Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

Często pojawia się pytanie czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych wątpliwości.

Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami podatku VAT od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Porady prawne

W związku z powyższym należy stwierdzić, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w ramach postępowania egzekucyjnego.

Powyższy przepis został skonkretyzowany w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 68 poz. 360).

Zgodnie z § 23 ust. 1 tego rozporządzenia organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

W dalszej części przepis ten stanowi, że fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami podatku od towarów i usług i spoczywa na nich obowiązek wystawienia faktury, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Stanowisko takie potwierdziła w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 stycznia 2009 r. IBPP1/443-1529/08/AL. Izba Skarbowa w Katowicach oraz Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 2 lipca 2010 r. ILPP2/443-488/10-5/MR.

Przypomnieć tutaj należy, że podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Reasumując, należy stwierdzić, że w przypadku, jeżeli na dłużniku nie spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, komornik nie może objąć sprzedaży nieruchomości podatkiem od towarów i usług oraz wystawić faktury VAT.

e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika