Zezwolenia na szkolenia

Pytanie:

Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace budowlane, remontowe. Za wykonanie tych prac spółka pobiera zapłatę od firmy, w której prace remontowe są wykonywane. Osoby przeszkolone nie dostają wynagrodzenia za te prace. Odpłatność za szkolenia jest prawie symboliczna. Czy do przeprowadzania opisanych szkoleń spółka potrzebuje jakiś zezwoleń?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenia na szkolenia

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:  

  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;  
  • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy; 
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
  2. realizację innych zadań statutowych, 
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, 
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
  • statut szkoły lub placówki;  
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;  
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. 

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Porady prawne

Wszystko zależy więc od tego, w jaki sposób prowadzą Państwo szkolenia czy kursy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne