Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności

Parlament przyjął już, a Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. Celem nowelizacji, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki, w ramach których m.in. będzie udzielana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspieranie innowacyjności.

Zmiany mają charakter horyzontalny, a więc wprowadza zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które do tej pory znajdowały się w różnych ustawach.

Od 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100% wydatków przeznaczonych na badania i rozwój – takie rozwiązanie wprowadza druga ustawa o innowacyjności. To kolejny akt prawny z całego pakietu ustaw ułatwiających działalność innowacyjną.

– "Każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca przeznaczy na badania i rozwój, będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo skuteczna metoda pobudzająca firmy do działalności innowacyjnej" – skomentował wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsza ustawa o innowacyjności obowiązuje od końca 2016 roku.

- "Podpisanie tej ustawy to trzecia era w budowaniu innowacyjnej Rzeczypospolitej" – podkreślał Prezydent, który zabrał głos po podpisaniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Miało to miejsce w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie. 

- "Wierzę głęboko, że druga ustawa o innowacyjności przyczyni się do budowy strefy badawczo-rozwojowej w naszym kraju, a w efekcie do rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki, czyli takiej, o jakiej wszyscy marzymy" – powiedział Andrzej Duda i podkreślał, że rozwiązania zawarte w tej ustawie przyczynią się do promowania polskiej myśli technicznej i do rozwoju polskich badań naukowych.

Zob. wystąpienie Prezydenta RP po podpisaniu drugiej ustawy o innowacyjności.

Nowa ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jaki jest cel ustawy?

Celem ustawy ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej jest likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Nowelizacja koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z tworzeniem wiedzy i jej transferem do gospodarki oraz finansowaniem procesów powstawania innowacyjnych przedsięwzięć, zwłaszcza zwiększania nakładów prywatnych na badania i rozwój.

W tym celu wprowadzono m.in. symetryczne zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które dotyczą tzw. ulgi B+R, czyli prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych). Ustawa podwyższa kwotę maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150% (dotychczas 50% kosztów osobowych, 50% kosztów, jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, oraz 30% kosztów dla pozostałych przedsiębiorców). Przewiduje także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu tych należności, koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi, a także koszty zakupu usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Ustawa przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Gowin: burzymy bariery dla innowacyjności

– "Ustawy o innowacyjności są istotnym elementem bardzo śmiałego projektu, który obecnie przeprowadzamy. Jest nim głęboka przebudowa cywilizacyjna i gospodarcza Polski. Cieszy mnie, że ten cel rozumieją wszystkie siły polityczne. Za przyjęciem pierwszej ustawy o innowacyjności opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Podobnie było w przypadku drugiej ustawy" - stwierdził szef resortu nauki po przyjęciu ustawy przez Sejm.

– "Druga ustawa to wynik intensywnych konsultacji przeprowadzonych m.in. z ludźmi biznesu, którzy wskazywali na bariery utrudniające im działalność innowacyjną i kontakt z naukowcami. My te bariery dzisiaj właśnie burzymy" – powiedział 24 listopada wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – "Dzięki przyjętym rozwiązaniom podmioty takie jak Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej, w którym się właśnie znajdujemy, mogą stać się jednym z wiodących centrów współpracy na linii nauka-biznes" – dodał.

Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców

We wrześniu ubiegłego roku resort nauki na zlecenie Rady ds. Innowacyjności opracował tzw. Białą księgę innowacji, powstałą w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami, naukowcami i urzędnikami. Księga stała się podstawą do stworzenia drugiej ustawy o innowacyjności.

Ustawa wpisuje się w złożenia m.in. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 r. i utworzenie 1500 startupów w ciągu 7 lat. Twórcy projektu liczą, że ustawa wpłynie na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost popytu na ich produkcję i zwiększenie zatrudnienia.

Uwagę zwraca zwłaszcza duży potencjał wzrostu zatrudnienia w sferze B+R – współczynnik zatrudnienia w tym sektorze na 1000 osób aktywnych zawodowo osiągnął w Polsce w 2013 r. wartość 5,4, podczas gdy średnia wartość tego współczynnika dla całej Unii Europejskiej w tym samym roku wyniosła aż 12,6.

100% ulgi na B+R

Zakres tematyczny ustawy został ustalony w procesie szerokich konsultacji ze środowiskami biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Do resortu nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło 340 propozycji, spośród których wybrano najbardziej wartościowe, tworząc w ten sposób Białą księgę innowacji.

Ustawa wprowadza szereg zmian podatkowych, m.in. zakłada zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. Wychodzi także naprzeciw postulatom środowiska naukowego, zwiększając zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty PAN o działalność gospodarczą i dereguluje procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Najważniejsze założenia drugiej ustawy o innowacyjności

Zmiany podatkowe:

 • zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100% (i 150% dla Centrów Badawczo-Rozwojowych);
 • doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę; CBR będą miały jeszcze szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami);
 • umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza specjalnymi strefami ekonomicznymi;
 • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R;
 • ułatwienie finansowania start-upów: ustawa doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.
##baner##

Zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego:

 • zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) o działalność gospodarczą;
 • umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi);
 • zapewnienie MNiSW instrumentów prawnych do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów);
 • wprowadzenie możliwości korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe); dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek;
 • deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Pierwszy krok w kierunku innowacyjności już za nami

Druga ustawa o innowacyjności zwiększa zakres rozwiązań wniesionych przez jej poprzedniczkę. Pierwsza ustawa, która weszła w życie już pod koniec 2016 roku:

 • zwiększyła do 50% ulgę podatkową;
 • zniosła na stałe podatek dochodowy od aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
 • wydłużyła z 3 do 6 lat możliwość odliczenia kosztów na działalność B+R i usunęła ograniczenia czasowe, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Pakiet ustaw dla innowacji

Tworzenie dobrego prawa dla działalności innowacyjnej w postaci zachęt finansowych rozpoczęła już pierwsza ustawa o innowacyjności, podpisana przez prezydenta dokładnie rok temu. Wg Raportu (de)regulacyjnego wydanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jest ona najlepszą ustawą deregulacyjną w obszarze podatkowym.

– Można powiedzieć, że o ile poprzednie ustawy wydeptały ścieżkę dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury badawczej (choćby takiej, jaką oferują nowoczesne laboratoria CEZAMAT-u), o tyle ta ustawa otwiera prawdziwą autostradę do takiej współpracy – stwierdził Jarosław Gowin.

Dwie ustawy o innowacyjności nie są jednak jedynymi aktami prawnymi, które ułatwiają współpracę biznesu i nauki. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przy okazji powstawania Białej księgi innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło stworzyć dodatkowe instrumenty:

 • doktoraty wdrożeniowe, które pozwalają na tworzenie pracy doktorskiej w przedsiębiorstwach i w uczelniach (więcej informacji o pierwszej edycji programu tutaj),
 • Sieć Badawcza: Łukasiewicz, której celem będzie prowadzenie badań naukowych i prac B+R ważnych dla realizacji polityki gospodarczej państwa (projekt ustawy przyjęty 9 listopada przez Komitet Stały Rady Ministrów).

Rada ds. Innowacyjności, odpowiedzialna za powstanie Białej księgi innowacji, jest organem pomocniczym Rady Ministrów – w jego skład wchodzą szefowie m.in. resortu nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju i cyfryzacji. Nad prawem ułatwiającym działalność innowacyjną pracuje nie tylko MNiSW.  W wyniku prac innych resortów mają w przyszłości powstać:

 • prosta spółka akcyjna (prace w tym zakresie koordynuje Ministerstwo Rozwoju),
 • sądy patentowe ds. własności intelektualnej (prace w tym zakresie koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości).

CEZAMAT 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt uzyskał dofinasowanie ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Laboratoria CEZAMAT prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski. Wyposażone są w najnowocześniejsze urządzania technologiczne oraz pomiarowe.

„Ulga na działalność badawczo-rozwojową – od 1.01.2018 na atrakcyjniejszych zasadach”

W dniu 30.10.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju miała miejsce konferencja pt. „Ulga na działalność badawczo-rozwojową – od 1.01.2018 na atrakcyjniejszych zasadach” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, które wprowadzi tzw. druga ustawa o innowacyjności. 

Poniżej prezentujemy Państwu materiały z konferencji:

 

Potrzebujesz porady prawnej?

O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ustanawia szereg obowiązków związanych z przemieszczaniem środków pieniężnych pomiędzy krajami. Zanim więc przewieziemy znaczną sumę pieniędzy przez granicę – zarówno w jedną, jak i w druga stronę, warto poznać jakie (...)

O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ustanawia szereg obowiązków związanych z przemieszczaniem środków pieniężnych pomiędzy krajami. Zanim więc przewieziemy znaczną sumę pieniędzy przez granicę – zarówno w jedną, jak i w druga stronę, warto poznać jakie (...)

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Na czym polega ulga na działalność badawczo–rozwojową? Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-roz działalność badawczo–rozwojowa, ulga B+R, PIT, podatek dochodowy, odliczenie

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

Istotą ulgi jest prawo odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Jakie są warunki skorzystania z ulgi? Warunki skorzystania to: ulga B+R, działalność badawczo-rozwojowa, preferencja podatkowa, ulga, odliczenie, koszty kwalifikowane, PIT, (...)

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.  ##baner## (...)

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rowojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane do odlicze (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących dzi ulga, podatek dochodowy, PIT, działalność (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwane PIT, podatek dochodowy, koszty, przychody, dochody, opodatkowanie, ulga na działalność badawczo-rozwojową, B+R, ulga rehabilitacyjna, zwolnienie (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Najważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r. CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, 2018 rok, opodatkowanie, spółka, grupa kapitałowa, ulga na działalność badawczo-rozwojową, B+R, przychody, koszty uzyskania

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Na czym polega ulga na działalność badawczo–rozwojową? Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-roz działalność badawczo–rozwojowa, ulga B+R, PIT, podatek dochodowy, odliczenie

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

Istotą ulgi jest prawo odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Jakie są warunki skorzystania z ulgi? Warunki skorzystania to: ulga B+R, działalność badawczo-rozwojowa, preferencja podatkowa, ulga, odliczenie, koszty kwalifikowane, PIT, (...)

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.  ##baner## (...)

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rowojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane do odlicze (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących dzi ulga, podatek dochodowy, PIT, działalność (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwane PIT, podatek dochodowy, koszty, przychody, dochody, opodatkowanie, ulga na działalność badawczo-rozwojową, B+R, ulga rehabilitacyjna, zwolnienie (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Najważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r. CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, 2018 rok, opodatkowanie, spółka, grupa kapitałowa, ulga na działalność badawczo-rozwojową, B+R, przychody, koszty uzyskania

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rowojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane do odlicze (...)

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Ulga w CIT z tytułu działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

Z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rowojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane do odlicze (...)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

Istotą ulgi jest prawo odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Jakie są warunki skorzystania z ulgi? Warunki skorzystania to: ulga B+R, działalność badawczo-rozwojowa, preferencja podatkowa, ulga, odliczenie, koszty kwalifikowane, PIT, (...)

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.  ##baner## (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Nagrywanie posiedzenia sądowego

Nagrywanie posiedzenia sądowego

Jestem stroną w sprawie karnej - pomówienie o pobicie. Z uwagi na brak świadków zdarzenia, dowodów typu obdukcja lekarska itp. wniosłem o możliwość rejestracji posiedzenia dyktafonem - druga strona (...)

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje iż wypłacona kwota nie wchodzi (...)

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Dostaliśmy pismo od komornika w prowadzonej na nasz wniosek sprawie egzekucyjnej z informacją, że I licytacja nieruchomości nie doszła do skutku z powodu braku licytantów i że komornik wyznaczy (...)

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Ze względu na moją chorobę zmuszony jestem wszystkie sprawy scedować na syna. Jakie są zasadnicze różnice w pełnomocnictwie prywatnym udzielonym pisemnie w relacjach ojciec-syn a pełnomocnictwie (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Nagrywanie posiedzenia sądowego

Nagrywanie posiedzenia sądowego

Jestem stroną w sprawie karnej - pomówienie o pobicie. Z uwagi na brak świadków zdarzenia, dowodów typu obdukcja lekarska itp. wniosłem o możliwość rejestracji posiedzenia dyktafonem - druga strona (...)

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje iż wypłacona kwota nie wchodzi (...)

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Dostaliśmy pismo od komornika w prowadzonej na nasz wniosek sprawie egzekucyjnej z informacją, że I licytacja nieruchomości nie doszła do skutku z powodu braku licytantów i że komornik wyznaczy (...)

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Ze względu na moją chorobę zmuszony jestem wszystkie sprawy scedować na syna. Jakie są zasadnicze różnice w pełnomocnictwie prywatnym udzielonym pisemnie w relacjach ojciec-syn a pełnomocnictwie (...)

Cechy zarządzenia w procedurze karnej

Cechy zarządzenia w procedurze karnej

Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. Sąd wydał zarządzenie dotyczące dopuszczenia dowodu, z którym się nie zgadzam. Chciałbym dowiedzie się jaka jest różnica pomiędzy zarządzeniem, (...)

FORUM PRAWNE

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania Witam Mam takie pytanie syn moj 5.03.skonczyl 21 lat i w czerwcu 2004r konczy szkołe srednia do kwietnia wypłacał mi ZUS rodzinne bo jestem na rencje (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Porady prawne