Fundusze rezerwowe gwarancją wysokości Twojej renty i emerytury

Fundusze rezerwowe przewidziane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach FUS wyodrębnia się bowiem następujące fundusze:

 • emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur,
 • rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków pogrzebowych oraz świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu państwa, a także wydatki na prewencję rentową,
 • chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach,
 • wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach, a także koszty prewencji wypadkowej określone w odrębnych przepisach
 • oraz fundusze rezerwowe (jeden dla ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego, drugi dla ubezpieczenia wypadkowego).

Z jakich środków tworzy się fundusze rezerwowe?

Fundusze rezerwowe w zależności od tego dla kogo są tworzone z różnych środków. I tak tworzy się:

 • dla ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunkach funduszy rentowego i chorobowego pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku,
 • dla ubezpieczenia wypadkowego ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku funduszu wypadkowego, pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku,
 • oraz niezależnie od tego dla kogo są tworzone - z odsetek od ulokowanych środków funduszy rezerwowych.

Na jakie cele przeznaczane są środki funduszy rezerwowych?

Środki funduszy rezerwowych mogą być wykorzystane jedynie na uzupełnienie niedoborów funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Jak zagwarantowane jest bezpieczeństwo środków ulokowanych na funduszach rezerwowych?

Środki funduszy rezerwowych mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych oraz w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

o funduszach inwestycyjnych, chyba że Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny sposób.

Roczny plan finansowy FUS, obejmujący wszystkie źródła przychodów i wydatków oraz stan początkowy i końcowy FUS, opracowuje się na okres roku budżetowego. Wydatki ustalone w układzie wykonawczym planu finansowego FUS, dotyczące wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych, mogą być dokonywane bez zmiany planu, tylko wówczas jeżeli znajdą pokrycie w ponadplanowych przychodach, nadwyżce środków zgromadzonych w latach ubiegłych lub zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Wysokość odpisu na działalność Zakładu z poszczególnych funduszy ustala się proporcjonalnie do wysokości planowanego przypisu składek na te fundusze. Środki finansowe stanowiące odpis na działalność Zakładu przekazuje się na rachunek bankowy Zakładu po 15 dniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 kwoty zatwierdzonej w ustawie budżetowej.

Terenowe jednostki organizacyjne ZUS mogą prowadzić dla funduszy wspólne rachunki bankowe. Zakład może lokować okresowe nadwyżki środków gromadzone na rachunkach bankowych funduszy.

Nadwyżki te mogą być lokowane w bankach, ale tylko na poniższych zasadach. Lokowanie nadwyżek nie może zagrażać terminowym wypłatom świadczeń. Lokowania nadwyżek dokonuje się w sposób maksymalnie bezpieczny przy zachowaniu rentowności zainwestowanych środków. Nadwyżki mogą być zatem lokowane wyłącznie:

 • w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
 • na rachunkach lokat terminowych w bankach, które posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 100 mln EURO. Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku nie może być wyższa od równowartości w złotych kwoty 150 mln EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane będą lokaty nadwyżek.

Odsetki od ulokowanych nadwyżek są dochodami odpowiednich funduszy.

Pamiętaj, że:

 • W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję rentową w wysokości do 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie finansowym FUS na dany rok budżetowy.
 • Zakład sporządza sprawozdania z realizacji planu finansowego FUS.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zmianami).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika