Wynajem pokoi studentom a podatek VAT

Pytanie:

"Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą i podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, nie ma w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej zgłoszonych usług wynajmu nieruchomości, ani lokali. Faktycznie działalności takiej w ramach przedsiębiorstwa także nie wykonuje. Osoba ta posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku będącym własnością spółdzielni mieszkaniowej. Lokal nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej tej osoby. Osoba ta mieszka w tym lokalu, a jednoczesnie część pokoi wynajmuje od dwóch lat kilku studentom na ich cele mieszkalne. Za każdym razem, na okres nowego roku akademickiego zawierane są nowe umowy. Czy wynajem tych pokoi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Innymi słowy, czy osoba prywatna jest w tym przypadku podatnikiem podatku VAT, skoro przy wynajmie pokoi nie działa jako przedsiębiorca (usługodawca, handlowiec, producent, czy osoba wolnego zawodu)?"

Odpowiedź prawnika: Wynajem pokoi studentom a podatek VAT

Wejście w życie nowej regulacji o podatku od towarów i usług (VAT) - ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.), spowodowało istotną zmianę w uznaniu usług najmu za czynności podlegające opodatkowaniu VAT i zlikwidowało wątpliwości, które pojawiały się na gruncie poprzedniej ustawy. Zgodnie z drugim zdaniem art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług, działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Oznacza to, że obecnie świadczenie usług wynajmu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tylko jest świadczone w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z całą pewnością wynajmowanie pokoi kilku studentom jest świadczeniem ciągłym dla celów zarobkowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe, np. miejsca noclegowe, pokoje gościnne).

Aby uniknąć podatku VAT działalność musi być prowadzona na własny rachunek. Zwolnieniom nie podlega także wynajem lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (np. dla firmy handlowej). Także nieruchomości niemieszkalne dzierżawione lub wynajmowane nie są zwolnione z podatku.

Podsumowując, usługi polegające na wynajmowaniu pokoi studentom podlegają podatkowi od towarów i usług, niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie. O ile są wykonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych są uznane za działalność gospodarczą dla celów VAT i podlegają opodatkowaniu. Jednakże równocześnie są zwolnione przedmiotowo z tego podatku, dlatego nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika