Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

Pytanie:

W związku z art. 145 par. 1 pkt 8) i art. 148 kpa złożono wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. Okolicznością stanowiącą podstawę do wznowienia jest orzeczenie WSA uchylające decyzję administracyjną będącą podstawą wydania decyzji, której dotyczy wniosek. Załóżmy, że strona dowiedziała się o orzeczeniu w dniu jego ogłoszenia i również o uprawomocnieniu w dniu jego uprawomocnienia. Nie znalazłem dokładnej wykładni również w orzeczeniach sądów administracyjnych. Kiedy upływa termin na złożenie wniosku: Czy miesiąc od daty orzeczenia, czy miesiąc od daty uprawomocnienia się wyroku i czy organ administracji może odmówić wznowienia postępowania, jeśli wniosek zostanie złożony po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyroku, ale przed upływem 1 miesiąca od daty uprawomocnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania liczy się w każdym wypadku od momentu, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę wznowienia. W tym wypadku okolicznością taką jest uchylenie lub zmiana decyzji, stanowiącej podstawę wydania innej decyzji ostatecznej. Skutek w postaci uchylenia nastąpił dopiero w chwili uprawomocnienia się wyroku WSA. Naszym zdaniem od tego dnia biegnie termin miesięczny do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 par. 1 pkt 8 kpa. Zatem jeśli podanie zostanie złożone przed upływem miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, termin będzie dochowany. Nawet jednak w przypadku niedochowania terminu istnieją dwie alternatywne możliwości wznowienia postępowania administracyjnego:

Porady prawne
  1. pozytywne rozpatrzenie przez organ wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie - warunkiem jest uprawdopodobnienie przez stronę, że nie dochowała ona terminu bez swej winy i równoczesne dokonanie spóźnionej czynności (tj. złożenie podania).
  2. wznowienie postępowania z urzędu przez organ, w wypadku stwierdzenia, że zachodzi którakolwiek z ustawowych przesłanek wznowienia.

Strona jest obowiązana wykazać, że dochowała miesięcznego terminu na wniesienie żądania o wznowienie postępowania. Warto więc od razu we wniosku wskazać, że o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania strona dowiedziała się w chwili uprawomocnienia się wyroku WSA, gdyż od tego momentu decyzja jest uchylona. Innymi słowy, że  strona nie miała podstaw do żądania wznowienia postępowania, nie wiedząc, czy organ nie złoży skargi kasacyjnej do NSA.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne