Jak pozbyć się linii energetycznej ze swojej działki – opinia prawna

6.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Stan faktyczny

Na działce będącej naszą własnością znajduje się linia średniego napięcia 15 kV wraz ze stacją transformatorową. Linia ta jest dość głęboko wsunięta w działkę, natomiast transformator znajduje się przy brzegu działki, lecz również w jej głębi. Chcielibyśmy przesunąć samą linię jak i transformator bliżej drogi głównej albo całkowicie usunąć te urządzenia z naszego terenu, celem podjęcia budowy na naszym terenie. Trudno bowiem ogrodzić naszą działkę bez tych urządzeń, gdyż tracilibyśmy wówczas jej istotną część. Chciałabym zasięgnąć porady prawnej na temat prawidłowości lokalizacji tych urządzeń na terenie naszej działki oraz sporządzenia pisma do Zakładu Energetycznego, aby ten wykazał się odpowiednimi dokumentami, z których wynika prawidłowość usytuowania tychże urządzeń na naszym terenie. Podobny problem dotyczy także linii przesyłowych Telekomunikacji Polskiej. Czy w tym przypadku również mam prawo domagać się od TP odpowiednich dokumentów?

Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. nr 16 poz. 93 ze zmianami)


Przysługujące Pani prawo własności nieruchomości znajduje swą ochroną w naczelnych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Począwszy od konstytucji RP, która w art. 21 oraz w art. 64 ust. 1 zapewnia ochronę prawa własności sytuując to prawo jako podstawę ustroju RP, a skończywszy na kodeksie cywilnym, który w art. 140 określa zakres przysługujących właścicielowi praw wynikających z prawa własności, prawo to podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach właściciel może rozporządzać rzeczą. Oznacza to, że jako właścicielka działki, na której usytuowane są urządzenia elektroenergetyczne, może Pani w sposób swobodny z działki tej korzystać oraz decydować o jej losie.

Prawo to nie jest oczywiście nieograniczone. Jednakże z uwagi na szczególną ochronę prawa własności, wszelkie ograniczenia w rozporządzaniu prawem własności mogą wynikać jedynie z ustawy i to tylko o tyle, o ile ograniczenie to nie narusza istoty prawa własności. W obowiązującym stanie prawnym zarówno prawo energetyczne jak i prawo telekomunikacyjne nie stanowią podstawy do ingerowania w prawo własności, w szczególności poprzez przymusowe sytuowanie na terenie będącym przedmiotem własności osób trzecich urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń telekomunikacyjnych. Tak więc na podstawie tych ustaw nie jest możliwe ograniczenie prawa własności.

Właściciel rzeczy może oczywiście - w ramach przysługującego mu prawa do rozporządzania rzeczą - sam ograniczyć swe prawo na podstawie odpowiedniej umowy. Typowymi umowami ograniczającymi prawo własności jest umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, które to prawa są prawami obligacyjnymi, oraz na podstawie ustanowienia praw rzeczowych - służebności, użytkowania czy też ustanowienie hipoteki. Jeżeli chodzi o nieruchomości, właściciel może ograniczyć swe władztwo nad rzeczą poprzez zawarcie umowy dzierżawy lub też obciążenie rzeczy prawem służebności lub użytkowania na rzecz osoby trzeciej. Ograniczenia tego może dokonać jednak tylko właściciel i może ona nastąpić jedynie za jego zgodą. Osoba trzecia nie może samowolnie ingerować w prawo własności przysługujące właścicielowi.

W analizowanej sytuacji na działce będącej własnością osoby prywatnej zainstalowane zostały urządzenia służące przesyłowi energii elektrycznej oraz połączeń telekomunikacyjnych, przy czym nie ma pewności - bazując na przedstawionym zapytaniu - czy właściciel tej działki wyrażał zgodę na instalację tych urządzeń na tym terenie. Z przedstawionego zapytania nie wynika także, czy instalacja ta była efektem umowy przesyłowej zawartej z Zakładem Energetycznym czy też umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Telekomunikacją Polską. Z przedstawionego pisma z Zakładu Energetycznego wynika natomiast, że urządzenia przesyłowe służą nie tylko właścicielom działki, lecz także odbiorcom energii z miejscowości Górka Pabianicka. Z pisma tego wynika także, że urządzenia te są własnością Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. Z żadnego z tych dokumentów nie wynika jednakże, na jakiej podstawie urządzenia te zostały zlokalizowane na terenie tej konkretnej działki. Zasadniczą kwestią jest pytanie, czy została wcześniej zawarta jakakolwiek umowa dotycząca tej materii, czy właściciel działki w jakikolwiek sposób wyraził zgodę na ograniczenie jego prawa własności.


W związku z faktem, iż właściciele działki zamierzają ogrodzić swą posesję, do czego mają wynikające z prawa własności odpowiednie uprawnienie, należy wezwać Łódzki Zakład Energetyczny S.A. do przedstawienia podstawy zajęcia części przedmiotowej działki na usytuowanie na jej terenie urządzeń elektroenergetycznych. Brak takiego uprawnienia stanowi naruszenie prawa własności. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż z przedstawionego zapytania nie wynika chęć całkowitej likwidacji urządzeń elektroenergetycznych z przedmiotowej działki, należy wezwać Zakład Energetyczny do uregulowania zaistniałej sytuacji w przypadku braku prawa ZE do wykorzystania działki na swe cele. Jeżeli ZE nie wykaże się prawem do dysponowania działką na cele, do których jest wykorzystywana, może Pani wezwać ZE do przesunięcia istniejących urządzeń na inny teren a nawet do całkowitego usunięcia tych urządzeń z terenu Pani działki. Uwagi dotyczące ZE w równej mierze dotyczą urządzeń Telekomunikacji Polskiej S.A.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż płotów bocznych działki, w odległości  ok. 5-7 metrów od jej granic. Oprócz tych lin, diagonalnie, (...)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Stan faktycznyW 1997 r. postanowiłem wybudować dom, jedynym problemem był brak linii energetycznej doprowadzającej prąd do mojego domu. W rejonie energetycznym powiadomiono mnie, że nie zapewnią mi dostawy prądu, chyba że sam wybuduję linię energetyczną. Linię wybudowałem i zastrzegłem sobie w dokumentach, że linia pozostaje moją własnością. Powyższe zostało potwierdzone przez (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice wybudowali domek jednorodzinny w latach 1973-1975. Ja czynnie uczestniczyłem w budowie wykonując (wraz z mamą) wszelkie prace fizyczne. Pracowałem przez cały okres budowy, wykorzystując na ten cel również swoje urlopy wypoczynkowe. Wraz z rodzicami zamieszkałem w tym domku. W roku 1989 zmarł ojciec. Od tego momentu właściwie wszelkie obowiązki w pracach (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części właścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym. Mam obawy, ze mój współwłaściciel chce sprzedać dom bez mojej zgody tzn. na pełnomocnictwie podrobić mój podpis i pieczęć notarialną. W jakiej formie i czy jest taka możliwość by zrobić zastrzeżenie w księgach wieczystych, że tylko moje osobiste stawiennictwo będzie brane pod uwagę (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (ja nie widnieję w KRS). Przy czym ja mam podpisaną intercyzę. Ostatnio usłyszałam od (...)

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Stan faktyczny W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka, a mojego męża część nieruchomości z warunkiem, że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje dwie swoje siostry. Babcia zmarła w roku 1974, a mąż mój w roku 1991. W postanowieniu sądowym z roku 1992 stwierdzającym nabycie spadku Mąż mój jest nabywcą spadku w 25/100 częściach. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie za naruszenie prawa własności

Odszkodowanie za naruszenie prawa własności

Zakład Energetyczny prowadzi linię energetyczną na skos nad moją działką (nad domem i budynkiem gospodarczym). Działkę nabyłam wraz z linią , jednak dotarłam do dokumentów, że pozwolenie na (...)

Kable energetyczne - ustanowienie służebności

Kable energetyczne - ustanowienie służebności

Posiadam działkę niezabudowana w granicach której przebiegają sieci energetyczne w ziemi. Na innej działce przebiegają w ziemi rury sieci odprowadzającej ścieki o dużo większej średnicy niż (...)

Spory z sasiadem

Spory z sasiadem

Kupiłem działkę z domem, którego odbiór techniczny był w roku 1994. Klatka schodowa tego domu była wybudowana na mojej działce, ale tak że wkroczyła swoim narożnikiem w granice działki sąsiada (...)

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Zakupiłem w 2006r działkę rolną 1,14 ha z 47metrowym pasem frontowym przylegającym do drogi publicznej. Analizowana istniejąca linia zabudowy działek "sąsiednich" - w większości zabudowa zagrodowa (...)

Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Jestem wraz z żoną T. współwłaścicielem działki, na której stoją dwa budynki. Jeden budynek piętrowy zamieszkuję wraz z żoną i 2-ką dzieci. Drugi budynek parterowy - mieszkalny, z dużym (...)

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

W 2006 roku moi żyjący wówczas rodzice dokonali darowizny aktem notarialnym na rzecz swojej wnuczki - mojej siostrzenicy. Przedmiotem darowizny był dom z działką, w którym zamieszkały wnuczka z (...)

Charakter prawny opinii prawnej

Charakter prawny opinii prawnej

Jakie znaczenie dla Sądu ma opinia prawna? Czy jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu danej sprawy, czy służy jedynie jako narzędzie adwokata? Zasadą jest, że opinia prawna - jest to stanowisko (...)

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek

Spadkodawca napisał testament, w którym wszystkie nieruchomości i działającą firmę zapisał wnuczce, natomiast konkubinie, jednej osobie obcej i trojgu dzieci zapisał gotówkę w równych częściach. (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

wykup mieszkania od spółdzielni.......

wykup mieszkania od spółdzielni....... Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe (...)

opinia prawna

opinia prawna witam, poszukuje prawnika, adwokata kogo kolwiek kto jest w stanie udzielic profesjonalnje porady prawnej, byle szybko. chodzi o prawo ograniczenia kontaktow i przebywania w tym samym miejscu (...)

Opinia prawna

Opinia prawna Onufry przez 20 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Pcimiu. 30 października 2006 r otrzymał decyzję dyrektora Izby Skarbowej o przeniesieniu z dniem 1 listopada 2006 na okres 6 m-cy (...)

Choroba psychiczna a rozwód

Choroba psychiczna a rozwód Mam uzasadnione podejrzenia, ze moj ojciec ma problemy psychiczne (np. urojenia). Moja mama myslala o rozwodzie ale przeraza ja dlugosc toczenia sie rozprawy i koniecznosc (...)

Porady prawne