych firm, bez konieczności wykupienia całego pakietu turystycznego, a także sprzedawała innym organizatorom wycieczek miejsca zwane „broker seats”. Rozdzielenie ceny imprezy turystycznej między usługi nabyte od osób trzecich a usługi własne powinno być dokonane na podstawie wartości rynkowej tych ostatnich zawsze, gdy wartość tę można określić. Dopuszczalne jest jednak odstępstwo, aby biura podróży lub organizatorzy wycieczek, mogący wykazać, że metoda oparta na kosztach rzeczywistych dokładnie odzwierciedla rzeczywistą strukturę imprezy turystycznej, dokonywali rozdziału ceny imprezy turystycznej przy zastosowaniu tej drugiej metody. ETS orzekł m.in. iż „Artykuł 26 VI Dyrektywy (…) należy interpretować w ten sposób, że biuro podróży lub organizator wycieczek, który w ramach imprezy turystycznej świadczy podróżnym usługi nabyte od osób trzecich oraz usługi własne, jest w zasadzie zobowiązany do wyodrębnienia części ceny całej imprezy turystycznej (pakietu) przypadającej na usługi własne na podstawie ich wartości rynkowej, o ile wartość ta może zostać określona.

W takim przypadku podatnik może zastosować kryterium rzeczywistych kosztów wyłącznie, jeżeli wykaże, że kryterium to dokładnie odzwierciedla rzeczywistą strukturę imprezy turystycznej. Stosowanie kryterium wartości rynkowej nie jest uzależnione ani od warunku, aby było ono mniej skomplikowane od metody opartej na kosztach rzeczywistych, ani od tego, aby metoda ta prowadziła do ustalenia zobowiązania z tytułu podatku VAT jednakowego lub zbliżonego do ustalonego według metody kosztów rzeczywistych. W konsekwencji:

– biuro podróży lub organizator wycieczek nie może stosować metody opartej na wartości rynkowej wedle swobodnego uznania oraz

– ta metoda znajduje zastosowanie do usług własnych, których wartość rynkową można określić, nawet wtedy, gdy w tym samym okresie podatkowym wartość niektórych usług własnych wchodzących w skład imprezy turystycznej nie może zostać określona, ponieważ podatnik nie sprzedaje podobnych usług poza imprezami turystycznymi.”

Z tego orzeczenia ETS wynika m.in., iż podatnik objęty art. 26 VI Dyrektywy, który w ramach imprezy turystycznej świadczy podróżnym usługi własne oraz usługi nabyte od osób trzecich, winien w zasadzie stosować kryterium wartości rynkowej w celu rozdzielenia ceny imprezy turystycznej. Biura sprzedające pakiety usług powinny więc w zasadzie wyodrębniać usługi własne od kupionych w oparciu o ich wartość rynkową.

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku (art. 119 ustawy o VAT). Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez „usługi dla bezpośredniej korzyści turysty” rozumie się natomiast usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Tak więc np. agenci turystyczni, którzy nabywają takie usługi, jak np. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie opodatkowane według stawek właściwych dla poszczególnych rodzajów usług, rozliczają się następnie z należnego VAT od obliczonej marży. Na wystawianych fakturach biuro (VAT marża) nie wykazuje się kwot podatku od marży, ale tylko wykazuje się pełną wartość należności za wykonaną usługę. Natomiast kwota podatku od marży powinna zostać ujęta w ewidencji i rozliczona w deklaracji VAT. Powyższe zasady stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik: 

  • ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 
  • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek; 
  • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; 
  • prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.

W książce podatkowej księguje się opisane zdarzenie na zasadach ogólnych w kwotach netto.  

Polecamy także opracowania:

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Polski Bon Turystyczny, (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo towary używane, system „VAT-marża”, komis, handel samochodami osobowymi, (...)

Jak wystawia się faktury VAT-marża?

Jak wystawia się faktury VAT-marża?

    Podmioty uprawnione do rozliczania podatku według procedury marży Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej procedury (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Na czym polega System Kontroli Eksportu (ECS)? Dokonywanie zgłoszeń celnych jest przedmiotem uregulowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. (...)

Zwrot VAT podróżnym

Zwrot VAT podróżnym

System zwrotu podatku podróżnym, zwany dalej systemem TAX FREE dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, z drugiej strony – sprzedawca tych towarów (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR luka VAT, ustawa o STIR, wyłudzenia, (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo towary używane, system „VAT-marża”, komis, handel samochodami osobowymi, (...)

Jak wystawia się faktury VAT-marża?

Jak wystawia się faktury VAT-marża?

    Podmioty uprawnione do rozliczania podatku według procedury marży Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej procedury (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Na czym polega System Kontroli Eksportu (ECS)? Dokonywanie zgłoszeń celnych jest przedmiotem uregulowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. (...)

Zwrot VAT podróżnym

Zwrot VAT podróżnym

System zwrotu podatku podróżnym, zwany dalej systemem TAX FREE dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, z drugiej strony – sprzedawca tych towarów (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR luka VAT, ustawa o STIR, wyłudzenia, (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Polski Bon Turystyczny, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Faktura za wypoczynek

Faktura za wypoczynek

Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę dofinansowania. Czy faktura, (...)

Odwołanie rezerwacji

Odwołanie rezerwacji

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną (...)

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Spółka (polski podmiot) organizuje wyjazdy szkoleniowe dla swoich klientow (polskie podmioty) poza terytorium Wspólnoty. W kosztach wyjazdu szkoleniowego partycypuje kilka podmiotów - zgodnie z podpisaną (...)

VAT marża w auto-handlu

VAT marża w auto-handlu

Zakupiłem samochód do dalszej odsprzedaży, czyli jest on towarem handlowym. Zakupu dokonałem na podstawie faktury VAT, sprzedaż ww. samochodu była zwolniona z VAT. Jak powinienem dokonać sprzedaży (...)

Auto-handel a VAT

Auto-handel a VAT

Mam zamiar zacząć prowadzić działalność związaną z auto- handlem, wszystkie wymogi formalne chyba spełniam tzn. wpis do ewidencji dział gospodarczej (sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek), (...)

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Spółka (polski podmiot) organizuje wyjazdy szkoleniowe dla swoich klientow (polskie podmioty) poza terytorium Wspólnoty. W kosztach wyjazdu szkoleniowego partycypuje kilka podmiotów - zgodnie z podpisaną (...)

VAT marża w auto-handlu

VAT marża w auto-handlu

Zakupiłem samochód do dalszej odsprzedaży, czyli jest on towarem handlowym. Zakupu dokonałem na podstawie faktury VAT, sprzedaż ww. samochodu była zwolniona z VAT. Jak powinienem dokonać sprzedaży (...)

Auto-handel a VAT

Auto-handel a VAT

Mam zamiar zacząć prowadzić działalność związaną z auto- handlem, wszystkie wymogi formalne chyba spełniam tzn. wpis do ewidencji dział gospodarczej (sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek), (...)

Sprzedaż samochodu a rachunek

Sprzedaż samochodu a rachunek

Kupiłem od Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce używany samochód pożarniczy w celu dalszej sprzedaży. Prowadzę firmę w tym zakresie i jestem płatnikiem podatku VAT. Straż nie prowadzi działalności (...)

Elementy faktury vat marża, naliczenie podatku

Elementy faktury vat marża, naliczenie podatku

Kupuję samochody do dalszej odsprzedaży w krajach UE, ponoszę różne koszt związane z nabyciem, np. podatek akcyzowy. Jak prawidłowo powinna wyglądać faktura VAT marża? Czy kwota akcyzy powinna (...)

FORUM PRAWNE

vat za samochód, kupno netto.

vat za samochód, kupno netto. WItam:) Mam komis samochodowy. Kupuje samochody za granicą od niedawna za cene netto. ( czyli bez vatu). Chciał bym sie dowiedzieć czy bardziej mi sie opłaca kupować (...)

vat za samochód, kupno netto.

vat za samochód, kupno netto. Proszę o pomoć w informacji bo od dlużeszego czasu probóje sie dowiedzieć i niestety nic z tego, byłem dzis u radcy podatkowego ale nic mi nie pomógł, nie znał (...)

Praktyka lekarska a podatek VAT

Praktyka lekarska a podatek VAT Witam, jestem lekarzem i prowadzę Indywidualną Praktykę Lekarską, jestem zwolniony z podatku VAT. Chcę rozszerzyć działalność o sprzedaż samochodów sprowadzonych (...)

Import z Chin i handel na allegro - podatek VAT i dochodowy.

Import z Chin i handel na allegro - podatek VAT i dochodowy. Witam. Jak doliczyć VAT w przypadku handlu biżuterią importowaną z Chin na allegro ? Sprowadzam towar z Chin w małych partiach,więc nie (...)

Zwolnienie z Vatu, nabycie wewnątrzwspólnotowe., nikt nie wie..

Zwolnienie z Vatu, nabycie wewnątrzwspólnotowe., nikt nie wie.. Czy: Ja jako firma Polska kupuje samochdy używane w Holandii w cenie netto ( czyli bez Vatu). Następnie te samochody sprzedaje do innego (...)

vat za samochód, kupno netto.

vat za samochód, kupno netto. WItam:) Mam komis samochodowy. Kupuje samochody za granicą od niedawna za cene netto. ( czyli bez vatu). Chciał bym sie dowiedzieć czy bardziej mi sie opłaca kupować (...)

vat za samochód, kupno netto.

vat za samochód, kupno netto. Proszę o pomoć w informacji bo od dlużeszego czasu probóje sie dowiedzieć i niestety nic z tego, byłem dzis u radcy podatkowego ale nic mi nie pomógł, nie znał (...)

Praktyka lekarska a podatek VAT

Praktyka lekarska a podatek VAT Witam, jestem lekarzem i prowadzę Indywidualną Praktykę Lekarską, jestem zwolniony z podatku VAT. Chcę rozszerzyć działalność o sprzedaż samochodów sprowadzonych (...)

Import z Chin i handel na allegro - podatek VAT i dochodowy.

Import z Chin i handel na allegro - podatek VAT i dochodowy. Witam. Jak doliczyć VAT w przypadku handlu biżuterią importowaną z Chin na allegro ? Sprowadzam towar z Chin w małych partiach,więc nie (...)

Zwolnienie z Vatu, nabycie wewnątrzwspólnotowe., nikt nie wie..

Zwolnienie z Vatu, nabycie wewnątrzwspólnotowe., nikt nie wie.. Czy: Ja jako firma Polska kupuje samochdy używane w Holandii w cenie netto ( czyli bez Vatu). Następnie te samochody sprzedaje do innego (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Porady prawne