Zasądzenie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Jestem w trakcie rozwodu z winy męża. Mamy wspólnie jedno chore dziecko, mąż nie interesuje się losem córki, nie widział się z nią od prawie roku, ja pracuje na pół etatu a przez resztę czasu zajmuje się chorym dzieckiem. Komu sąd zasądzi władzę rodzicielską?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasądzenie władzy rodzicielskiej

opieki nad dzieckiem po rozwodzie, należy wskazać, że orzekając o rozwodzie sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (art. 58 Kodeks rodzinny i opiekuńczy).
Rozstrzygnięcia sądu mogą być następujące:
- pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
- powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem drugiego do określonych
obowiązków i uprawnień względem dziecka,
- zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obydwu rodzicom,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obydwu rodziców.
O tym, jakie przesłanki winny być spełnione, by władza rodzicielska mogła być przyznana obojgu
rodzicom traktuje m.in. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca
1968r., sygn. III CZP 70/66, OSNCP 1968 nr 5 poz. 77):
Powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom wymaga ustalenia przez sąd, iż wzajemny
stosunek małżonków oraz inne okoliczności, przede wszystkim ich dotychczasowy stosunek do
dziecka oraz wzajemne kontakty w tym zakresie, zapewniają szanse zgodnego wykonywania przez
oboje rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający dobru dziecka i
interesowi społecznemu.
Mając na uwadze powyższe, w razie wykazania przez Panią w procesie rozwodowym (na
potwierdzenie może Pani przywołać dowody z zeznań świadków, z ewentualnej korespondencji z
małżonkiem), że mąż nie interesował się dzieckiem, jego chorobą, wysoce prawdopodobne jest, że
sąd przyzna opiekę nad córeczką Pani, a mężowi bądź tą władzę odbierze, bądź pozostawi mu
prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w
związku z choroba córeczki, w razie tego drugiego rozstrzygnięcia, będzie niezbędne uzyskiwanie
każdorazowo zgody męża na kolejnych etapach leczenia na ewentualne zabiegi, czy operacje,
wybór sposobu leczenia a nawet lekarza. Natomiast w razie pozostawienia władzy rodzicielskiej
obojgu rodzicom, każde z nich zachowuje swoje prawa i obowiązki względem dziecka.
Na pewno argumentem do odebrania Pani władzy rodzicielskiej nie jest fakt, że Pani pracuje. W żadnym wypadku nie rzutuje to na ocenę Pani stosunku do dziecka i gwarancję prawidłowego wychowywania córeczki. W procesie rozwodowym z pewnością świadkowie wykażą, że to Pani sprawowała dotychczas opiekę nad dzieckiem, dbała o stan zdrowia i zapewnienie jak najlepszych warunków. Sąd ocenia zebrany materiał dowodowy także w oparciu o zasady doświadczenia życiowego.

Porady prawne

Przy wyborze rodzica, któremu zostanie powierzona pełnia władzy rodzicielskiej, sąd bierze pod uwagę dobro dziecka. Decydujące znaczenie może mieć wiek dziecka, okoliczność u którego z rodziców dziecko mieszkało przed orzeczeniem rozwodu, stopień więzi uczuciowej danego rodzica z dzieckiem.

Sąd w wyroku rozwodowym określa także miejsce zamieszkania dziecka. Jeśli władza
rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa (art. 27 kodeksu cywilnego). 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne