Zaskarżenie ugody do sądu wyższej instancji

Pytanie:

Czy można zaskarżyć ugodę do sądu wyższej instancji?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaskarżenie ugody do sądu wyższej instancji

Ugodę sądową regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem 158 ugoda sądowa uznana została za czynność procesową stron postępowania wpływającą na rozstrzygnięcie sądu. Jako taka umieszczana jest w treści protokołu, który podpisują przewodniczący składu i protokolant. Ugoda nie jest więc orzeczeniem sądu - wyrokiem, postanowieniem a dobrowolną dyspozycją stron postępowania, do której to zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, sąd winien namawiać na każdym etapie postępowania. Ugoda sama w sobie nie podlega zaskarżeniu, tak jak wyrok sądu, czy postanowienie. Jednak w wyniku zawartej ugody sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, które jako takie może podlegać zażaleniu do sądu drugiej instancji w terminie tygodniowym. Samo zażalenie winno spełniać wymogi pisma procesowego:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników
  • oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zaskarżonego postanowienia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Możliwe jest także uchylenie się od skutków prawnych ugody z powodu wad oświadczenia woli.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: