10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii

Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego czy zwolnieniu ze składek na ZUS. Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki przekroczyła już 150 mld zł. Do tej pory uratował ponad 5 mln miejsc pracy.

Porady prawne

Mała dotacja, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS czy Tarcza Finansowa PFR – to tylko wybrane rozwiązania, które zaprezentował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Mają pomóc przedsiębiorcom w trudnym czasie pandemii.

Tarczę dla Rozwoju tworzą instrumenty, które już działają i sprawdziły się przy pierwszej fali pandemii wiosną oraz całkiem nowe rozwiązania. Na wprowadzenie niektórych propozycji musi zgodzić się Komisja Europejska. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że rząd zwróci się o to do KE.

- "Liczymy, że Komisja podejdzie zdecydowanie bardziej elastycznie do tych spraw w sytuacji, gdy cała Europa dotknięta jest gwałtownym wzrostem zakażeń. Poprosimy Komisję o wydłużenie terminu tarczy finansowej dla dużych firm tak, aby wnioski mogły być składane do końca marca 2021 r. Również za zgodą KE chcemy uruchomić możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczki długoterminowej" – powiedział szef resortu rozwoju, pracy i technologii.

Dodał także: - "To są to najważniejsze działania pomocowe, które uruchomimy tak szybko, jak to możliwe. Część z nich wymaga zmian ustawowych, jednak niezależnie od tempa prac legislacyjnych wszystkie te instrumenty będą działały wstecz od daty wprowadzenia dodatkowych obostrzeń".

Gospodarka to nasze wspólne dobro. Użyjemy wszystkich naszył sił i środków, żeby pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy – podkreślił szef rządu. - Będziemy dalej dyskutować z firmami, jak można udoskonalić nasze wsparcie, żeby najbardziej dotknięte branże miały szansę przetrwa – dodał.

Polska gospodarka z dobrymi perspektywami na tle UE

Najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej przewidują dla Polski łagodny spadek PKB na tle pozostałych państw UE. Według szacunków, Polska znajdzie się na 4. miejscu wśród unijnych krajów, z wynikiem -3,6% PKB. Dla przykładu, PKB Niemiec ma wynieść ponad -5% PKB, a Hiszpanii ponad -12% PKB.

Polska odnotowuje także drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. We wrześniu 2020 r. wynosi ono 3,1%. Tymczasem we Francji bezrobocie kształtuje się na poziomie ok. 8%, a w Hiszpanii ponad 16%.

Dobra polityka finansowa i gospodarcza może być wraz z właściwym zachowaniem społeczeństwa najlepszą odpowiedzią na pandemię – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Od tego będzie zależało nie tylko nasze zdrowie i życie, ale też stan gospodarki – wyjaśnił.

Kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych rządu dla polskich firm - szczegóły "Tarczy dla Rozwoju"

Aby pomóc przedsiębiorcom, rząd zaplanował realne wsparcie, które będzie służyło ochronie miejsc pracy Polaków. W związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

Rząd przekaże dla firm subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Jeśli zatem przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

Rząd umorzy subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% (rok do roku). Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2021 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP.

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże.

Rząd zmieni zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdroży także szybką ścieżkę dla dużych MŚP. Przedłuży więc do marca 2021 r. program dla dużych firm i zmieni zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 z pożyczek preferencyjnych. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.

Planowany termin: do połowy grudnia.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

Rząd będzie kontynuować gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską będzie konsultował możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Przedsiębiorca będzie zatem mógł wziąć pożyczkę na 6 lat z gwarancją de minimisdla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

5. Dofinansowanie do zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Dla kogo: wszystkie branże.

 Rząd będzie kontynuował dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Dofinansowanie do pensji pracownika oznacza, że państwo dopłaci do pensji pracownika około 2000 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

Rząd przedłuży wypłaty świadczenia postojowego w wysokości około 2080 zł dla branż objętych restrykcjami. 

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

Rząd przedłuży zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami. Zwolnienie to dotyczyć będzie każdego pracownika w firmie i wyniesie przeciętnie 1000 zł oszczędności na osobę (przy założeniu wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej). Rozwiązanie to jest przewidziane dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

Rząd zwiększy kwotę dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.  

Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Tzw. mała dotacja ma to być dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji.

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, których firmy wymagają restrukturyzacji, mogą więc otrzymać wsparcie finansowe na opracowanie planu ratunkowego. PNS przewiduje wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 120 mln zł, przez okres 10 lat. Dodatkowo do końca 2021 r. program będzie dysponował pieniędzmi z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln zł rocznie.

Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP.

Dla kogo: branża transportowa.

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Przewidziano ponadto zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Od wiosny rząd aktywnie wspiera polskie firmy, aby mogły poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przeznaczył przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości 150 mld zł, w tym m.in.:

 • 60,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju;
 • 26,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na kredyty dla MŚP z gwarancjami;
 • 17,0 mld na zwolnienie ze składek ZUS;
 • 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i średnich firm;
 • 5,0 mld na świadczenie postojowe;
 • 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP;
 • 312,9 mln na dodatek solidarnościowy.

W ramach pomocy, rodziny z dziećmi otrzymały także bony turystyczne. Do tej pory przyznano ich ponad 1 mln, o wartości ponad 900 mln zł. Dotychczas Polacy dokonali już 319 tys. płatności bonami turystycznymi na kwotę 233 mln zł.

Dla porównania, rządowe pakiety antykryzysowe z lat 2008-2009 zaangażowały łącznie środki o wartości ok. 9 mld zł.

Lepsze jutro dla Twojego przedsiębiorstwa z Fundusze Europejskimi!

Czas pandemii jest wyjątkowo wymagający, także dla przedsiębiorców. Fundusze Europejskie z pewnością pomogą Tobie oraz Twojej firmie przetrwać ten trudny okres. Zapoznaj się z listopadową ofertą i aplikuj już dziś! Także w obecnym miesiącu trwa wiele naborów z programów krajowych, regionalnych, również z Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Konkursy, w których możesz wziąć udział dotyczą różnych dziedzin: m.in. innowacji, rozwoju firmy, doradztwa strategicznego czy nauki i edukacji.

Nowy start Twojej firmy

Każdy przedsiębiorca przyzna, że prowadzenie własnej firmy nie należy do łatwych zadań. Zdarzają się więc trudne momenty, nawet porażki. Istnieje jednak druga szansa – jest nią konkurs „Nowy start”.

Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu dowiesz się, jakie były przyczyny niepowodzenia. Będziesz mógł rozwinąć także swoje umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa i uzyskasz pomoc, jak dostosować swój nowy biznes do obecnych warunków rynku. Oprócz tego, dzięki środkom, zapewnisz także odpowiednie przygotowanie swoim nowym pracownikom. 

Nabór jest prowadzony przez czterech operatorów. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku. 

Więcej informacji

Start-upy

W dalszym ciągu trwa konkurs „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Przeznaczony jest on dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy brali udział w pierwszym etapie konkursu „POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów” i pozytywnie zrealizowali swój projekt. Kolejnym krokiem dla nich ma być rozwinięcie działalności – wejście produktu na rynki krajowe i zagraniczne oraz zwiększanie sprzedaży. 

Kwota dofinansowania, jaką możesz otrzymać to nawet 1 000 000 złotych. Otrzymane środki będziesz mógł przeznaczyć na zakup usług doradczych lub eksperckich, na pensje dla pracowników przy projekcie czy promocję swojego projektu (także zagranicą). 

Wnioski można składać do 30 grudnia 2021 roku. 

Więcej informacji

Dostępność Plus dla przedsiębiorczych

Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem na rynek nowego produktu, który będzie przeznaczony dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi, np. urządzenia elektronicznego, oprogramowania komputerowego czy nawet sprzętu medycznego – ten konkurs jest dla Ciebie!

Dzięki konkursowi „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” będziesz mógł podjąć współpracę z profesjonalnym projektantem i stworzyć właściwą strategię wzorniczą dla swojego przedsiębiorstwa. Kiedy otrzymasz środki, będziesz mógł je przeznaczyć np. na usługi doradcze, licencje i patenty czy zakup odpowiedniego sprzętu. Dofinansowanie może wynieść nawet 1 125 000 zł (maksymalnie 85% wartości projektu). 

Wnioski w tym naborze mogą składać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (z wyjątkiem tych z terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) od 24 listopada 2020 roku do 28 lipca 2021 roku. 

Więcej informacji

Wsparcie na start

Zastanawiasz się nad założeniem własnego przedsiębiorstwa? Nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Konkurs „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” w województwie łódzkim jest odpowiedzią na te pytania! 

Dzięki temu konkursowi przed rozpoczęciem działalności dowiesz się na szkoleniach, jak dobrze prowadzić własną firmę. Uzyskasz również pomoc w napisaniu odpowiedniego biznesplanu. Następnie otrzymasz dotacje na rozruch własnej działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł), nie zabraknie również w początkowym okresie pomocy w zapłacie składek ZUS.

Nabór jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Zgłoszenia trwają do 10 listopada.

Więcej informacji

Dolny Śląsk i innowacje

W województwie dolnośląskim nadal trwa konkurs „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”. Dzięki środkom będziesz mógł unowocześnić własne przedsiębiorstwo. 

Kiedy otrzymasz dotacje, łatwiej wprowadzisz na rynek nowe produkty lub ulepszysz dotychczasowe, a także unowocześnisz swoją linię produkcyjną. Dzięki otrzymanym środkom będziesz mógł również uczynić własne przedsiębiorstwo bardziej przyjaznym środowisku. 

W konkursie szczególnie promowane będą firmy związane z branżami: 

 • chemiczną i farmaceutyczną,
 • mobilnością przestrzenną,
 • żywnością wysokiej jakości,
 • surowcami naturalnymi i wtórnymi,
 • produkcją maszyn i urządzeń,
 • obróbki materiałów,
 • technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). 

Zgłoszenia trwają do 30 listopada 2020 roku. 

Więcej informacji

Pomoc dla przedsiębiorstw na Podlasiu

Chcesz rozwinąć swoją firmę? Szukasz profesjonalnej porady? Możesz ją otrzymać dzięki konkursowi „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze”. 

W ramach konkursu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego otrzymają środki na maksymalnie dwie usługi doradcze. Poziom dofinansowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw to 85%, a dla średnich – 75%. Wnioski w tym konkursie  (w rundach) można składać do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji

Poznaj inne możliwości

To tylko wybrane przykłady konkursów. Poniżej możesz sprawdzić szczegółowe informacje o wszystkich naborach dla przedsiębiorców trwających w listopadzie:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne