19.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jak sobie radzą polskie porty?

Poprawiły się warunki funkcjonowania czterech strategicznych polskich portów - w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Spółki zarządzające portami zwiększyły przychody ze sprzedaży usług, dzierżawy i z opłat portowych. Jednak wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby tylko poprawił się dostęp do portów od strony morza i lądu. Barierą rozwoju spółek zarządzających portami są też problemy z uzyskaniem kontroli nad terenem, który często pozostaje własnością innych podmiotów.

Cztery porty: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu otrzymały status portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W ostatnich latach wielkość przeładunków w tych portach systematycznie wzrastała. W 2014 r. przeładowano w nich ponad 75 mln ton ładunków. Rozwojowi polskich portów sprzyjały: stały wzrost gospodarczy, wzrost wymiany handlowej oraz postępująca modernizacja infrastruktury na lądzie: autostrad i dróg ekspresowych. Poprawy wymaga jeszcze dojazd do portów koleją.

Jednak, aby polskie porty mogły skutecznie konkurować z największymi portami południowego i wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego (Petersburgiem, Rygą, Kłajpedą, Windawą, Rostokiem, Lubeką) w obsłudze ładunków do Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, potrzebne są dodatkowe inwestycje zwiększające ich przepustowość. Inwestycjami nas terenie portów zajmują się: Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

NIK oceniła, jak spółki zarządzające portami realizowały zadania mające na celu poprawę stanu technicznego i wykorzystania infrastruktury portowej. Izba sprawdziła także, czy gospodarka finansowa portów prowadzona była w sposób umożliwiający sfinansowanie zaplanowanych inwestycji.

Zarządzanie

Skontrolowane trzy spółki: Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prawidłowo zarządzały nieruchomościami i infrastrukturą portową. Z roku na rok rosły zyski zarówno z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, jak i z udostępniania portowej infrastruktury. W przypadku Zarządu Portu Gdańsk, zyski z udostępniania infrastruktury portowej wyniosły w 2014 r. 43,2 mln zł, a w Porcie Gdynia było to 28,1 mln zł. Szczecin i Świnoujście z udostępniania infrastruktury portowej w 2014 r. uzyskały 23,3 mln zł.

Istotnym problemem jest wciąż znaczny stopień zużycia infrastruktury portowej, utrzymujący się nawet pomimo podejmowanych działań naprawczych np. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z wykorzystaniem dofinansowania ze środków UE (Gdynia, Szczecin i Świnoujście). Najmniej poprawiła się infrastruktura portowa w Gdańsku, gdzie w 2012r. i 2013r. nie zrealizowano zakładanych inwestycji. Plan nakładów inwestycyjnych spółki na 2014 r. wynosił 66,6 mln zł i obejmował łącznie 125 zadań modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych. Do połowy 2014 r. plan ten zrealizowano tylko w 10 proc.

We wszystkich trzech spółkach w okresie objętym kontrolą rosły przychody ze sprzedaży - w 2014 r. w każdej spółce przekroczyły one 150 mln zł. Rosły także aktywa ogółem, majątek trwały i obrotowy. Żadna ze spółek nie miała problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań. W latach 2012-2014 spółki zarządzające realizowały 13 projektów dotyczących budowy lub przebudowy infrastruktury portowej, dofinansowanych ze środków unijnych.

W najlepszej sytuacji finansowej był Zarząd Portu Gdynia, który nie korzystał z kredytów bankowych, pożyczek ani nie otrzymywał pomocy ze strony Skarbu Państwa.

Przepisy

NIK zwraca uwagę na niejednoznaczne uregulowanie kwestii wysokości naliczanej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów portowych. Prezydenci Gdańska i Gdyni, naliczając opłatę roczną za wieczyste użytkowanie tych gruntów, stosują stawkę 0,3 proc., która ma zastosowanie do nieruchomości oddanych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Tymczasem prezydenci Szczecina i Świnoujścia spółce zarządzającej portami w tych miastach, naliczali opłatę za wieczyste użytkowanie według stawki 3 proc. - nie traktując gruntów portowych jako niezbędne dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Oznaczało to o 3,8 mln zł wyższą opłatę roczną, co negatywnie wpływało na wyniki finansowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i na możliwości inwestycyjne spółki. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju) ogólnie uznaje nieruchomości portów morskich za niezbędne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, ale przepisy nie precyzują, które dokładnie nieruchomości będące w zarządzie spółek portowych służą wykonaniu tych celów. Dlatego prezydenci Szczecina i Świnoujścia nie stosowali stawki 0,3 proc. do żadnej nieruchomości.

Negatywny wpływ na wyniki finansowe spółek zarządzających portami morskimi miało także naliczanie przez prezydentów miast podatku od nieruchomości infrastruktury portowej wynajętej i wydzierżawionej podmiotom eksploatacyjnym. Zgodnie z decyzją prezydentów miast spółki zarządzające portami morskimi w Gdańsku i Gdyni musiały zapłacić 106 mln zł zaległego podatku od nieruchomości za lata 2005-2008 wraz z odsetkami. NIK zwraca uwagę, że takiej sytuacji winny jest brak precyzyjnej definicji infrastruktury portowej w ustawie o portach i przystaniach morskich. Precyzyjny przepis pozwoliłby wszystkim spółkom korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od infrastruktury portowej oddanej do użytku podmiotom eksploatacyjnym. Tymczasem doszło do rozbieżności: spółki zarządzające portami w Gdańsku i Gdyni uważały, że według przepisów zwolnione są z podatku od nieruchomości i go nie płaciły, natomiast prezydenci miast ten podatek naliczali. W ostatecznym rozrachunku sąd przyznał rację spółkom portowym i w postępowaniach odwoławczych odzyskały one zajęte kwoty, wcześniej poniosły jednak koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych.

Zdaniem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i Ministra Skarbu Państwa, prezydenci niesłusznie naliczali podatek od infrastruktury portowej wynajętej i wydzierżawionej innym podmiotom. Pomimo tego kolejni ministrowie nie wprowadzili zmian legislacyjnych i nie doprecyzowali definicji infrastruktury portowej tak, aby nie budziło to żadnych wątpliwości.

Inwestycje

W badanym okresie spółki zarządzające czterema portami realizowały łącznie 136 inwestycji, na które poniosły nakłady blisko 670 mln zł. NIK skontrolowała 14 największych inwestycji, naktóre wydano blisko 350 mln zł. Kluczowymi inwestycjami dla portów są te poprawiające ich dostępność. Dla portów w Gdańsku i Gdyni wskazany byłby lepszy dostęp od strony lądu, natomiast w Szczecinie - od strony morza.

Dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk kluczowymi inwestycjami są: nowy most kolejowy nad Martwą Wisłą i dwutorowa linia kolejowa do Pruszcza Gdańskiego. Spółka zarządzająca portem w Gdańsku zamierza także rozbudowywać i modernizować tory kolejowe, łączące sieć kolejową PKP z terminalami przeładunkowymi. Ważnym projektem jest również rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym.

Najważniejszą inwestycją w zakresie infrastruktury w porcie Gdynia jest rozpoczęta w 2014 r., finansowana w połowie ze środków unijnych, przebudowa terminalu kolejowego. Realizacja inwestycji pozwoli na obsługę składów całopociągowych. W dłuższej perspektywie kluczową inwestycją będzie przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia. Z kolei dla portu w Szczecinie duże znaczenie będzie miało pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m.

Kontrolerzy NIK badający inwestycje w portach zwrócili szczególną uwagę na jedno z postępowań przetargowych, dotyczących budowy stanowiska promowego w Świnoujściu. W tym przypadku NIK stwierdziła nieprawidłowości, które mogły mieć związek z korupcją. O zamówienie dotyczące budowy stanowiska promowego ubiegało się pięć firm. Jedną z prac, zleconą wybranej firmie, było wykonanie robót czerpalnych (pogłębienie akwenu poprzez wybranie gruntu z dna). Cztery firmy zaproponowały podobną, rynkową cenę - ok. 50 zł/m?. Piąta firma zażądała 350 zł/m?, ale zaniżyła jednocześnie ceny za pozostałe niezbędne prace. W rezultacie cała oferta piątej firmy okazała się najtańsza i ją wybrano. Tymczasem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w dokumentacji przetargowej nieprawidłowo oszacował ilość robót czerpalnych i mimo iż pozostałe firmy biorące udział w przetargu, zwracały na to uwagę, komisja przetargowa wyliczeń nie zmieniła. W rzeczywistości robót czerpalnych trzeba było wykonać dwa razy więcej niż zakładane wcześniej 82,7 tys. m?. Wysoce prawdopodobne jest, że w dokumentacji przetargowej celowo zaniżono ilość robót czerpalnych, aby potem przy realizacji zlecenia zyskała wybrana firma. Po znacznym przekroczeniu przez wykonawcę ilości robót czerpalnych przewidzianych w dokumentacji przetargowej, pomiędzy inwestorem a wybraną firmą doszło do sporu. Roboty zostały wstrzymane. Do czasu zakończenia kontroli spór pozostawał nierozstrzygnięty.

Bariery

Mimo stałych inwestycji w poprawę infrastruktury i rozbudowę portów, ich rozwój jest utrudniony, ponieważ spółki zarządzające dysponują tylko częścią terenów portowych - gruntów i nabrzeży. Te będące w ich zarządzie stanowią odpowiednio nieco ponad 27 proc. gruntów w granicach portu Gdańsk, 53 proc. w Gdyni, 45 proc. w Szczecinie oraz 26 proc. w Świnoujściu. Istotna część terenów portowych należy do gmin, które posiadają niewielkie udziały w spółkach zarządzających portami. Jednak w radach nadzorczych spółek portowych zasiada po kilku przedstawicieli gmin, a przewodniczącymi rad są prezydenci Gdańska, Gdyni oraz na zmianę Szczecina i Świnoujścia. Twórcom takiego modelu zarządzania chodziło właśnie o większe zaangażowanie samorządu lokalnego i umożliwienie oddziaływania na rozwój portów. Tymczasem przez 15 lat gminy w praktyce nie wniosły do spółek żadnych terenów, co nie tylko portom nie pomaga, ale wręcz może utrudniać ich rozwój. Trudno bowiem spółkom zarządzającym portami planować i przeprowadzać niezbędne inwestycje, jeżeli nie są właścicielami terenów portowych.

Barierami ograniczającymi rozwój portów są także: słaby stan krajowej infrastruktury kolejowej oraz śródlądowych dróg wodnych.

Wnioski

Mając na względzie dotychczasowy brak skuteczności działań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w kwestii przygotowania odpowiednich regulacji przepisów, Najwyższa Izba Kontroli wnosi pod adresem Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu:

  • przygotowanie projektu zmian ustawy o portach i przystaniach morskich, precyzujących definicję infrastruktury portowej, w związku z problemami dotyczącymi stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości;
  • przygotowanie projektu zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, w celu precyzyjnego określenia, które nieruchomości będące w zarządzie spółek zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej służą wykonywaniu zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
  • (źródło: nik.gov.pl)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej po 5 latach

Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej po 5 latach

6 lat temu PKPP Lewiatan powiedziała: „Tak w referendum". Stali za nami polscy pracodawcy, którzy nie bali się Unii, choć jedna trzecia z nich nie oczekiwała wtedy żadnych zmian. Dzięki odwadze i ciężkiej pracy polskiego biznesu możemy dzisiaj powiedzieć, że pięciolecie Polski (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Polskie Porty Lotnicze do prywatyzacji

Polskie Porty Lotnicze do prywatyzacji

Ministerstwo Infrastruktury chce przekształcić „państwowego molocha" w spółkę prawa handlowego. Projekt w tej sprawie trafi pod obrady Rady Ministrów jeszcze w I kwartale tego roku - informuje Gazeta Prawna. - Sam fakt, że przedsiębiorstwo będzie skomercjalizowane, (...)

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców (...)

Prawo lotnicze do poprawki

Prawo lotnicze do poprawki

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury, jest przedmiotem prac w Sejmie. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw? Projekt nowelizacji dostosowuje polskie (...)

Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG oraz ułatwienia dla rzemiosła (...)

Szanse rozwoju dla portów

Szanse rozwoju dla portów

Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach Sejm przyjął już nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. Wprowadzi (...)

Znów deregulacja?

Znów deregulacja?

CO przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. (...)

Przystąpienie Polski do Programu „Second Line of Defense” Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przystąpienie Polski do Programu „Second Line of Defense” Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki

W dniu 8 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między Departamentem Energii USA oraz Ministrami Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnym transferom materiałów promieniotwórczych.Porozumienie (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na (...)

Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

Celowe podpalenie flagi może się skończyć karą więzienia, happening z wtykaniem narodowego sztandaru w psie ekskrementy ujdzie na sucho. Według kodeksu karnego (art. 137. § 1) za publiczne znieważanie, niszczenie czy uszkadzanie flagi państwowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona (...)

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

11 lutego 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zasad udzielania pomocy publicznej dla lotnisk stanowi ważny moment dla rozwoju sektora lotnictwa cywilnego w Polsce. Usunięta (...)

Kara za znieważenie barw narodowych

Kara za znieważenie barw narodowych

Już dziewiąty raz będziemy obchodzić święto flagi. Wyznaczono je na 2 maja. Dzień flagi wprowadzono w 2004 roku. Jeśli zdecydujemy się na jej wywieszenie, pamiętajmy o przepisach. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej określa dokładny wygląd flagi. Są to dwa pasy bieli (...)

Pora na rady pracowników!

Pora na rady pracowników!

25 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie (...)

Co zostanie w rękach państwa?

Co zostanie w rękach państwa?

Program prywatyzacji na 4 lata prawie gotowy. W rękach państwa zostanie około 20 spółek - radio, telewizja, porty, lasy, paliwa. I nie tylko.(...) - Na liście znajdzie się z pewnością m.in. Polskie Radio i Telewizja Polska, GazSystem, PSE Operator, Operator Logistyczny Paliw Płynnych (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Polskie Porty Lotnicze do prywatyzacji

Polskie Porty Lotnicze do prywatyzacji

Ministerstwo Infrastruktury chce przekształcić „państwowego molocha" w spółkę prawa handlowego. Projekt w tej sprawie trafi pod obrady Rady Ministrów jeszcze w I kwartale tego roku - informuje Gazeta Prawna. - Sam fakt, że przedsiębiorstwo będzie skomercjalizowane, (...)

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców (...)

Prawo lotnicze do poprawki

Prawo lotnicze do poprawki

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury, jest przedmiotem prac w Sejmie. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw? Projekt nowelizacji dostosowuje polskie (...)

Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG oraz ułatwienia dla rzemiosła (...)

Szanse rozwoju dla portów

Szanse rozwoju dla portów

Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach Sejm przyjął już nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. Wprowadzi (...)

Znów deregulacja?

Znów deregulacja?

CO przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. (...)

Przystąpienie Polski do Programu „Second Line of Defense” Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przystąpienie Polski do Programu „Second Line of Defense” Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki

W dniu 8 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między Departamentem Energii USA oraz Ministrami Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnym transferom materiałów promieniotwórczych.Porozumienie (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na (...)

Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

Celowe podpalenie flagi może się skończyć karą więzienia, happening z wtykaniem narodowego sztandaru w psie ekskrementy ujdzie na sucho. Według kodeksu karnego (art. 137. § 1) za publiczne znieważanie, niszczenie czy uszkadzanie flagi państwowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona (...)

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

11 lutego 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zasad udzielania pomocy publicznej dla lotnisk stanowi ważny moment dla rozwoju sektora lotnictwa cywilnego w Polsce. Usunięta (...)

Kara za znieważenie barw narodowych

Kara za znieważenie barw narodowych

Już dziewiąty raz będziemy obchodzić święto flagi. Wyznaczono je na 2 maja. Dzień flagi wprowadzono w 2004 roku. Jeśli zdecydujemy się na jej wywieszenie, pamiętajmy o przepisach. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej określa dokładny wygląd flagi. Są to dwa pasy bieli (...)

Pora na rady pracowników!

Pora na rady pracowników!

25 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie (...)

Co zostanie w rękach państwa?

Co zostanie w rękach państwa?

Program prywatyzacji na 4 lata prawie gotowy. W rękach państwa zostanie około 20 spółek - radio, telewizja, porty, lasy, paliwa. I nie tylko.(...) - Na liście znajdzie się z pewnością m.in. Polskie Radio i Telewizja Polska, GazSystem, PSE Operator, Operator Logistyczny Paliw Płynnych (...)

Rynek lotniczy

Rynek lotniczy

Coraz więcej pasażerów obsługują lotniska w Katowicach i Krakowie, coraz mniej lotnisko w Łodzi - wynika z nowych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Wszystkie porty lotnicze w Polsce obsłużyły od stycznia do maja 2005 r. ponad 3,91 mln pasażerów. Jest to prawie o 38 proc. więcej w stosunku (...)

Rynek lotniczy

Rynek lotniczy

Coraz więcej pasażerów obsługują lotniska w Katowicach i Krakowie, coraz mniej lotnisko w Łodzi - wynika z nowych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Wszystkie porty lotnicze w Polsce obsłużyły od stycznia do maja 2005 r. ponad 3,91 mln pasażerów. Jest to prawie o 38 proc. więcej w stosunku (...)

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Prowadzone są konsultacje publiczne projektu dokumentu rządowego „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).” ##baner## Co przewiduje projekt? - "Transport lotniczy w Polsce, głównie ze względu na pandemię COVID-19, przeżywał (...)

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

W I kw. br. wydobyto 19,9 mln ton węgla kamiennego, sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 1,2 mln ton, natomiast wynik finansowy netto całego sektora to 81,9 mln zł. Dane te zostały przedstawione w „Informacji o wstępnych wynikach górnictwa węgla kamiennego w I kw. 2009 r. oraz o ogólnej (...)

Plany inwestycyjne Lotniska Chopina w latach 2008 - 2012

Plany inwestycyjne Lotniska Chopina w latach 2008 - 2012

Jeszcze rok temu niewielu wierzyło, że Terminal 2 zostanie oddany do użytku w terminie. Wszyscy sceptycy przekonali się, że się udało - normy europejskie zostały spełnione i Terminal 2 działa - powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk 30 października br. podczas konferencji (...)

Wrócą kontrole graniczne, ale tylko na Euro 2012

Wrócą kontrole graniczne, ale tylko na Euro 2012

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wprowadzające tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej w czasie EURO 2012. Kontrola zostanie przywrócona od 4 czerwca do 1 lipca br. na granicy wewnętrznej Schengen.Chodzi o odcinek granicy z Republiką (...)

Jak będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”?

Jak będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”?

Celem ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” jest zaktualizowanie podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Chodzi o zaktualizowanie podstaw prawnych PPL dotyczących zasad nadzoru i zarządania poprzez rezygnację z organów (...)

Wróciły kontrole graniczne. Tylko na czas Euro 2012

Wróciły kontrole graniczne. Tylko na czas Euro 2012

W praktyce nie będzie się to wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Nie będzie również tworzyło żadnych obciążeń dla obywateli oraz kibiców jadących na mecze, a działania kontrolne będą prowadzone w sposób wyrywkowy, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch.Kontrola (...)

Od dziś kontrole na granicach. Zobacz, co musisz mieć przy sobie

Od dziś kontrole na granicach. Zobacz, co musisz mieć przy sobie

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny - informuje MSWiA w komunikacie. Kontrola zostanie przywrócona od 4 czerwca do 1 lipca br. na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Federalną (...)

W Polsce potrzebne są kolejne lotniska

W Polsce potrzebne są kolejne lotniska

Na Mazowszu mogą powstać jeszcze trzy międzynarodowe porty lotnicze. Na wschodzie kraju jest miejsce dla dwóch lub trzech lotnisk przyjmujących samoloty z innych państw. (...)  Kolejne porty są potrzebne na pewno w Słupsku, Białymstoku i w Świdniku pod Lublinem - mówi "Rz" Zbigniew Sałek, (...)

Rozwój infrastruktury transportowej szansą dla budownictwa

Rozwój infrastruktury transportowej szansą dla budownictwa

W 2009 i 2010 roku planujemy wszczęcie łącznie około 550 postępowań przetargowych o różnym zakresie: na roboty budowlane, usługi i dostawy w ramach priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zależy nam, by w przetargach uczestniczyło jak najwięcej firm (...)

Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG oraz ułatwienia dla rzemiosła (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze (...)

Szanse rozwoju dla portów

Szanse rozwoju dla portów

Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach Sejm przyjął już nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. Wprowadzi (...)

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Tańsze rozrywki z Kartą Dużej Rodziny...

Tańsze rozrywki z Kartą Dużej Rodziny...

Nadeszło lato, czas odpoczynku i rekreacji. Duża rodzina to spore wydatki związane z organizacją czasu wolnego. Jednak z Kartą Dużej Rodziny można sporo zaoszczędzić. W programie uczestniczy wiele instytucji kulturalnych, ośrodków sportowych i turystycznych oraz centrów rozrywki. (...)

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

11 lutego 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zasad udzielania pomocy publicznej dla lotnisk stanowi ważny moment dla rozwoju sektora lotnictwa cywilnego w Polsce. Usunięta (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Podatek z odsetek osoby prawnej nierezydenta

Podatek z odsetek osoby prawnej nierezydenta

Osoba prawna, kanadyjska firma XYZ Ltd., założyła konto w banku w Polsce, celem finansowania innego podmiotu działalności gospodarczej w Polsce. XYZ Ltd. posiada certyfikaty rezydencji kanadyjskiej (...)

Firma angielska a remont

Firma angielska a remont

Czy do remontu nieruchomości znajdującej mogę użyć firmy zagranicznej (angielskiej)? Czy faktura londyńskiej firmy będzie uznana przez polski skarbowy? Z treści pytania niestety nie wynika, gdzie (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę (...)

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Dziecko (19 lat) w pierwszej połowie 2007 r. pobierało naukę w szkole średniej, następnie zdało maturę i po wakacjach podjęło legalną pracę zarobkową za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam osiągało (...)

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, ale mieszkam wraz z mężem Niemcem w Niemczech i tu także pracuję na umowę o pracę. Obecnie płacę podatki za działalność w Polsce, (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

Zatrudnienie w Szwajcarii, praca w polskim biurze

Zatrudnienie w Szwajcarii, praca w polskim biurze

Zagraniczna firma (szwajcarska) chce zatrudnić na normalną umowę o pracę polskich pracowników, którzy pracowaliby w Polsce w wynajmowanym przez Szwajcarów biurze wraz z infrastrukturą i obsługą (...)

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód (...)

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie (...)

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

W maju 2004 roku wyjechałam na dwuletni kontrakt do RPA. Nie posiadam obecnie meldunku w Polsce na pobyt stały lub czasowy, ze względu na to, że nie przebywałam na terenie kraju od momentu wyjazdu. (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Podatek z odsetek osoby prawnej nierezydenta

Podatek z odsetek osoby prawnej nierezydenta

Osoba prawna, kanadyjska firma XYZ Ltd., założyła konto w banku w Polsce, celem finansowania innego podmiotu działalności gospodarczej w Polsce. XYZ Ltd. posiada certyfikaty rezydencji kanadyjskiej (...)

Firma angielska a remont

Firma angielska a remont

Czy do remontu nieruchomości znajdującej mogę użyć firmy zagranicznej (angielskiej)? Czy faktura londyńskiej firmy będzie uznana przez polski skarbowy? Z treści pytania niestety nie wynika, gdzie (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę (...)

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Dziecko (19 lat) w pierwszej połowie 2007 r. pobierało naukę w szkole średniej, następnie zdało maturę i po wakacjach podjęło legalną pracę zarobkową za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam osiągało (...)

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, ale mieszkam wraz z mężem Niemcem w Niemczech i tu także pracuję na umowę o pracę. Obecnie płacę podatki za działalność w Polsce, (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

Zatrudnienie w Szwajcarii, praca w polskim biurze

Zatrudnienie w Szwajcarii, praca w polskim biurze

Zagraniczna firma (szwajcarska) chce zatrudnić na normalną umowę o pracę polskich pracowników, którzy pracowaliby w Polsce w wynajmowanym przez Szwajcarów biurze wraz z infrastrukturą i obsługą (...)

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód (...)

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie (...)

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

W maju 2004 roku wyjechałam na dwuletni kontrakt do RPA. Nie posiadam obecnie meldunku w Polsce na pobyt stały lub czasowy, ze względu na to, że nie przebywałam na terenie kraju od momentu wyjazdu. (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

FORUM PRAWNE

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Ściągnięcie alimentów przez komornika

Ściągnięcie alimentów przez komornika w lutym zapadł wyrok w sprawie o alimenty. tatuś mojego dziecka nie płaci ich do tej pory. chcę udać się do komornika. co mam ze sobą zabrać? gdzie szukać (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Naprawa zepsutych portów USB w komputerze.

Naprawa zepsutych portów USB w komputerze. Witam! Niecałe 2 lata temu zakupiłem w sklepie Delkom komputer firmy Asus. Komputer posiadał gwarancję serwisu, parokrotnie go tam wysyłałem (naprawa (...)

Alimenty w ANGLII

Alimenty w ANGLII Czy ktos wie jaka jest wysokosc alimentow w UK? Oboje przebywamy za granica tzn. Byla zona i ja. Ona chce zalozyc sprawe o alimenty i zapowiada ze pusci mnie z "torbami" Please (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl witam, czy komsu z Was udalo sie zalatwic kindergeld? prosze o pomoc. Zasilek na dziecko zosteje przyznany, gdy przynajmniej jeden z rodzicow podlega prawu podatkowemu (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Naprawa zepsutych portów USB w komputerze.

Naprawa zepsutych portów USB w komputerze. Witam! Niecałe 2 lata temu zakupiłem w sklepie Delkom komputer firmy Asus. Komputer posiadał gwarancję serwisu, parokrotnie go tam wysyłałem (naprawa (...)

Alimenty w ANGLII

Alimenty w ANGLII Czy ktos wie jaka jest wysokosc alimentow w UK? Oboje przebywamy za granica tzn. Byla zona i ja. Ona chce zalozyc sprawe o alimenty i zapowiada ze pusci mnie z "torbami" Please (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl witam, czy komsu z Was udalo sie zalatwic kindergeld? prosze o pomoc. Zasilek na dziecko zosteje przyznany, gdy przynajmniej jeden z rodzicow podlega prawu podatkowemu (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Wysokość alimentów na dzieci od ojca pracującego za granicą

Wysokość alimentów na dzieci od ojca pracującego za granicą Mój maz przebywa obecnie w szkocji zarabia oficjalnie 812 funtów ale wykazuje że ma koszty pobytu 1400 funtów w jakiej wysokosci sąd (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Alimenty w Polsce. My mieszkamy za granicą.

Alimenty w Polsce. My mieszkamy za granicą. Moja zona mieszka ze mna w Anglii.Ma jednak dziecko z poprzedniego malzenstwa w Polsce na ktore placi 600zl alimentow.Tu w Anglii nie pobieramy zadnych zasilkow.Spodziewamy (...)

Porady prawne