Wypłata nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zakładem budżetowym Gminy . Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego. Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego i rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie art. 53 k.p. w dniu 12.03.2010r. Już po zwolnieniu były pracownik uzyskał prawo do renty. W decyzji zaznaczono, iż prawo to przyznano od 12.03.2010 r. W dniu 03.10. 2010 r. pracownik nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej. Obecnie do zakładu pracy zgłosiła się wdowa po zmarłym w sierpniu 2010 r. pracowniku i przedłożyła decyzję rentową ZUS i akt zgonu. W ocenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wdowie, biorąc pod uwagę treść art. 63? § 2 k.p. oraz dzieciom, należeć się będzie nagroda jubileuszowa po zmarłym pracowniku. Przepis § 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów Z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) określa, iż w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Biorąc pod uwagę, iż zmarły pracownik przeszedł na rentę bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy ( decyzja ZUS przyznająca prawo do renty z mocą wsteczną od 12.03.2010 r., tj. dnia rozwiązania stosunku pracy) Zakład Wodociągów i Kanalizacji uważa, iż na mocy kodeksu pracy art. 63? § 1 i 2 k.p. wdowie i dzieciom należy wypłacić nagrodę jubileuszową po zmarłym pracowniku. Czy stanowisko Zakładu w opisanym powyżej przypadku jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.10.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata nagrody jubileuszowej

Z punktu widzenia art. 63 z ind. 1 par. 2 Kodeksu pracy, k.p., warunkiem podstawowym przejścia praw majątkowych ze stosunku pracy na wymienione w tym przepisie osoby jest nabycie prawa do tych świadczeń przez pracownika najpóźniej w dacie śmierci. Zgodnie z par. 8 ust. 1 powołanego rozporządzenia pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Z kolei powołany przez Państwo ust. 8 tego paragrafu stanowi, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Niewątpliwie treść obu przytoczonych przepisów należy uzupełnić o ust. 5 par. 8 przedmiotowego rozporządzenia, na mocy którego nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Zasadą jest, że prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy. Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany przed ukończeniem właściwego stażu pracy to pracownik nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej (por. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2004 r. I PK 114/2004). W naszej ocenie wyjątek od powyższej zasady wprowadza właśnie powołany ust. 8 par. 8. na mocy tej regulacji pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej wcześniej, a więc z dniem rozwiązania stosunku pracy. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do absurdalnego wniosku, że pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w wyniku przejścia na rentę należy wypłacić nagrodę, ale samo nabycie prawa do niej ma miejsce zgodnie z par 8 ust. 1 rozporządzenia.

Porady prawne

Rozstrzygnięcia wymaga również zagadnienie, czy w danym przypadku miało miejsce rozwiązanie stosunku pracy ze względu przejście na rentę. W kwestii tej należy posiłkować się 92 z ind. 1 k.p. odnośnie nabycia prawa do odprawy rentowej. Przyjmuje się, że związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę jest spełniony zarówno wtedy, gdy pozostaje on w ścisłym związku czasowym, jak i wówczas, gdy jest bardziej odległy, ale zostaje zachowane określone następstwo omawianych zdarzeń w czasie, a więc gdy pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę w pewien czas po zakończeniu zatrudnienia, ze względu na pobieranie zasiłku chorobowego przyznanego jeszcze podczas trwania stosunku pracy (por. uchwała Sądu Najwyższego z 2 marca 1994 r., I PZP 4/94. W związku z powyższym należy uznać, że istotnie rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na rentę.

Wobec powyższego, w naszej ocenie stanowisko Zakładu znajduje pełne poparcie w obowiązujących przepisach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - opinia prawna

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - opinia prawna

  Stan faktyczny   Pracuję jako nauczyciel od końca lat 70. Wcześniej przez 6 lat pracowałem w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców (które zostały mi wliczone do stażu pracy w szkole, w której pracuję obecnie). po 20 latach pracy w jednej szkole, na mocy porozumienia (...)

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Prezes Zarządu Spółki, będący wieloletnim jej pracownikiem (na różnych stanowiskach) wystąpił o wypłacenie nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy na mocy układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy niejasno określa jak traktować w nim zarząd. Czy prezesowi należy się wypłata (...)

Najniższa krajowa 2012 netto: ile wynosi?

Najniższa krajowa 2012 netto: ile wynosi?

Po Nowym Roku zmieni się wysokość płacy minimalnej. Zobacz o ile. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do stycznia 2012 roku do 1500 zł brutto. Będzie zatem wyższe o 8,2 proc. od kwoty, jaka obowiązuje obecnie. Nie oznacza to jednak, że o tyle samo wzrośnie realna wypłata. Sprawdź, (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Powód na piśmie zrzekł się prawa do nagrody jubileuszowej, w zamian za umożliwienie mu kontynuowania zatrudnienia w celu nabycia uprawnień przedemerytalnych. Potem jednak domagał się jej wypłaty, podnosząc, że zrzeczenie się przez niego prawa do nagrody nastąpiło "pod przymusem". (...)

W okresie zawieszenia układu pracownik nie nabędzie prawa do nagrody jubileuszowej

W okresie zawieszenia układu pracownik nie nabędzie prawa do nagrody jubileuszowej

U pracodawcy powódki obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, przewidujący nagrody jubileuszowe. W latach 2004-2006 stosowanie postanowienia układu w tej części było zawieszone z mocy porozumienia (art. 241[27] § 1 k.p.). Powódka Barbara S. osiągnęła 30-letni (...)

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje się do upływu określonego terminu, wyrażonego w różnych jednostkach czasu. Dlatego też (...)

Nowelizacja prawa o ustroju sądów trafiła do konsultacji

Nowelizacja prawa o ustroju sądów trafiła do konsultacji

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania sądownictwa, m. in. przez uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem (...)

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich zależą od kategorii, do której nauczyciel należy.   Jakie szczegółowe obowiązki mają nauczyciele akademiccy? Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakiej ochronie podlega wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jednym z jej sposobów jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Przepisy wyraźnie wyliczają przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu. Kolejno Kodeks pracy określa (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania (...)

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r. ##baner## Młody naukowiec, czyli kto? Zgodnie z definicją wprowadzoną (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest wspólność ustawowa i kiedy powstaje? Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy małżonkowie będą posiadali tylko (...)

Wyższe minimalne wynagrodzenie

Wyższe minimalne wynagrodzenie

Płaca minimalna w górę Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł. – Dodatkowo od tego roku dodatek stażowy nie będzie wliczany (...)

Płaca minimalna do zmiany

Płaca minimalna do zmiany

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe (...)

Płaca minimalna do zmiany

Płaca minimalna do zmiany

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 (...)

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem, o 20% obniżone zostaną (...)

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Finansowanie zadań oświatowych uregulowane Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

Pracodawca nie wypłacił pracownikowi w terminie nagrody jubileuszowej. Podstawą naliczenia ww. nagrody w firmie jest płaca zasadnicza. W międzyczasie pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania, którego następstwem jest wzrost płacy zasadniczej. Czy nagrodę (...)

Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. Czy pracownikom przysługuje wypłata części nagrody jubileuszowej przypadającej za okres do 1.11.2000 r. tj.do dnia (...)

Prawo do nagrody jubileuszowej

Prawo do nagrody jubileuszowej

Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w naszym zakładzie. Naliczenie nagrody jubileuszowej dokonuje (...)

Koszty uzyskania nagrody jubileuszowej

Koszty uzyskania nagrody jubileuszowej

Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej 23-07-2009, wypłata nastąpiła 09-08-2009r w układzie zbiorowym mamy zapis :\"wypłaty wynagrodzeń dokonuje się do dnia 10-tego następnego m-ca po m-cu przepracowanym”. Proszę o odpowiedź w którym miesiącu wypłata nagroda jubileuszowa stanowi (...)

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 r. nabywa już prawo do nagrody za 30 lat pracy. Czy należy wypłacić mu różnicę pomiędzy nagrodą wyższą a niższą (czyli (...)

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Zatrudniamy pracownika na stanowsiku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. Pracownik ponadto zatrudniony jest u innego pracodawcy, który dokonał wypłaty nagrody jubileuszowej (...)

Przyznawanie nagród jubileuszowych pracownikom sfery budżetowej

Przyznawanie nagród jubileuszowych pracownikom sfery budżetowej

Jakie są zasady przyznawania pracownikom sfery budżetowej nagród jubileuszowych? Sięgnąć tu trzeba do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych (...)

Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie? Obecnie nie ma aktów prawnych, które regulowałyby sposób wypłacania pracownikom nagród jubileuszowych. Dlatego też sposób wypłacania i składniki (...)

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Jestem nauczycielką. Czy mogę otrzymać nagrodę jubileuszową za 40 lat gdy mam 39 lat i 6 miesięcy pracy? W bieżącym roku wybieram się na emeryturę. Nagroda jubileuszowa może być przewidziana przez układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub przepisy szczególne. Zgodnie z art. (...)

Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

Zawarłem porozumienie z pracodawcą na mocy przepisów kodeksu pracy ujętych w art. 174 par. 1, przewidujące, że w ustalonej dacie obejmujący okres około 3 lat udzielony jest mi urlop bezpłatny umożliwiający pracę w wymienionej z nazwy spółce z o.o. Nowy pracodawca potwierdził w odrębnym (...)

Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy i jest kwotą zmienną. Mam dostać w tym roku nagrodę jubileuszową. Czy do nagrody jubileuszowej liczy się średnie łączne (...)

Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca w gospodarstwie rolnym rodziców, wynikająca z zaświadczenia opisanego na wstępie? Zasady i warunki otrzymania przez nauczyciela (...)

Wysokość nagrody jubileuszowej

Wysokość nagrody jubileuszowej

Proszę o podanie podstawy wymiaru stażu pracy oraz innych okresów, które wlicza się do nagrody jubileuszowej w jednostkach budżetowych. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu (...)

Nagroda dla pracownika samorządowego

Nagroda dla pracownika samorządowego

Jestem zastępcą dyrektora w jednostce budżetowej. Obecnie moje wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny oraz premia regulaminowa nie przekraczająca łącznie czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej oraz przekraczający ją dodatek stażowy. Dział (...)

Prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej

Prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej

Witam. Jestem długoletnim pracownikiem poczty polskiej. Po jakim czasie pracy będzie mi przysługiwało prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej? Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu pracy, czyli stażu. Nie jest to świadczenie (...)