Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Nowelizacja przepisów zakłada wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego.

Co przewiduje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw?

Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

Porady prawne

Przewidziano też powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego. Nowelizacja zakłada więc przekształcenie dotychczasowego organu nadzoru publicznego – Komisji Nadzoru Audytowego - w odrębną instytucję – Polską Agencję Nadzoru Audytowego, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. Instytucja ta wyposażona została w osobowość prawną, będzie organem właściwym w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia UE nr 537/2014 sprawujący nadzór publiczny nad audytem w Polsce. Organami Agencji będą: Prezes Agencji i Rada Agencji, powoływani na 4 –letnie kadencje przez Ministra Finansów. Rada Agencji będzie wykonywała określone zadania Agencji z zakresu nadzoru publicznego sprowadzające się do podejmowania decyzji o charakterze systemowym dla funkcjonowania nadzoru publicznego. Prezes Agencji będzie kierował bieżącą działalnością Agencji oraz ją reprezentował. Koszty funkcjonowania Agencji, w tym sprawowania przez nią nadzoru publicznego, będą pokrywane co do zasady z jej przychodów własnych.

Agencja ma kontrolować wszystkie firmy audytorskie. Do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, która wykonywała dotychczas znaczną część zadań dotyczących nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi, będzie należało określanie krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zasad etyki zawodowej oraz kontrola doskonalenia zawodowego, a także zatwierdzanie i rejestracja biegłych rewidentów.

Agencja, jako organ nadzorczy, wyposażona zostanie w nowe narzędzia dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług objętych standardami wykonywania zawodu, świadczonych przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej. Do kompetencji Agencji będzie należał zarówno nadzór nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego, jak i podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego. Agencja będzie odpowiedzialna za kontrole poprawności usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu, innymi niż badania ustawowe. Agencja będzie miała uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich biegłych rewidentów, którzy dopuścili się przewinienia dyscyplinarnego w związku ze świadczonymi usługami, objętymi standardami wykonywania zawodu. Wyłączną kompetencją Agencji będzie również prowadzenie postępowań administracyjnych i nakładanie kar na wszystkie firmy audytorskie za przewinienia popełnione w związku ze świadczeniem przez nie usług atestacyjnych i pokrewnych.

W kompetencji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pozostanie ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, a także wykonywanie zadań z zakresu zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów.

Zmienione zostały również zasady wnoszenia opłat z tytułu nadzoru nad wszystkimi firmami audytorskimi. Dotychczas opłaty od przychodów osiąganych w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego były wnoszone do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Nowelizacja zakłada, iż opłata ta będzie wnoszona wyłącznie do organu nadzoru publicznego, a samorząd będzie otrzymywał środki na pokrycie kosztów realizacji zadań wykonywanych w ramach nadzoru publicznego bezpośrednio od Agencji.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Przewidziano, że ustawa wejdzie w życie wejdzie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 5 września 2019 r.), z wyjątkiem przepisów:

  • art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 45, 50 i 52, art. 3, art. 5, art. 9, art. 11, art. 12, art. 19 i art. 28, które wchodzą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. 12 września 2019 r.);
  • art. 1 pkt 2–23, 26–44, 46–49, 51 i 53–110, art. 2, art. 4, art. 6–8, art. 10, art. 13, art. 14, art. 20, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27, art. 31, art. 34–36, art. 38, art. 39 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  • art. 42 i art. 43, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będzie publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami?

Będzie publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami?

Jakie przepisy przewidują powstanie Komisji Nadzoru Audytowego? Projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym trfił do Sejmu. Ma on na celu wykonanie prawa UE.Powstanie Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), która będzie sprawować publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich

Jakie nowe regulacje dotyczą biegłych rewidentów i firm audytorskich? Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym dostosowuje polski system prawny do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych. Wprowadza ona zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów. Nowe rozwiązania umożliwią (...)

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Kim jest doradca podatkowy? Pierwsi profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się w naszym kraju wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Zawód doradcy podatkowego został w Polsce oficjalnie uznany dopiero w 1997 r. Jest więc profesją stosunkowo młodą. Podstawy funkcjonowania tej grupy zawodowej, warunki wykonywania tego zawodu oraz organizacja i zasady działania samorządu doradców podatkowych (...)

Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w jednostkach sektora finansów publicznych

Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w jednostkach sektora finansów publicznych

Zasady współpracy określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO Zadaniem zarówno inspektora ochrony danych, jak i audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zgodnej z prawem realizacji celów i zadań tej jednostki. Dlatego działania audytorów wewnętrznych i inspektorów (...)

Nie ma zgody na zewnętrzny audyt NIK

Nie ma zgody na zewnętrzny audyt NIK

Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wywołała burzliwą debatę podczas wczorajszych obrad w Senacie. Największe kontrowersje budził m.in. zapis o wprowadzeniu do Izby audytu zewnętrznego i powierzenia go prywatnym firmom. Spotkanie w sprawie zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli przebiegło w „gorącej atmosferze" pytań i sprzecznych wniosków. Większość (...)

Jak stosować RODO?

Jak stosować RODO?

Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów, uwzględniając doświadczenia z pierwszego półrocza stodowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu tego rozporządzenia na co dzień. Ustal właściwą podstawę zbierania i wykorzystywania danych osobowych Pamiętaj, (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są zakazami bezwzględnymi. Państwa mogą utrzymywać lub wprowadzać nowe przepisy ograniczające swobodę (...)

Polacy audytorami Europy. Co to znaczy?

Polacy audytorami Europy. Co to znaczy?

Najwyższa Izba Kontroli objęła funkcję audytora Rady Europy. Będzie ją pełnić przez pięć lat. Głównym zadaniem Polaków będzie ocena sprawozdań finansowych Rady oraz kontrola wykonania zadań. Poprzednikami NIK na stanowisku audytora zewnętrznego Rady Europy były najwyższe organy kontroli takich krajów jak Wielka Brytania czy ostatnio Francja. O tę funkcję razem z Polską ubiegały (...)

Będą zmiany w rachunkowości?

Będą zmiany w rachunkowości?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Przewidziane zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowelizacja ustawy dostosowuje przepisy prawa z zakresu (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza będzie chronić większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy" – powiedziała (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego dotyczą nowe propozycje? Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające (...)

Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

Nowy skład i zadania KNA Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. 20 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów członkowie Komisji otrzymali akty powołania podpisane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane do tej pory przez Polską (...)

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

  Jakie czynności konieczne są do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową? Do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobowa wymagane jest przeprowadzenie następujących czynności: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, zawiadomienie wspólników o przekształceniu, powzięcie (...)

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę działalność gospodarczą w postaci spółki partnerskiej. Jest to kancelaria biegłych rewidentów, w której działa 3 partnerów posiadających uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (biegłych rewidentów). W ostatnim czasie nasza współpraca nie układała się należycie w związku z czym najpierw jeden z partnerów wystąpił (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki

Kiedy możliwe jest podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki?Oczywiście wówczas, gdy spółka ma wystarczające środki na dokonanie takiego podwyższenia. Środki te mogą pochodzić z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli kapitały te mogą być przeznaczone na ten cel, w tym także z kapitału rezerwowego, na który składają się (...)

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

    Stan faktyczny Razem z małżonką i naszym synem planujemy założenie spółki komandytowo-akcyjnej. Akcjonariuszem będzie zagraniczny inwestor, a ta forma działalności ma nam zapewnić stały i niezakłócony wpływ na firmę. Chcemy utworzyć dużą firmę „rodzinną." Dotychczas prowadziłem z bratem działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. (...)

Czy trzeba przedstawiać sądowi rejestrowemu plan przekształcenia spółki?

Czy trzeba przedstawiać sądowi rejestrowemu plan przekształcenia spółki?

W ramach procedury przekształcenia spółki w inną spółkę plan przekształcenia bada biegły rewident wyznaczany przez sąd rejestrowy na wniosek spółki przekształcanej. Sądy rejestrowe bez podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby żądają załączenia planu przekształcenia do wniosku o wyznaczenie biegłego.(...)Tymczasem wielu przedstawicieli nauki prawa twierdzi, że (...)

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać korzystając z systemu eKRS (dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – w tym (...)

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (...)

Zmiany w rachunkowości

Zmiany w rachunkowości

1 stycznia 2009 r. weszła w życie większość przepisów dużej nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w definicjachLiczne zmiany dotyczą definicji ustawowych.W ustawie pojawiła się np. definicja pojęcia "członka organu jednostki". Zmianie uległo też określenie "kierownika jednostki". Definiując pojęcie "wartości niematerialnych i prawnych" oraz (...)

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Dowiedz się, kogo dotyczy obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego, a także jak przygotować e-sprawozdanie i gdzie je trzeba złożyć. Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe? Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe (...)

Jeden format sprawozdań finansowych dla emitentów za rok obrotowy 2020

Jeden format sprawozdań finansowych dla emitentów za rok obrotowy 2020

Ujednolicono raportowanie dla emitentów. Za rok 2020 raporty roczne (w tym sprawozdania finansowe) mogą być składane w formacie XHTML. Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji (...)

Skonsultuj ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Skonsultuj ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Projekt tej ustawy transponuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym transponuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych (...)

Nowe przepisy dla biegłych rewidentów

Nowe przepisy dla biegłych rewidentów

Jakie nowe przepisy dotyczą biegłych rewidentów?Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2009 r.Co reguluje nowa ustawa?Ustawa określa zasady:uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta;  organizacji samorządu zawodowego (...)

Komisja Europejska w obronie naszej prywatności w sieci

Komisja Europejska w obronie naszej prywatności w sieci

Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych dla Europy proponuje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding. Okazją do ogłoszenia inicjatywy był Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Porozumienie przewiduje m.in., że nie można akceptować ogólnego nadzoru nad łącznością elektroniczną, a przepisy określające zasady ochrony danych lub wpływające na prywatność wymagają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymagania dla doradców finansowych

Wymagania dla doradców finansowych

Czy aby zostać doradcą finansowym należy posiadać jakieś szczególne certyfikaty zawodowe? By zostać doradcą finansowym nie trzeba posiadać żadnych specjalnych certyfikatów, pozostaje jednak (...)

Samochód używany w różnych działalnościach

Samochód używany w różnych działalnościach

Nie wiem, czy wolno mi rozliczać koszty dojazdu do miejsca prowadzenia działalności w celu uzyskania pełnej informacji. Podam kilka szczegółów prowadzonych przeze mnie działalności: działalność (...)

Stan prawny spółki z o.o.

Stan prawny spółki z o.o.

Od chwili założenia w 1989 jednoosobowej spółki z o.o. jestem jej jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Kapitał spółki wynosi obecnie 1000 zł. (w chwili zakładania było to 10 milionów ówczesnych (...)

Szkoda wyrządzona przez dziecko w przedszkolu

Szkoda wyrządzona przez dziecko w przedszkolu

Nasze dziecko chodzi to prywatnego przedszkola. Tak się składa, że pewnego dnia zniszczył w przedszkolu stolik - porysował go kapslem przyniesionym z placu zabaw, przynajmniej tak twierdzi pani dyrektor (...)

Udzielanie informacji na żądanie Policji

Udzielanie informacji na żądanie Policji

Komisariat Policji zwrócił się do firmy - sp. z o.o., którą reprezentuję o udzielenie informacji (zadając dwa pytania), podając podstawę prawną art.15 § 2 KPK. Czy w sytuacji podanej w opisie (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia 2005 pomimo, że od stycznia do (...)

Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Podczas kontroli wewnętrznej audytor zakwestionował przydzielanie pracownikom socjalnym odzieży ochronnej (buty zimowe, kurtka). Proszę podać przepisy regulujące kwestię przydziału odzieży ochronnej (...)

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

Od kilku lat badaniem sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej zajmuje się ten sam biegły rewident. Daje się odczuć pewną zażyłość Zarządu z prowadzącym badanie. Rodzi to pytanie (...)

Rewident a bilans spółki cywilnej

Rewident a bilans spółki cywilnej

Czy biegły rewident, który musi zbadać bilans spółki cywilnej, przekształcanej w spółkę z o.o. musi być rewidentem z listy biegłych sądowych? Biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawozdań (...)

Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły

Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły

Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły, a następnie podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej (...)

Wycena wartości akcji przy wykupie przymusowym

Wycena wartości akcji przy wykupie przymusowym

Jaka jest procedura wyceny przez biegłego wartości akcji spółki akcyjnej podlegającej przymusowemu wykupowi? Czy dokonana wycena jest ostateczna, czy też można ją zaskarżyć jako zaniżoną? Jakie (...)

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Czy sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej powinno być badane przez biegłego rewidenta? Dla odpowiedzi na zadane pytanie zasadnicze znaczenie będą miały przepisy dwóch ustaw: ustawy (...)

Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości? (...)

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Jakie sprawozdania finansowe i kiedy spółka z o.o. jest zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego oraz do KRS po zakończeniu roku podatkowego? Obowiązek składania w sądzie rocznych sprawozdań (...)

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w KRS w 2003 roku podlega badaniu sprawozdania finansowego w myśl art. 64 pkt. 3? Przyjmujemy, iż w pytaniu chodzi o art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. (...)

Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe? Jeśli chodzi o składanie sprawozdań finansowych to obowiązek ten został uregulowany w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej art. 69 (...)

Zmuszenie osoby do leczenia odwykowego

Zmuszenie osoby do leczenia odwykowego

W jaki sposób można zmusić osobę uzależnioną do leczenia zamkniętego? Z przedstawionego pytania wynika (tak się domyślamy), iż chodzi o postępowanie w przypadku osoby uzależnionej od alkoholu. (...)

FORUM PRAWNE

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Widzenia ojca z dzieckiem.

Widzenia ojca z dzieckiem. Mój mąż zostawił mnie z 3 miesięcznym dzieckiem. Teraz wniósł o rozwód i domaga się widzeń z dzieckiem. Ja mu widzeń nie bronię ale nie pozwalam aby zabierał dziecko (...)

tajemniczy klient lub audytor - jaka umowa? zlecenie czy dzieło?

tajemniczy klient lub audytor - jaka umowa? zlecenie czy dzieło? Witam, czy prace typu; - tajemniczy klient; - audytor/kontroler; to pracę które noszą znamiona umowy zlecenia, czy umowy o dzieło?? (...)

Prawo dewizowe - rachunek bankowy zagranica

Prawo dewizowe - rachunek bankowy zagranica Czy obywatel polski, bedacy krajowa osoba fizyczna moze otworzyc konto bankowe zagranica? Rzecz dotyczy miedzy innymi polskich studentow przebywajacych na stypendiach (...)

Ordynacjia Wyborcza - art.202j

Ordynacjia Wyborcza - art.202j Prowadzone jest przeciwko mojej osobie postępowanie w związku z naruszeniem art.202j § 1 Ustawy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Opiszę (...)

spółka komandytowa, a KRS ???

spółka komandytowa, a KRS ??? Czy spółka komandytowa ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe do KRS? Jeśli tak to w jakim terminie i w jakiej formie należy tego dokonać, skoro nie podlega (...)

jak napisać sprawozdanie roczne sprawozdanie finansowe?

jak napisać sprawozdanie roczne sprawozdanie finansowe? jak napisać sprawozdanie roczne sprawozdanie finansowe? Witam. Pomogę w napisaniu, piszę tego typu rzeczy, wszystko z zakresu prawa i ekonomii. proszę (...)

Jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą grozić członkowi zarządu fundacji?

Jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą grozić członkowi zarządu fundacji? Jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą grozić członkowi zarządu fundacji? Zostałam dokoptowana do zarządu fundacji (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Porady prawne