Zakres podmiotowy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Pytanie:

"Czy jest możliwe, by do mojej dokumentacji medycznej oprócz lekarza dostęp miały także inne osoby?"

Odpowiedź prawnika: Zakres podmiotowy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Kwestię dostępu do dokumentacji medycznej reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r., Nr 52 poz. 417). W art. 23 ust. 1 określone jest prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej. Jest to uprawnienie oczywiste i nie wymagające głębszej analizy. Ponadto prawo do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji mają lekarze, pielęgniarki i położne. Następnie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stanowi, że „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika