13.12.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców

Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów okresowych, czekają też kierowców.

Nowe regulacje umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej szybszą realizację czynności służbowych. Ustawa przyznaje im prawo do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Pozwoli to na przeprowadzenie kontroli drogowej bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb.

Nowa baza CEPiK 2.0 ma mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też umożliwić wprowadzenie kolejnych e-usług dla obywateli, takich jak „Mój pojazd”, „Uprawnienia kierowcy”, „Sprawdź szkołę jazdy i instruktora” czy „Przypominaj o terminach”.  

Zob. też: 

Okresowe badania techniczne na nowych zasadach

Zgodnie z nowymi przepisami, diagnosta przed przystąpieniem do okresowego badania pojazdu musi zalogować się do CEP, a po jego zakończeniu jest zobowiązany do wprowadzenia danych i przesyłania ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Następnie otrzyma potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu.

Nowością na stacjach SKP jest także rejestracja w systemie negatywnego wyniku badania technicznego. Badanie okresowe przerwane na prośbę właściciela samochodu również zostanie odnotowane w bazie CEP.

Zgodnie z nowymi przepisami, okresowe badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty.

Nie ma możliwości anulowania wyniku badania technicznego pojazdu w systemie, w szczególności, jeśli badane auto posiada usterkę powodującą negatywny wynik badania. Oznacza to, że nawet przerwane badanie - po stwierdzeniu tego typu usterki - nie uchroni właściciela pojazdu przed kolejną wizytą na SKP, a odnotowana usterka przez diagnostę będzie widoczna w systemie i będzie ważną wskazówką podczas kolejnego badania samochodu.  

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z obecną procedurą badania technicznego, kiedy niezadowolony z wyniku badania kierowca płaci za okresowe badanie dopiero, gdy wie o jego pozytywnym wyniku.

Jak wspomniano, od dnia 13 listopada działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Zespół wdrożeniowy służy pomocą techniczną wszystkim SKP, które mają problemy z połączeniem z CEPiK 2.0. Można ją uzyskać zgłaszając problem na Service Desk:

Bieżące informacje nt. Centralnej Ewidencji Pojazdów zamieszczamy na stronie www.cepik.gov.pl.

Stacje kontroli pojazdów łączą się z bazą CEP za pomocą oprogramowania (aplikacji dostępowych) dostarczanych przez zewnętrznych producentów. Część SKP nie ma jeszcze możliwości certyfikowanego połączenia, czyli pracy w trybie on-line. Na taką sytuację została przewidziana specjalna procedura:

 1. Tryb awaryjny (offline) – funkcjonalność polega na realizacji ustawowych zadań SKP w lokalnym oprogramowaniu oraz w ramach lokalnego rejestru. W chwili nawiązania połączenia będzie możliwość przekazania brakujących informacji do CEPiK. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą obsługę badań technicznych pojazdów.
 2. Udostępnianie danych pojazdu z ewidencji CEP – podczas braku dostępności ewidencji nie ma możliwości zweryfikowania przez SKP danych o pojeździe w centralnej ewidencji. Diagnosta jest zobowiązany do każdorazowego gromadzenia wszystkich danych o badanym pojeździe bez możliwości weryfikacji ich w CEPiK 2.0 do czasu odzyskania połączenia z centralną ewidencją. Brak tych informacji nie blokuje pracy diagnosty.

Tryb awaryjny, w którym podmioty mogą wprowadzać dane do lokalnej ewidencji dotyczy wszystkich procesów biznesowych po stronie SKP dotyczących zasilania danych w CEPiK 2.0:

 • Przekazania danych wykonanego badania technicznego
 • Przekazania danych pojazdu przerejestrowanego

W przypadku, gdy stacja kontroli pojazdów nie ma dostępu do systemu CEPIK 2.0, diagnosta przeprowadza badanie bez weryfikacji danych. Brak dostępu do systemu nie oznacza konieczności zamykania SKP i rezygnacji ze świadczenia usługi.

Dane do systemu CEPIK 2.0 wprowadza po przywróceniu łączności stosując tryb awaryjny - jest to funkcja umożliwiająca wprowadzenie danych do ewidencji w momencie, gdy system odzyska połączenie z bazą CEP.

Podmioty mogą pracować w trybie awaryjnym, bez ciągłego połączenia z CEPIK 2.0 maksymalnie 3 dni robocze. Powyższy czas pracy w trybie awaryjnym jest zgodny z ustawą (Dz.U. z 1997 r., Nr 98 poz. 602), która stoanowi w art. 80bc: „W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.”

Zob. też: 

Więcej danych w CEP

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji.

Do CEP mają trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Od 13 listopada 2017 r., obok zakładów ubezpieczeń, także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest zobowiązany do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Porady prawne

Czym jest CEPiK?

SI CEPiK, czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających uprawnienia do kierowania.

SI CEPiK od 1 stycznia 2016 r. jest prowadzony przez Ministra Cyfryzacji. Utrzymaniem i modernizacją SI CEPiK oraz realizacją udostępniania danych jednostkowych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Zasady prowadzenia SI CEPiK reguluje ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Jakie dane są gromadzone w SI CEPiK?

SI CEPiK obejmuje dwie ewidencje: centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK).

centralnej ewidencji pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:

 • dane pojazdu (na przykład marka, model)
 • dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc),
 • informacje o dokumentach pojazdu,
 • dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu,
 • informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu,
 • informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
 • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

Zakres danych i informacji gromadzonych w CEP można znaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

centralnej ewidencji kierowców gromadzone są dane o:

 • osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • osobach, którym cofnięto uprawnienia,
 • osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów

- takie jak: dane osobowe, informacje o dokumentach prawa jazdy, czy dodatkowych uprawnieniach (np. do przewozu niebezpiecznych towarów).

Zakres danych gromadzonych w CEK można znaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

Kto przekazuje dane do SI CEPiK?

Do SI CEPiK dane przekazują:

 • wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, które rejestrują pojazdy oraz wydają dokumenty prawa jazdy. Wydział komunikacji przekazuje do CEP dane właściciela/posiadacza, dane techniczne pojazdu, a do CEK przekazuje dane kierowców,
 • ubezpieczyciele, którzy przekazują informacje o ubezpieczeniu pojazdu,
 • stacje kontroli pojazdów, które przekazują informacje o wykonanym badaniu technicznym pojazdu oraz stanie licznika odczytanym w trakcie badania,
 • Policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), które przekazują między innymi informacje o kradzieży pojazdu i o zatrzymaniu dokumentów
  oraz wiele innych.

Kto korzysta z danych gromadzonych w SI CEPiK?

Dane gromadzone w SI CEPiK są wykorzystywane przez wiele podmiotów, gdyż są one pomocne w realizacji ich obowiązków, na przykład:

 • Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie i gminne,
 • sądy, prokuratura, komornicy sądowi,
 • inne podmioty.

Dane gromadzone w SI CEPiK mogą również być udostępnione obywatelom, przedsiębiorcom lub innym instytucjom. Aby uzyskać podstawowe dane o pojeździe, można skorzystać z bezpłatnych usług: Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus. Jeśli potrzebujesz więcej danych na temat konkretnego pojazdu lub danych dotyczących kierowcy, możesz również złożyć wniosek o udostępnienie danych.

Jak uzyskać dostęp do danych z CEP i CEK?

Chcesz uzyskać dane o pojazdach lub kierowcach? A może jesteś zobowiązany do przekazywania danych do ewidencji? 

Dla podmiotów uprawnionych

Jeśli jesteś uprawniony do bezpłatnego pobierania danych z SI CEPiK lub zobowiązany do przekazywania danych do SI CEPiK zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dowiedz się jak to zrobić:
 • Podmioty pobierające dane

Podmioty, które mają bezpłatny dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz 100c ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Aby uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK, możesz złożyć wniosek o udostępnienie konkretnych danych. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet. Jeśli często korzystasz z danych zgromadzonych w ewidencjach możesz uzyskać stały dostęp do SI CEPiK w trybie teletransmisji. Nie musisz wówczas składać każdorazowo wniosku! Dostęp w trybie teletransmisji to oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli więc chcesz uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK, to złóż wniosek o udostępnienie konkretnych danych lub uzyskaj bezpośredni dostęp do SI CEPiK przez Internet w trybie teletransmisji! 

 • Podmioty przekazujące dane

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80b ust. 2 oraz 100b ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Powinny one zainstalować aplikację, która pozwoli na szybkie i sprawne przekazanie danych do SI CEPiK. Lista podmiotów przekazujących dane obejmuje:

 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - CEP, CEK,
 • organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia - CEP, CEK,
 • stacje kontroli pojazdów - CEP,
 • Policję - CEP, CEK,
 • Inspekcję Transportu Drogowego CEP, CEK,
 • Żandarmerię Wojskową - CEP, CEK,
 • prokuraturę - CEK,
 • sądy - CEK,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - CEP,
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - CEP,
 • Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - CEK,
 • marszałków województw - CEK,
 • Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - CEK,
 • wojewodów - CEK,
 • Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - CEK,
 • kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - CEK,
 • kierownika ośrodka szkolenia kierowców - CEK.

Dla obywateli i przedsiębiorców

Z danych zgromadzonych w CEP i CEK mogą korzystać również obywatele oraz inne podmioty (przedsiębiorcy, instytucje). 

Jeśli chodzi o e-usługi systemu CEPiK 2.0, to umożliwia on dostęp online do trzech usług: Historia pojazdu, Bezpieczny autobus i Sprawdź swoje punkty karne. Wraz z dalszą modernizacją systemu już w 2018 r. katalog e-usług będzie znacznie rozszerzony. Poza tym CEPiK udostępnia informacje na wniosek.

 • Historia Pojazdu

to bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne z informacjami w państwowej ewidencji.
Skorzystaj z usługi.

 • Bezpieczny autobus

to bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.
Skorzystaj z usługi.

 • Punkty karne online

E-usługa "Sprawdź swoje punkty karne" to możliwość kontroli posiadanych punktów karnych bez wychodzenia z domu i za darmo. Koniecznie jest jedynie posiadanie profilu zaufanego (eGO). Jeśli więc jesteś kierowcą i chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych, to obecnie możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi systemu CEPiK 2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Skorzystaj z usługi.

 • Wniosek o udostępnienie danych

Jeśli chcesz uzyskać dane na temat konkretnego pojazdu, właściciela pojazdu czy kierowcy, złóż wniosek o udostępnienie danych.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskażesz swój uzasadniony interes i wnieść wymaganą opłatę. Jeśli chcesz uzyskać dane na swój temat, nie musisz tego uzasadniać, wystarczy złożyć wniosek a dane uzyskasz niedpłatnie. Wnioski składa się oddzielnie do CEP i do CEK. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet. Dowiedz się więcej.

 • Wniosek o dane statystyczne

Jeśli chcesz uzyskać dane statystyczne na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce, złóż wniosek. Dane mogą być wykorzystane zarówno do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Jeżeli więc np. piszesz artykuł lub prowadzisz badania, to dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów możesz wykorzystać do celów statystycznych.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) można udostępnić do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Dane są udostępniane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów. Dlatego też w ramach tej usługi nie są udostępniane dane osobowe, numery rejestracyjne ani numery VIN. 

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Nowy wzór wniosku o udostępnianie danych z CEP

 Chcesz uzyskać dane o konkretnym pojeździe, jego właścicielu lub kierowcy? Złóż wniosek przez Internet lub wyślij go pocztą tradycyjną.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskażesz swój uzasadniony interes i wnieść wymaganą opłatę. Jeśli chcesz uzyskać dane na swój temat, nie musisz tego uzasadniać, wystarczy złożyć wniosek, a dane uzyskasz niedpłatnie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, z dniem 13 listopada 2017 r. obowiązuje nowy wzór. Podmioty i osoby zainteresowane danymi z CEP winny stosować wyłącznie nowyformularz.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128, ze zm.).

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

O czym powinni pamiętać wszyscy kierowcy? Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, dzięki któremu od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC (potwierdzenia ubezpieczenia). Do tego czasu (...)

Szybciej ruszy system CEPiK 2.0

Szybciej ruszy system CEPiK 2.0

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Przyspieszenie (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

Mniej dokumentów Sejm i Senat przyjęły już zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Oznacza to, że już wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi (...)

Będą ułatwienia dla kierowców

Będą ułatwienia dla kierowców

Bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)

Będzie więcej e-usług. Zmiany zatwierdzone

Będzie więcej e-usług. Zmiany zatwierdzone

Możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy szkoły jazdy - to kolejne e-usługi przygotowywane dla kierowców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o (...)

Szybciej CEPiK 2.0

Szybciej CEPiK 2.0

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Cel ustawy z dnia (...)

Kiedy można pobierać opłaty za wydanie prawa jazdy, a kiedy nie?

Kiedy można pobierać opłaty za wydanie prawa jazdy, a kiedy nie?

Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy Pobranie opłat z tytułu wydania nowego prawa jazdy, zawierającego aktualne dane, i odnotowania tychże danych w CEPIK, nie budzi wątpliwości, gdy zmiana tych danych jest konsekwencją działań obywatela. Natomiast obciążenie zobowiązanego (...)

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

W związku z przebudową systemów informatycznych CEPiK oraz PESEL niektóre przepisy ustawy o kierujących pojazdami zaczną obowiązywać nie w 2013, ale od 2016 roku - poinformowało MSW. W Sejmie jest już projekt kolejnej noweli tej ustawy, autorstwa PO. Na razie nie będzie np. obowiązku zdawania (...)

„Mój Pojazd” - dowiedz się więcej...

„Mój Pojazd” - dowiedz się więcej...

„Mój Pojazd” – nowy rozdział w budowie systemu usług publicznych Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) będą dostępne nie tylko dla urzędników, ale też dla obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji w ramach (...)

Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca?

Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca?

Od 1 października 2018 r. jedździmy bez dowodu rejestracyjnego! Kierowcy w poniedziałek 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i polisę OC mogą zostawić w domu. W razie kontroli – za brak przy sobie tych dokumentów - nie dostaną mandatów. Zniesienie (...)

Kierowcy nadal muszą wozić ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu

Kierowcy nadal muszą wozić ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu

Czekamy na komunikat MC   W związku z licznymi wątpliwościami, od kiedy kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzania zawarcia polisy OC, Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że zmiana ta wejdzie w życie w terminie określonym w (...)

Liczba punktów karnych po wakacjach...

Liczba punktów karnych po wakacjach...

Wakacje 2019 – sprawdź, ile zarobiłeś To już ostatnia prosta tegorocznych wakacji. Zdjęcia z plaży oglądamy z rozrzewnieniem, zastanawiamy się jak to się dzieje, że wakacje mijają tak szybko… Zanim jednak zaplanujesz przyszłoroczny urlop, sprawdź ile kosztował Cię tegoroczny. Nie, (...)

Od kiedy ruszy CEPiK?

Od kiedy ruszy CEPiK?

Przetarg na stworzenie kluczowego dla sprawnego działania CEPiK systemu transmisji danych po półtora roku został unieważniony. Bez tego systemu nie da się zakończyć budowy CEPiK.CEPiK miał być błogosławieństwem dla kierowców i policji, pozwalając błyskawicznie identyfikować skradzione (...)

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Sprawdź, żebyś się nie przejechał... Trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Musicie mieć profil zaufany. Nabywcy i właściciele samochodów kupowanych w Polsce lub importowanych z rynku wtórnego (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Zmiany ustawy o transporcie drogowym

Zmiany ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ma służyć transpozycji do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedawnienie roszczeń banku z debetu

Przedawnienie roszczeń banku z debetu

Posiadałem w banku konto osobiste ROR. Otrzymałem kartę kredytową X, która działała w oparciu o tenże rachunek tzn. w przypadku wykonania transakcji kartą po zakończonym miesiącu przychodziło (...)

Zakres obowiązków pracownika

Zakres obowiązków pracownika

Od pięciu lat jestem zatrudniona w firmie ubezpieczeniowej w Telefonicznym Centrum Informacji, od 2 lat na stanowisku kierowniczym i bezpośrednio podlegam dyrektor działu. Od sierpnia 2003r. przebywałam (...)

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jakie są zasady zwalniania nauczyciela kontraktowego w przypadku zmian organizacyjnych w szkole? Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela, zgodnie z którą (...)

Korekta dokumentów po zmianach w składzie spółki

Korekta dokumentów po zmianach w składzie spółki

Jeden ze wspólników spółki jawnej zbył swój udział, a w jego miejsce wszedł nabywca. Spółka funkcjonuje nadal. Mimo podpisania umowy z nowym wspólnikiem, ale przed decyzją KRS zatwierdzającą (...)

Wpis w KRS a nowy zarząd

Wpis w KRS a nowy zarząd

Zgodnie z Art. 231 ksh lada dzień zwołane zostanie zgromadzenie wspólników, podczas którego zmianie ulegnie skład osobowy zarządu, gdyż kadencja obecnego zarządu i tak wygasa. Pojawia się problem (...)

czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

Art. 37. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o czynnościach prawnych, do których potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Chodzi tu o poważniejsze sprawy, głównie dotyczące nieruchomości.Czy (...)

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna (...)

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako magazynier, konserwator, kierowca. Sporadycznie załatwia pewne sprawy jadąc samochodem firmowym, jednak raz na dwa tygodnie wykonuje jazdę ok. 700 km (tam (...)

Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

Dwie spółki z o.o. podjęły w tym samym dniu uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek, przy czym jedna przejmuje drugą w całości. W jaki sposób dokonać zgłoszenia do KRS uchwały (...)

Ubezpieczenie na wypadek śmierci a choroba

Ubezpieczenie na wypadek śmierci a choroba

Kredytobiorca, który ubezpieczył kredyt gotówkowy na wypadek śmierci zmarł po jego otrzymaniu w swoim domu w czasie snu. Pogotowie ratunkowe stwierdziło zgon, ale nie wystawiło aktu zgonu oświadczając, (...)

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Z powodu reorganizacji w szkole w której pracuje, dostałam wypowiedzenie. Miałam mieć w przyszłym roku szkolnym przewidziane 5 godzin. Czy dyrektor szkoły mógł mnie zwolnić? Niniejsza opinia (...)

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Pracownik pracuje do 07.01.2008 r. W ciągu zatrudnienia wykorzystał kilka dni urlopu bezpłatnego (pisemny wniosek pracownika). Słyszałem, że po zmianach w świadectwie pracy podajemy urlop bezpłatny (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

Prowadzimy działalność w trójkę żona 50%, syn 40%, mąż 10%. Każda osoba posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W trakcie trwania spółki mąż zajmował się między innymi dokumentacją (...)

Oszustwo - ściganie z urzędu

Oszustwo - ściganie z urzędu

Podobno przestępstwo oszustwa ścigane jest z urzędu. Kilka dni temu zostałem jednakże pouczony przez prokuratora, że wcale nie. Poszło o to, że wyraziłem swe poirytowanie tym, iż pomimo moich (...)

Wysokość czynszu a wartość odtworzeniowa lokalu

Wysokość czynszu a wartość odtworzeniowa lokalu

Proszę o podanie przepisu Ustawy o ochronie lokatorów o następującej treści: \"W stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy (...) wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

FORUM PRAWNE

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ??

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ?? Mam samochod ,,boje sie zeby komornik mi go nie zabrał..czy moze tak od razu??czy kwota zadłuzenia musi byc wieksza?? ssamochod (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Ponowny egzamin na prawo jazdy

Ponowny egzamin na prawo jazdy Witam ! Jak to teraz jest , po tych zmianach w prawie jazdy? Zabrano mi prawo jazdy 2 lata temu i teraz mija czas jego zwrotu, czy teraz dostanę je tak po prostu czy muszę (...)

działka zabrana pod drogę

działka zabrana pod drogę Moja działka ma zostać zabrana pod drogę, jakiej kwoty odszkodowania można się spodziewać? Czy po zmianach w przepisach można będzie dostać więcej? Jak postąpić (...)

grafik czterobrygadowy

grafik czterobrygadowy Witam, czy taki grafik zmianowy w potocznie zwanym systemie czterobrygadowym mógłby istnieć? 3 zmiany, 8 godzinny czas pracy. 4 dni pierwsza zmiana następnie 56 godzin wolnego, (...)

imprezy huczne po 22.00

imprezy huczne po 22.00 Czy ktos wie na co moge sie powoływac(przepis ,rozporzadzenie,orzeczenia)nie wyrazajac zgody na imprezy(wesela itp.)organizowane w klubie mojego sasiada....chodzi mi o to ze halas (...)

Sprawa w sądzie o zapłatę za usługę budowlaną - prośba o pomoc

Sprawa w sądzie o zapłatę za usługę budowlaną - prośba o pomoc Witam Państwa, na tutejszym forum jest to mój pierwszy post i dlatego też mam nadzieję, że wpisu dokonuje w odpowiednim dziale. Jestem (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Porady prawne