Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Określenie właściwości miejscowej organu właściwego dla wydania interpretacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skorzystało z możliwości przekazania wydawania interpretacji w ręce dyrektorów niektórych izb skarbowych. Do wydawania indywidualnych interpretacji Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Poznaniu. 

Dyrektorom Izb Skarbowych określono właściwość miejscową, każdy z nich uprawniony jest do wydawania interpretacji dla wnioskodawców mieszkających lub mających siedzibę na terenie województwa objętego jego jurysdykcją. Dlatego przed wypełnieniem wniosku należy sprawdzić, który organ upoważniony jest do jego rozpatrzenia

Właściwość miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych została ustalona w następujący sposób:

  • dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania,

  • dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze,

  • dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych,

  • dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Każda z czterech izb skarbowych ma określony terytorialnie zasięg działania. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest właściwy dla województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego lub świętokrzyskiego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dla: dolnośląskiego, lubuskiego lub wielkopolskiego. Natomiast dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy dla województw: lubelskiego, łódzkiego lub mazowieckiego.

Zmiany w stanie prawnym obowiązujące po 1 lipca 2007 r.

 

Istotnym novum jest formularz, na którym składa się wniosek o wydanie interpretacji. Minister Finansów w drodze rozporządzenia opracował wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN), który pomoże w prawidłowym dopełnieniu formalności.

Ważną zmianą jest, także to, iż w obecnie obowiązujących przepisach podatnicy będą mogli zapytać fiskusa nie tylko o już zaistniały stan faktyczny, ale także o wykładnię podatkową planowanych przez siebie działań gospodarczych.

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik będzie musiał wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, który zaistniał lub też przedstawić zdarzenie, które dopiero zaistnieje oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie. W razie gdy podatnik nie opisze wyczerpująco swojej sprawy i nie przedstawi własnego stanowiska co do zastosowania przepisów podatkowych w sprawie, interpretacja taka nie będzie rozpatrzona.

Minister Finansów będzie musiał wydać interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku podatnika.

Od złożonego wniosku należy uiścić opłatę w terminie 7 dni w wysokości 75 zł. Wniosek o wydanie interpretacji, od którego nie wniesiono opłaty, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jeśli Podatnik przedstawi w jednym wniosku o wydanie interpretacji kilka odrębnych stanów faktycznych, opłata zostanie pobrana od każdego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. 

Jeśli Podatnik nie będzie się zgadzał z wydaną interpretacją, może ją zaskarżyć do sądu administracyjnego. Aby z tego prawa skorzystać, należy najpierw wezwać Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa polegającego na wydaniu wadliwej interpretacji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne