Wykonanie orzeczenia z ETE.

Pytanie:

"Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie WE 805/2004 w art. 5. znosi konieczność stwierdzania wykonalności takiego orzeczenia.Czy te przepisy ze sobą kolidują? Jeśli tak, który ma wyższą rangę?"

Odpowiedź prawnika: Wykonanie orzeczenia z ETE.

Z Pańskiego zapytania wynika, iż zachodzi konieczność objaśnienia Panu zakresu obu przywołanych przepisów. Otóż k.p.c. stanowi, że:

 

Art. 11531. Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności.

 

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem (We) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych:

 

Artykuł 5  

Zniesienie exequatur  

Orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Państwie Członkowskim wydania, jest uznawane i wykonywane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

 

Stwierdzić należy, co następuje. Zasadą jest, co wynika z przepisów polskiej procedury cywilnej, że orzeczenia sądów państw Unii Europejskiej wymagają nadania klauzuli wykonalności, aby mogły być wykonywane w Polsce. Wyjątkiem jest natomiast to, że orzeczenia tych Państw, którym nadane zostało zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, są uznawane i wykonywane w Polsce bez potrzeby stwierdzania ich wykonalności przed polskimi sądami. Przepisy przywoływanych aktów prawnych nie są ze sobą sprzeczne. Regulacja znajdująca się w rozporządzeniu europejskim stanowi lex specialis w stosunku do lex generalis, którym jest tutaj ustawa Kodeks postępowania cywilnego. Zaznaczyć należy, iż uzyskanie ETE obwarunkowane jest szeregiem wymagań, co do treści i okoliczności wydania orzeczenia. Nie jest również tak, iż strona postępowania nie ma możliwości podważenia jego wykonania na terenie danego państwa członkowskiego. Należy przy tym podkreślić, iż sama egzekucja odbywa się w oparciu o przepisy kraju, w którym jest przeprowadzana:

 

ROZDZIAŁ IV  

WYKONANIE 

Artykuł 20

Postępowanie egzekucyjne

1. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozdziału, procedury egzekucyjne podlegają prawu Państwa Członkowskiego wykonania.

Orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jest wykonywane na takich samych warunkach, jak orzeczenie wydane w Państwie Członkowskim wykonania.

Masz inne pytanie do prawnika?