Zezwolenie na nabycie nieruchomości

Pytanie:

"Jestem obywatelką Austrii od 10 lat. Mój mąż jest Polakiem. Przed czterema laty mąż kupił w Polsce (woj. krakowskie) staw rybny z zabudowaniami i notarialnie jestem współwłaścicielką. Ale teraz nie wiem, czy jako obcokrajowiec mam do tego prawo. U notariusza nikt mnie nie pytał o obywatelstwo. Widocznie wzięli mnie automatycznie za Polkę. Jeżeli według prawa nie mogę być współwłaścicielką, to co teraz zrobić? Czy istnieje możliwość darowizny?"

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na nabycie nieruchomości

Co do zasady, nabycie własności nieruchomości przez cudzoziemca uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne. W razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy, o nieważności nabycia orzeka sąd także na żądanie, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego lub wojewody albo na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie wymaga jednak uzyskania zgody w każdym przypadku. Zezwolenia nie wymaga bowiem: 1. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), 2. nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w RP co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu, 3. nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w RP co najmniej 2 lata od uzyskania karty stałego pobytu, nieruchomości, które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków, 4. nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat, 5. nabycie przez osobę prawną i spółkę handlową nie posiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium RP, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez cudzoziemca (w rozumieniu ustawy), na jej cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast, 6. nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym, 7. nabycie lub objęcie przez bank będący osobą prawną mającą siedzibę na terytorium RP, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez cudzoziemca (w rozumieniu ustawy), akcji lub udziałów w spółce, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych. Ponieważ nie znamy dokładnie stanu faktycznego, wszelkie dalej posunięte porady byłyby juz tylko domniemaniem. Więcej informacji wymaga sprecyzowania sytuacji faktycznej, m.in. czy przebywa Pani w Polsce, czy ma Pani kartę stałego pobytu, jaki między Państwem panuje ustrój majątkowy itp.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika