Dodatkowe świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. – "To dodatkowe 3 tys. zł dla osób szczególnie zasłużonych dla Polski" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Możliwość życia w wolnym, demokratycznym kraju to zasługa wielu ludzi, który nie bacząc na grożące im represje walczyli z komunistycznym reżimem.

– "Jako społeczeństwo jesteśmy im winni szacunek, z kolei obowiązkiem nas, rządzących, jest zapewnienie im godnych warunków życia i należnego im wsparcia. To solidarność społeczna i forma zadośćuczynienia poniesionych przed laty krzywd" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – "Podpisana właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych jest tego najlepszym przykładem" – dodała szefowa resortu rodziny.

Porady prawne

Dodatkowe świadczenie dla szczególnie zasłużonych dla Polski

Ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 3 tys. zł dla osób, które status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.

Świadczenie będzie wypłacane z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oznacza to, że nie będzie konieczności składania żadnego wniosku. Wypłata ma nastąpić nie później niż do 31 marca 2022 r.

Co ważne, świadczenie będzie wolne od egzekucji, nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu, będzie także wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadczenie to, wraz z kosztami jego obsługi, będzie finansowane w ramach środków budżetu państwa. Środki przeznaczone na ten cel to ok. 42 mln zł.

Warunki nabywania w 2021 r. prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. określa warunki nabywania w 2021 r. prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, oraz zasady jego wypłaty.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł. będzie przysługiwało z urzędu osobie, której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255).

Świadczenie wypłacane będzie z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 31 marca 2022 r. Podstawą wypłaty będzie decyzja Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, (może zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania), której nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie:

  1. osobie pobierającej świadczenie pieniężne – w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego;
  2. osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju – przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  3. osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą – w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej.

Zgodnie z ustawą, świadczenie będzie wolne od egzekucji i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenie jest również zwolnione od podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne