Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

Pytanie:

Na podstawie umowy wynajmuję lokal wykorzystywany jako apteka. Z różnych względów otrzymywane faktury za wynajem lokalu były przeze mnie odsyłane z informacją, że te faktury nie będą księgowane w koszty mojej działalności, i oczywiście nie były zapłacone. Sprawa dotyczy roku 2001 i 2002. Wynajmujący skierował sprawę na drogę sądową. Wyrok brzmiał, że muszę uregulować należność za najem lokalu w kwocie 44 tys. zł. + ustawowe odsetki + zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Spłaty dokonałam dopiero z początkiem grudnia 2006 r. Czy poniesione koszty (j.w.) w miesiącu grudniu mogę zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej, jeżeli dotyczą lat 2001 i 2002 r.? Tak jak pisałem powyżej, faktury nie były płacone i nie księgowane w tych przedstawionych latach.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w przepisach. Przyjmuje się, iż podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów ich uzyskania, jeżeli mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskaniem przychodu, jak i pozostające w związku pośrednim, a więc te, które wiążą się z prowadzoną przez podatnika działalnością. Warunkiem jest jednak wykazanie przez podatnika, że poniesione wydatki są racjonalne co do zasady i co do wysokości.

Porady prawne

Zgodnie z powyższą zasadą, organy podatkowe na ogół przyjmują, że roszczenia o zapłatę - z jakichś względów sporne pomiędzy stronami, jednak których zasadność i obowiązek zapłaty rozstrzygnął sąd spełniają ten warunek i są uznawane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (por. Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2004 r., BI/005-0993/03). Oczywiście są wyjątki od tej zasady ogólnej; przykładowo za koszty uzyskania przychodów nie zalicza się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Niestety w przypadku strony pozwanej (dłużnika), która przegrała sprawę i w związku z tym musi ponieść koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego drugiej strony (wierzyciela), wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jak stwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu (pismo z 29 kwietnia 2005 r., sygn. A1-D-415-41/05), przywołując art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśniła: "kosztami uzyskania przychodów nie mogą być poniesione przez podatnika (jako dłużnika) wydatki z tytułu pokrycia kosztów procesu (.

..). U dłużnika koszty procesu, zarówno poniesione przez samego dłużnika, jak i zwrócone wierzycielowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, bowiem nie są związane z osiągnięciem przychodu". Podobnie Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Bałuty w informacji z 4 lipca 2005 r. (sygn. I USB-II-423/2/05) odmówił zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych i wyjaśnił: "w orzecznictwie sądowym utrwaliło się stanowisko, że koszty związane z działalnością gospodarczą jednostki muszą być wynikiem racjonalnego i celowego działania oraz że nie należy obciążać budżetu skutkami zaniedbań powodujących zmniejszenie jego wpływów. Szpital był stroną pozwaną przez dostawców usług. To wierzyciele dochodzili przed organem wymiaru sprawiedliwości swoich należności. W świetle powyższego zasądzone wyrokiem sądowym koszty procesowe (koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego) nie służą w szpitalu osiągnięciu przychodów, nie mogą więc być uznane za koszty uzyskania przychodów". Na tej samej zasadzie za koszty uzyskania przychodów u dłużnika nie mogą być uznane odsetki wypłacone wierzycielowi na podstawie wyroku sądu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami (...)

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc zaliczyć (...)

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?  Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.   Jakie przychody zalicza płatnik, koszty uzyskania przychodów (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 1 koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, podatek dochodowy, nabycie usług, nabycie praw, prawa autorskie, (...)

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Kiedy nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)? Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty uzyskania przychodów, akcje, (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku występują na gruncie ustaw podatkowych.   Która  straty (...)

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem opłat sądowych, kosztami usług prawnych, kosztami ekspertyz biegłych. (...)

Koszty szkolenia pracowników

Koszty szkolenia pracowników

      Czemu szkolenie pracowników, zwłaszcza młodych, jest opłacalne?   Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich koszty uzyskania przychodów, szkolenie pracowników, kształcenie młodocianego, pracownik, pracodawca

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami (...)

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc zaliczyć (...)

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?  Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.   Jakie przychody zalicza płatnik, koszty uzyskania przychodów (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 1 koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, podatek dochodowy, nabycie usług, nabycie praw, prawa autorskie, (...)

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Kiedy nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)? Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty uzyskania przychodów, akcje, (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku występują na gruncie ustaw podatkowych.   Która  straty (...)

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem opłat sądowych, kosztami usług prawnych, kosztami ekspertyz biegłych. (...)

Koszty szkolenia pracowników

Koszty szkolenia pracowników

      Czemu szkolenie pracowników, zwłaszcza młodych, jest opłacalne?   Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich koszty uzyskania przychodów, szkolenie pracowników, kształcenie młodocianego, pracownik, pracodawca

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Posiadamy regulamin programu partnerskiego, w którym zakładamy wynagradzanie za promocję naszego serwisu. Regulamin ten dokładnie opisuje sposób naliczania wynagrodzenia, a system informatyczny posiada dokładnie opisane naliczenie wynagrodzenia. Regulamin ten zakłada, iż zbiera się punkty za (...)

Zaległe składki ZUS kosztem

Zaległe składki ZUS kosztem

W 2002 r. prowadziłem działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Przez jakiś czas nie płaciłem składek ZUS. Składek nie płacił również drugi wspólnik spółki cywilnej. Teraz prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą o odrębnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania rynku. Po powrocie do kraju przedłożył rachunki za nocleg, paragony za zakup paliwa (jechał firmowym (...)

Delegacje członka zarządu sp. z o.o.

Delegacje członka zarządu sp. z o.o.

Jestem Członkiem Zarządu Sp. z o.o. i ponoszę z tego tytułu koszty delegacji służbowych, jednak spółka nie zwraca mi poniesionych kosztów, tłumacząc, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów spółki. Czy koszty delegacji służbowych poniesionych przez Członka Zarządu Spółki (...)

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Osoba fizyczna, wspólnik spółki z o.o. sprzedał "WWWW Spółka Akcyjna" w dniu 03.03.2007 r. udziały które posiadał w spółce XYZ sp. z o.o. Wartość transakcji to 250 tys. PLN. Osoba ta była jednym z założycieli spółki XYZ z kapitałem założycielskim 100 tys. PLN. Swoje udziały (30 (...)