Komu przysługują wczasy pod gruszą

Pytanie:

"Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie z wnioskiem o takie świadczenia występowały wszystkie zakładowe organizacje związkowe. Dyrekcja twierdzi, że skoro fundusz jest przeznaczany na dofinansowanie wczasów i kolonii, to każdy z tego może skorzystać. W praktyce jednak korzystają z tego tylko nieliczni, których stać na drogie wczasy i mimo 30-40% dofinansowania mogą wyłożyć resztę z własnej kieszeni. Oczekiwaniem załogi jest otrzymanie jakiejś kwoty (powiedzmy raz na 2-3 lata), za którą może sobie zorganizować wypoczynek we własnym zakresie. Jak to w ogóle jest z tymi \"wczasami pod gruszą\"? "

Odpowiedź prawnika: Komu przysługują wczasy pod gruszą

Pracodawca, w ramach działalności socjalnej, może pomóc pracownikom i ich rodzinom w zorganizowaniu wypoczynku. Jedną z form wypoczynku są tzw. wczasy pod gruszą - czyli wakacje, które pracownik wraz z rodziną sam, we własnym zakresie organizuje, a pracodawca ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu socjalnego, dopłaca do nich. To, czy pracownik może skorzystać z takiej formy pomocy, zależy od postanowień regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który przeznaczony jest na działalność socjalną przedsiębiorstwa, a w szczególności na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku. Pracodawca opracowuje treść regulaminu i uzgadnia go z zakładową organizacją związkową lub reprezentantem załogi, jeśli tego organu brak. W regulaminie powinno być określone, kto jest uprawniony do korzystania z zfśs oraz jakie jest przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu - w tym punkcie wymienia się cele, na jakie środki pieniężne będą wydatkowane np. krajowy wypoczynek dzieci zorganizowany w formie kolonii, zimowisk, obozów, wczasy profilaktyczno - lecznicze, pobyt w sanatorium lub właśnie wczasy krajowe zorganizowane przez pracowników we własnym zakresie (wczasy pod gruszą). Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien również określać zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych - w tym miejscu ustala się wysokość dopłat do poszczególnych form wypoczynku w zależności od sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej uprawnionego, sposób dokumentowania dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, częstotliwość dopłat do wypoczynku (np. uregulowanie, że tylko raz w roku można ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku), ilość dni urlopu warunkującą otrzymanie dopłaty, a także szczegółowe informacje dotyczące warunków i kryteriów przyznawania świadczeń i ich wysokość. Tak więc, możliwość skorzystania z wczasów pod gruszą zależy od polityki socjalnej zakładu pracy i postanowień regulaminu. Aby otrzymać świadczenie w postaci dopłaty do wczasów pod gruszą, ubiegający się musi złożyć wniosek w terminie określonym również w regulaminie wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów swoich i rodziny. Świadczenia mają charakter uznaniowy. Oznacza to, że pracodawca może, ale nie musi ich przyznać. Ponieważ decydują o tym kryteria dochodowe oraz sytuacja rodzinna czy zdrowotna pracownika, na większe dopłaty mogą liczyć przede wszystkim ci, o skromniejszych dochodach, samotnie wychowujący dzieci, mający kłopoty ze zdrowiem. Wysokość dopłat może nie być więc jednakowa dla wszystkich uprawnionych. Środkami Funduszu administruje pracodawca. Nie będzie zatem możliwe administrowanie środkami Funduszu przez załogę. Jeżeli pracodawca wydatkuje środki Funduszu niezgodnie z przepisami ustawy, to wtedy związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz. Jednakże nawet to uprawnienie nie oznacza, że związki zawodowe, czy załoga mogą administrować środkami Funduszu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika