Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

24.7.2015

Natalia Chrzęściewska

Natalia Chrzęściewska

Często zdarza się tak, że nie mamy możliwości osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po potrzebne nam wypisy aktów stanu cywilnego i w takich sytuacjach po prostu udzielamy pełnomocnictwa osobie trzeciej ażeby wniosła w naszym imieniu wniosek o sporządzenie aktów. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Czy jednak wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpoznania z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Przepis kodeksu postępowania administracyjnego jasno stanowi, że organ ma obowiązek wszczęcia postępowania w razie wniesienia przez stronę podania. Zgodnie z brzmieniem art. 61 §1 k.p.a., zgodnie z którym postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zawsze musi zostać przyjęty do rozpoznania. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej ( art. 61 § 3 k.p.a.). Nawet jeżeli wniosek zawiera braki fiskalne, z uwagi na brak dołączonego dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, to i tak organ pozostaje zobowiązany do przyjęcia wniosku, a tym samym wszczęcia postępowania. W dalszej kolejności dopiero bada kwestie spełnienia warunków fiskalnych i ewentualnego wezwania strony do uzupełnienia braków w trybie przepisów postępowania administracyjnego.

Porady prawne

Do kwestii dotyczących braków fiskalnych wynikłych w toku postępowania administracyjnego odnosi się wprost przepis art. 261 § 1 k.p.a., który stanowi, że jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgonie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.
Dodatkowo wskazać w tym miejscu należy, że braki fiskalne opłaty od pełnomocnictwa nie stanowią o braku formalnym podania, a w każdym razie nie uprawniają organu do nieformalnej odmowy przyjęcia wniosku strony do rozpoznania, w razie nie załączenia do wniosku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na przepis art. 6 ust.1 pkt 4 oraz pozostający w związku z nim art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, które wskazują, iż obowiązek opłaty pełnomocnictwa powstaje w chwili złożenia dokumentu w organie administracji publicznej stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W sytuacji, gdy urzędnik odmawia złożenia dokumentu pełnomocnictwa w ogóle nie dochodzi do powstania obowiązek uiszczenia opłaty.

Ponadto art. 11 ustawy o opłacie skarbowej stanowi, iż zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów działających w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej jest jedynie przekazywanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa. Podsumowując organ nie może odmówić przyjęcia do rozpatrzenia wniosków o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Organ jest zobowiązany działać zgodnie z prawem i na podstawie prawa przestrzegając tym samym fundamentalnej zasady, która ma na celu zapobieganie przejawom arbitralnego działania oraz postępowania według niezgodnej z prawem procedury.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 )
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 )

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne