Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym

 

Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo

Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 %, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

Porady prawne

Podstawowa ewidencja VAT - ewidencja sprzedaży i zakupu

Przepisy nie określają żadnego wzoru ewidencji podatkowej dla celów VAT. Niemniej jednak wszyscy podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy) są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:

  • kwoty określone w art. 90 ustawy (dotyczy częściowego odliczenia podatku),

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

  • wysokość podatku należnego,

  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz

  • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

  • a także inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ewidencja za pomocą kas rejestrujących

Podstawowe zasady używania kas fiskalnych

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sankcją za niezastosowanie się do powyższego obowiązku jest utrata prawa do odliczenia podatku o kwotę stanowiącą równowartość 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Odliczenie ulgi na zakup kasy

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na kasę fiskalną na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wykonawczych. 

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących. 

Nowe zasady odliczania ulgi na zakup kasy i likwidacja sankcji

Według projektu zmian przepisów ustawy o VAT, który znajduje się obecnie w Sejmie, ma obowiązywać nowa ulga na zakup kas rejestrujących. Ulga ma wynosić 90% kwoty wydatkowanej na zakup kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Pomimo więc procentowego zwiększenia udziału ulgi, na nowej uldze stracą podatnicy, którzy będą nabywać kasy o wartości powyżej 1.400 zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika