Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Pytanie:

Moja żona dostała wezwanie do regulowania należności za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej, którego nie widziała od 15 lat. Czy Miejski Ośrodek Społeczny może żądać i pociągać mnie jako małżonka do spłaty kosztów za pobyt ojca mojej żony w Domu Społecznym. Pani, która była przeprowadzić wywiad środowiskowy mówiła, że jesteśmy zobowiązani do płacenie i jeżeli nie wyrazimy zgody to sprawa zostanie skierowana na drogę Sądową. Czy podpisanie intercyzy w tej sytuacji będzie rozwiązaniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Informacje, jakie przekazała Państwu pracownica instytucji pomocy społecznej są prawdziwe. Zgodnie z artykułem 96 ustawy o pomocy społecznej obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na: 

  1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
  2. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej,
  3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Porady prawne

Proszę zauważyć, iż przepis posługuje się pojęciem rodzina, a to sugeruje, że co do zasady pan także należy do kręgu osób zobowiązanych. Obowiązek zwrotu nie musiałby zostać wykonany, gdyby Państwo jako rodzina nie posiadali odpowiednich środków (odpowiednich dochodów). Kwestie alimentacyjne (bo charakter obowiązku zwrotu ma taki właśnie „profil”) nie są zależne od indywidualnej regulacji stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Innymi słowy intercyza nie będzie miał żadnego wpływu na kształt omawianego obowiązku.

Nie sposób jednak udzielić bardziej szczegółowej informacji, ponieważ ustawodawca postanowił, iż to rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. Zatem odpowiedzi na pytanie w jakich okolicznościach możliwe byłoby zwolnienie Państwa z obowiązku zwrotu tych kosztów należy poszukiwać w regulacjach właściwych dla państwa gminy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne