Wydatkowanie składek członkowskich

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem na jakie cele można przeznaczyć składki związkowe? Czy są jakieś obwarowania dotyczące gospodarowania składkami związkowymi (oprócz statutu związku)? Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy możliwe jest np. finansowanie szkoleń dla działaczy związkowych, pokrywanie kosztów delegacji itp.? Jaką dokumentację finansową należy prowadzić? Czy musimy na wszystkie wydatki posiadać faktury zakupu, czy wystarczy np. paragon? Jako związek jesteśmy zwolnieni z podatku CIT-2 ponieważ związek nie będzie osiągał przychodów z tytułu działalności gospodarczej, a wszelkie dochody przeznaczy na cele statutowe. Czy urząd skarbowy może kwestionować nasze wydatki?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wydatkowanie składek członkowskich

Jednym ze źródeł finansowania organizacji politycz­nych, społecznych i zawodowych są składki członkowskie płacone przez członków tych organizacji. Źródła finansowania działalności związku zawodowego oraz sposób ustanawiania składek członkowskich powinien określać statut związku zawodowego (art. 13 pkt 10 ustawy o związkach zawodowych).

Związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania (art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) i jako osoba prawna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą (art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działal­ności gospodarczej. Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Przepis ten nie przewiduje innych ograniczeń, zarów­no odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i co do terminu ich wydatkowania. Nie wymaga też szczególnej dokumentacji takich wydatków, co oznacza, że powinny one być dokumentowane na zasadach ogólnych. Zatem składki związkowe mogą być przeznaczone na finansowanie szkoleń dla działaczy związkowych czy pokrywanie kosztów delegacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: