11.9.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności?

Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?

 Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów poniżej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Porady prawne

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez internet?

W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia o niekaralności należy:

 1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.

 2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:

  - pierwsza dla osób fizycznych;
  - druga dla firm, instytucji (np. sądów)

 3.  W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:

  - Formularz dla osób fizycznych
  - Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych 
     uprawnionych podmiotów)

 4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

 5. Utworzyć konto:
  1) osoby fizycznej:
      a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
      b)  po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża 
           zgodę na przetwarzanie danych osobowych
      c)  po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny

  2) podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
      a) wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny 
          dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
      b) kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także 
          otrzymują link aktywacyjny
      c) ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane 
          instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
      d) po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości:

 • 20 zł - za informację o osobie

 • 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym

Opłaty za uzyskanie zaświadczeń o niekaralności drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na ekrk.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności drogą tradycyjną?

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.
Zob.: Wykaz Punktów Informacyjnych KRK

Żeby uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobierana jest opłata w wysokości:

 • 30 zł – za informację o osobie,
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej,
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • gotówką w kasie sądu,
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeśli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), to dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, to powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

 Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł, zaś w wersji elektronicznej - 20 zł.

Jak można uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

 • drogą elektroniczną (dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl),
 • osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem,
 • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej), w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie albo gotówką w kasie dowolnego sądu. W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności. 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

Gdzie można uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

W siedzibie głównej Biura Informacyjnego KRK na ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa, bądź  w jednym z Punktów Informacyjnych KRK.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK znajduje się na stronie www.ms.gov.pl w zakładce Rejestry i Ewidencje -> Krajowy Rejestr Kaarny.

W jakich godzinach można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego w siedzibie Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie?

W poniedziałki od 8-18, od wtorku do piątku 08:15-16.

Kasy czynne w poniedziałki od 8-17:45, od wtorku do piątku 08:15-15:45.

Czy można przesłać zapytanie w sprawie zaświadczenia o niekaralności faxem lub e-mailem?

Nie. 

Jeśli ktoś przebywa zagranicą, to jak może uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

 1. Można wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu eKRK, jeżeli wnioskodawca posiada bezpieczny podpis weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, 
 2. można przesłać formularz pocztą. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, wypełnić go i podpisać. Do wypełnionego formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności na konto Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę 30 zł. W lewym górnym rogu formularza należy wskazać imię i nazwisko oraz adres (zagranicą), na który ma zostać przesłane zaświadczenie, bądź dołączyć instrukcję wysyłki na osobnej kartce. Wysyłka zagranicę odbywa się bez dodatkowych kosztów za przesyłkę.

Czy można kogoś upoważnić do złożenia zapytania?

Tak. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Jaki jest numer konta dla opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w siedzibie Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie?

Nazwa: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
nr konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Co musi znaleźć się w pełnomocnictwie?

Dane osobowe osoby dającej upoważnienie (mocodawcy) i upoważnionej (w tym adres przynajmniej jednej z tych osób) oraz wskazanie zakresu upoważnienia.

Przykład pełnomocnictwa:

Ja … (imię i nazwisko oraz numer PESEL), zamieszkały ... (adres zamieszkania) upoważniam Panią/Pana... legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym (seria.... Nr... wydanym przez...) do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Pełnomocnictwo musi być własnoręcznie podpisane przez mocodawcę.

 

Czy z wnioskiem/zapytaniem muszę trzeba zwrócić się do Punktu Informacyjnego KRK w rejonie mojego miejsca zameldowania lub siedziby firmy?

Nie. Miejsce zameldowania, zamieszkania czy siedziba firmy nie mają znaczenia. Można zgłosić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. To samo dotyczy wysyłania wniosków/zapytań pocztą – można je wysłać do któregokolwiek z Punktów Informacyjnych albo do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie.

W jakim języku jest wydawane zaświadczenie?

Zaświadczenia wydawane jest tylko w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokonywane są na własną rękę przez osobę zainteresowaną.

Gdzie mieści się siedziba Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)?

Siedziba B-KRK znajduje się w Warszawie (dzielnica Mokotów), ul. Czerniakowska 100 (w okolicy skrzyżowania ulic: Czerniakowskiej z Bartycką). Dojazd liniami autobusowymi: 107, 108, 159, 141, 162, 185, 187.

W jaki sposób można uzyskać informację, kiedy skazanie zainteresowanego ulegnie zatarciu? Czy można to zrobić telefonicznie, za pośrednictwem e-maila? Czy wnosi się za taką informację opłatę?

Nie ma możliwości uzyskania telefonicznie czy mailowo informacji, czy wnioskodawca (a tym bardziej osoba trzecia) figuruje w Rejestrze oraz kiedy skazanie ulegnie zatarciu.

Osoba, chcąca uzyskać informację, czy jej dane są przetwarzane przez Rejestr oraz kiedy ewentualnie jej skazanie ulegnie zatarciu, powinna przesłać na adres Biura Informacyjnego KRK własnoręcznie podpisane pismo zawierające dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL. Informacje takie można uzyskać również osobiście w siedzibie Biura w Warszawie. Uzyskanie informacji w powyższy sposób jest bezpłatne.

Jak długo ważne jest zaświadczenie z KRK?

Przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji.

Czy pracodawca może wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z KRK o pracowniku?

Tak, lecz pod warunkiem wskazania w punkcie 11 formularza konkretnego przepisu prawa, z którego wynika wymóg niekaralności pracownika.

Kto powinien podpisać zapytanie w przypadku składania zapytania przez podmiot niebędący osobą fizyczną?

Zapytanie takie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu. Jeżeli sposób reprezentacji podmiotu polega na łącznym działaniu większej liczby osób (np. łączne działanie dwóch członków zarządu), zapytanie musi podpisać każda z tych osób.

Czy można uzyskać zaświadczenie z datą wsteczną?

Nie. Rejestr wystawia zaświadczenia stwierdzające stan prawny na dzień wydania informacji z Rejestru.

Czy skazanie, po upływie terminów do zatarcia skazania, jest usuwane z Rejestru automatycznie, czy trzeba napisać w tej sprawie wniosek do KRK?

Skazanie, które spełnia warunki do zatarcia, usuwane jest przez pracowników Biura bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Jakie warunki musi spełnić skazanie na daną karę, aby uległo zatarciu – w tym skazania sądów zagranicznych?

Zatarcie skazań przez sądy polskie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym (art. 76, art. 106a-108). Zależy to m.in. od rodzaju kary, jej wysokości, przestępstwa, za które nastąpiło skazanie, również czasu, w którym wyroki zapadały.

Jeżeli zaś chodzi o skazania przez sądy państw obcych, to zatarcie takich skazań nie podlega zasadom prawa polskiego, tylko prawu państwa, które wydało orzeczenie.

Jeśli ktoś miał wyrok, który podlega już zatarciu z urzędu, co musi zrobić?

W celu upewnienia się, że skazania nie ma już w Rejestrze można skierować do Biura Informacyjnego KRK pismo, zawierające dokładne dane osobowe (nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL) oraz prośbę o sprawdzenie, czy Rejestr jeszcze przetwarza dane na temat skazania. Można również zgłosić się do dyżurującego prawnika w siedzibie głównej Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, pokój 41.

Czy zaświadczenie o niekaralności jest wydawane „od ręki”, ile trwa załatwienie zaświadczenia?

Co do zasady w Punktach Informacyjnych KRK i w Biurze Informacyjnym KRK zaświadczenie z KRK jest wydawane „od ręki”. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas udzielenia informacji może się wydłużyć.

Czy można skierować wniosek o zaświadczenie o niekaralności w imieniu innej osoby?

Tak. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy wniosek.

Czy można uzyskać zaświadczenie o niekaralności pocztą?

Tak. Należy pobrać formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niego potwierdzenie dokonania płatności w wysokości 30 zł (o ile jest wymagana).

Czy, jeśli składa się kilka zapytań, opłata może zostać dokonana jednym przelewem?

Tak. Trzeba jedynie w tytule przelewu wskazać datę wystawienia zapytań oraz nazwiska osób, których zapytania dotyczą; ewentualnie (przy dużej ilości zapytań) jako załącznik do potwierdzenia wykonania przelewu można dołączyć listę osób, których dot. zapytania (np. nazwać przelew „opłata za zapytania z dnia…….. dot. osób od 1-100” i dołączyć listę osób od 1 do 100 z wykazem ich nazwisk i imion).

Jeśli wyśle się zapytanie/wniosek pocztą, to w jakim czasie otrzyma się odpowiedź?

Zaświadczenie sporządzane jest co do zasady nie później niż w terminie 7 dni. Uwzględniając przesyłanie dokumentów pocztą, uzyskanie zaświadczenia tą drogą może więc trwać ok. 3 tygodni, a w przypadku wysyłki zagranicę nawet do 4 tygodni.

Jeśli ktoś wyśle kilka zapytań w jednej kopercie, to ile odpowiedzi powinien otrzymać?

Każde zapytanie realizowane jest indywidualnie. Możliwe jest więc, że informacja z Rejestru może zostać przesłana w osobnych przesyłkach i w różnych terminach.

Czy obywatel zagraniczny może uzyskać zaświadczenie z polskiego rejestru karnego?

Tak. Jeżeli interesant pochodzi z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, obowiązują te same zasady uzyskiwania zaświadczenia jak w przypadku obywateli polskich.

Natomiast w przypadku osoby, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE inne niż obywatelstwo polskie, tutejszy Rejestr, wydając informację, dodatkowo ma ustawowy obowiązek wysłać zapytanie o taką osobę również do państwa obywatelstwa i załączyć do informacji z Rejestru informację z rejestru państwa obywatelstwa osoby, której dotyczy wniosek. Rejestry zagraniczne mają do 20 dni roboczych na udzielenie informacji. Termin realizacji takiego zapytania ulega więc wydłużeniu i składając wniosek osobiście w siedzibie Rejestru lub w Punkcie Informacyjnym KRK, nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia „od ręki”.

Co należy wpisać w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie w punktach 11, 12, 13?

W punkcie 11 należy wskazać postępowanie albo podstawę prawną, z której wynika prawo do uzyskania informacji z Rejestru. W przypadku, gdy osoba pyta sama o siebie nie musi wypełniać punktu 11.

W punkcie 12 (rodzaj danych) wskazuje się kartotekę, z której ma zostać udzielona informacja. W przypadku podmiotów występujących z zapytaniem, to z jakiej kartoteki może być udzielona informacja jest zdeterminowane przez podstawę prawną wskazaną w punkcie 11. W przypadku wniosku (czyli jeżeli osoba pyta o siebie), rodzaj oraz ilość zaznaczonych kartotek zależy od potrzeb wnioskodawcy. Zaznaczenie kilku kartotek nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Uzupełnienie punktu 13 nie jest konieczne. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji  o osobie wynika z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z Rejestru, jeżeli został wskazany w pkt 11 formularza.

Czy można uzyskać zagraniczny odpis wyroku?

Nie. Krajowy Rejestr Karny nie gromadzi odpisów zagranicznych wyroków (polskich też nie). W celu uzyskania odpisu należy zwrócić się bezpośrednio do sądu państwa orzekającego w sprawie.

Czy Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udziela informacji odnośnie pozbawienia wolności za granicą?

Nie. B-KRK nie udziela informacji o pozbawieniu wolności poza granicami Polski, jak i również nie posiada informacji o zagranicznych listach gończych. Europejskie nakazy aresztowania gromadzone są w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy można uzyskać więcej informacji z rejestrów zagranicznych oprócz wydruku z systemu ECRIS?

Nie. Informacje z systemu ECRIS są wszelkimi danymi posiadanymi przez rejestr w sprawach zagranicznych.

Jeśli ktoś został skazany przez sąd zagraniczny, to kiedy nastąpi zatarcie skazania?

W razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zatarcie skazania nastąpi zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków zatarcia, należy zwrócić się do sądu, który w sprawie orzekał.

Czy Biuro Informacyjne KRK może pośredniczyć w uzyskaniu informacji z rejestru zagranicznego?

Tak. Przy takich wnioskach/zapytaniach najlepiej, aby wnioskujący załączył dane umożliwiające bezpośredni kontakt, np. nr telefonu, adres e-mail. (może np. wystąpić konieczność wniesienia dodatkowej opłaty – stosownie do wymogów państwa, z którego żądana jest informacja).

Czy można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, który jest zagraniczną jednostką organizacyjną?

Tak.

Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia o podmiocie zbiorowym z rejestru zagranicznego za pośrednictwem Biura Informacyjnego KRK?

Nie. Nie istnieje międzynarodowy system wymiany informacji odnośnie do podmiotów zbiorowych. Takie zapytanie trzeba kierować bezpośrednio do rejestru w kraju, z którego mają pochodzić informacje.

Kto jest zwolniony z opłaty za udzielenie informacji z KRK?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.

Od opłaty zwolnieni są także, będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia powinna do wniosku załączyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające, że jest ona wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK

Będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku, na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej, powinna powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

 

Pamiętaj, że:

 • Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 678) ;

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym - określa:

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

 •  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rada Ministrów przyjęła 13 października 2020 r. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Pozwoli on na wydawanie zaświadczeń przez administrację publiczną, np. przez Krajowy Rejestr Karny, w postaci elektronicznej, z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co usprawni (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy powyższe wykroczenie ulega przedawnieniu czy też nie? Po jakim czasie ulegnie przedawnieniu? - (...)

Udzielanie obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Udzielanie obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242) obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej za (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych typów spółek kapitałowych podlegających prawu różnych (...)

Zmiany w prawie dla wychowawców kolonijnych

Zmiany w prawie dla wychowawców kolonijnych

Zgodnie z proponowanymi zmianami wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku będą obowiązani dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje także zmiany w ustawie o systemie oświaty. Kandydat na wychowawcę (...)

Przyszły aptekarz nie może być karany

Przyszły aptekarz nie może być karany

Prawo wykonywania zawodu dostanie tylko farmaceuta z zaświadczeniem o niekaralności. Zaświadczenie to można zdobyć w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego w obecnych i dawnych miastach wojewódzkich (są też punkty przy siedzibach sądów okręgowych i niektórych rejonowych). Chodzi o potwierdzenie niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu. (...)

Wymiana zezwoleń detektywistycznych

Wymiana zezwoleń detektywistycznych

Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o usługach detektywistycznych. Nowelizacja przesuwa w czasie obowiązek wymiany zezwoleń na prowadzenie działalności detektywistycznej do dnia 31 grudnia 2003r., czyli o 6 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w postaci usług detektywistycznych, a chcą dokonać wymiany zezwoleń, zobowiązani są do złożenia wniosku (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym był wójt, (...)

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację referendarską

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację referendarską

Minister Sprawiedliwości na podstawie § 2 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961), wyznacza termin rozpoczęcia egzaminu konkursowego na aplikację referendarską na dzień 20 września 2008 roku, godz. 11.00.Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu (...)

Działalność regulowana – instytucja wprowadzona przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Działalność regulowana – instytucja wprowadzona przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję działalności regulowanej. Działalność regulowana, obok koncesji i zezwoleń jest jednym ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. Jednak zgodnie z wolą ustawodawcy, działalność regulowana określa najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia.   Czym (...)

Pojawią się nowe punkty Krajowego Rejestru Karnego

Pojawią się nowe punkty Krajowego Rejestru Karnego

W maju ruszą dwa nowe punkty Krajowego Rejestru Karnego. Będzie łatwiej o zaświadczenie o niekaralności. Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości przewidującego utworzenie kolejnych punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego jest już gotowy. Chodzi o dwa kolejne: w Zgorzelcu i Przemyślu. To ułatwienie nie tylko dla zwykłych obywateli, ale i podmiotów zbiorowych (firm, przedsiębiorstw). (...)

Łatwiej o zaświadczenie o niekaralności

Łatwiej o zaświadczenie o niekaralności

Ruszają dwa nowe punkty Krajowego Rejestru Karnego. Będzie łatwiej o zaświadczenie o niekaralności, ale jego cena się nie zmieni. Chodzi o punkty informacyjne w Zgorzelcu i Zielonej Górze. A wszystko to za sprawą zmienionego rozporządzenia ministra sprawiedliwości (DzU nr 52, poz. 431), które zaczyna obowiązywać 1 maja 2009 r. Cena zaświadczenia pozostaje ta sama. Rzeczpospolita 30.04.2009 (...)

Kiedy można wstąpić do obcej armii?

Kiedy można wstąpić do obcej armii?

Obywatel polski może służyć legalnie w obcej armii tylko w dwóch sytuacjach: gdy uzyskał na to zgodę lub gdy jest jednocześnie obywatelem innego państwa, mieszka na jego terytorium i tam pełni służbę.   (...)Mieszkający lub przebywający czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą składają wniosek za pośrednictwem urzędu konsularnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, w działalności ze względu na obroty wykorzystywana jest kasa fiskalna. Co miesiąc składane (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium wyróżnienia stanowi, to czy pracownik posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii (...)

Obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne

Obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Chełmie, IV Wydział Pracy dotyczące obowiązku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne.Bogdan B. był zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. (...)

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.1 stycznia 2005 (...)

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Możliwość przeniesienia zastawu rejestrowego Istnieje możliwość przeniesienia prawa zastawu rejestrowego, lecz tylko na inny podmiot, który jest uprawniony do zabezpieczania swych wierzytelności zabezpieczeniem w postaci zastawu rejestrowego. Prawo takie przysługuje wierzytelnościom: Skarbu Państwa i innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek (...)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Czego mogą dotyczyć warunki stawiane dostawcom lub wykonawcom? Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny być obiektywne, uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia publicznego, stopniem jego skomplikowania, czy związanego z nim ryzyka. Należy jednak pamiętać, aby przy określaniu warunków nie naruszyć zasad równości (...)

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.1 stycznia 2005 (...)

Już jest Krajowy Fundusz Kapitałowy

Już jest Krajowy Fundusz Kapitałowy

Już w marcu została uchwalona ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Powinna być to dobra wiadomość przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. Krajowy Fundusz Kapitałowy bowiem to instrument kapitałowego przewidziany właśnie dla ich wzmocnienia. Co niezwykle istotne Krajowy Fundusz Kapitałowy nie ma za zadanie dublować czy zastępować istniejących już instytucji finansowych, (...)

Jedno okienko rejestracyjne dla przedsiębiorcy

Jedno okienko rejestracyjne dla przedsiębiorcy

Z dniem 31 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 r. Nr 18, poz. 97), które wprowadzają w życie zasadę „jednego okienka" w zakresie rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej (...)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia? W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Podkreślić wszak należy, iż w szczególności w postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej (...)

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych (...)

Zaświadczenia o niekaralności będą w internecie

Zaświadczenia o niekaralności będą w internecie

W celu uzyskania urzędowego zaświadczenia z rejestru karnego nie będziemy musieli iść do sądu. Będzie można otrzymać je drogą elektroniczną. Zmianę wprowadzi projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Dokument został przygotowany przez resort sprawiedliwości i znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Z udogodnień skorzystają jedynie osoby, które (...)

Ofiary pedofilów pod większą ochroną

Ofiary pedofilów pod większą ochroną

Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz szerszą ochronę prawną małoletnich ofiar takich czynów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła wczoraj w życie. Nowelizacja kodeksu karnego stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - nie może (...)

Dopisanie się do spisu wyborców. Masz ostatni dzień

Dopisanie się do spisu wyborców. Masz ostatni dzień

Składając jeden wniosek możesz zagłosować na posła w dowolnym mieście Polski. Nowych parlamentarzystów wybierzemy już 9 października. Musimy głosować tam, gdzie jesteśmy dopisani do rejestru wyborców. Przeważnie widniejemy na liście tej gminy, w której jesteśmy zameldowani na stałe. Nie każdy będzie jednak w dniu głosowania na terenie swojej miejscowości. Nie (...)

Jakich formalności należy dopełnić w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej?– opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Jakich formalności należy dopełnić w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej?– opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktyczny W maju 1992r. osoba fizyczna zgłosiła fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej w urzędzie dzielnicowym, ale nie dokonała zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Z niezależnych powodów, działalność nie została jednak nigdy podjęta. Teraz zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Co musi w tym celu uczynić i czy grożą jej jakieś sankcje w związku z (...)

KRS i KRK z nowym obiegiem dokumentów. Koniec ery papieru

KRS i KRK z nowym obiegiem dokumentów. Koniec ery papieru

Obieg dokumentów między sądami powszechnymi, Krajowym Rejestrem Karnym i Krajowym Rejestrem Sądowym ma być szybszy i prostszy. Wczoraj rząd przyjął odpowiednie nowelizacje ustaw o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie tych zmian zapowiedział premier w exposé, wygłoszonym w listopadzie 2011 r. - przypomina Centrum Informacyjne Rządu.Dotychczasową (...)

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego.Zasady funkcjonowania organizacji pożytku publicznego określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tą ustawą, organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu (...)

Ostatnia chwila na wybór lokalu wyborczego!

Ostatnia chwila na wybór lokalu wyborczego!

Dzisiaj mija termin dopisywania się do spisu wyborców w wybranym obwodzie przez osoby niepełnosprawne. Do piątku każdy z nas może jeszcze pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Pierwsza tura wyborów prezydenckich obędzie się 20 czerwca. Niepełnosprawni wyborcy mogą  jeszcze dzisiaj wybrać okręg wyborczy w swojej gminie, w którym (...)

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Jakie mogą być (...)

Rządowe propozycje zmian w finansowym wspieraniu inwestycji

Rządowe propozycje zmian w finansowym wspieraniu inwestycji

Kogo ma nie dotyczyć ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji, jaki wpłynął do Sejmu, przewiduje, iż reżim przepisów ww. ustawy nie będzie miał zastosowania do udzielania wparcia finansowego: przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospo­darczą w sektorze włókien syntetycznych, górnictwa węgla, hutnictwa (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W dniu 05 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy przekształceniowej z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy przepisów prawa - użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa członkowskiego UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) lub EOG (Islandia, (...)

Co z zatarciem skazania pracownika w świadectwie pracy?

Co z zatarciem skazania pracownika w świadectwie pracy?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Zgodnie z Kodeksem pracy, dane dotyczące podstawy prawnej wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym także wskazujące na popełnienie przestępstwa, muszą być umieszczane w świadectwie pracy. Nawet w razie wykreślenia danych o karalności pracownika z Krajowego Rejestru Karnego po zatarciu jego skazania (...)

Kiedy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

Kiedy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

Firmy domagają się zaświadczeń o niekaralności osób zatrudnianych. Mają jednak ograniczoną możliwość poznawania ich kryminalnej przeszłości. Kodeks pracy określa precyzyjnie, jakich informacji i danych osobowych firma może się domagać od pracownika lub kandydata do pracy. Nie ma wśród nich informacji o niekaralności. Jednak zgodnie z § 4 art. 221 kodeksu pracy zatrudniający (...)

Szef dowie się, czy pracownik był skazany?

Szef dowie się, czy pracownik był skazany?

Pracodawcy chcą wiedzieć, czy zatrudniany był skazany prawomocnym wyrokiem za czyny przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i ochronie informacji. – Nie chodzi o zdobywanie wiedzy na temat każdego popełnionego przez pracownika przestępstwa, ale powiązanego z charakterem wykonywanej pracy – wyjaśnia Gazecie Prawnej dr Grażyna Spytek-Bandurska, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Założenie agencji pośrednictwa pracy

Założenie agencji pośrednictwa pracy

Jakie dokumenty trzeba złożyć ubiegając się o wpis do rejestru agencji pośrednictwa pracy za granicą? Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi Minister właściwy do spraw pracy. Dokonanie wpisu potwierdza (...)

Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Przez jaki czas jest ważne zaświadczenie zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego i jakie przepisy to regulują? Informacje o karalności osoby gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym będące (...)

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację? Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo (...)

Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS nie prowadzi działalności gospodarczej, celem statutowym stowarzyszenia jest ochrona interesów mieszkańców danego regionu. Jest to stowarzyszenie mieszkańców (...)

Konkurs na aplikację radcowską

Konkurs na aplikację radcowską

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, (...)

Sposób wykazania niekaralności

Sposób wykazania niekaralności

W statucie stowarzyszenia zapisano, że członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Czy osoby wybrane do komisji rewizyjnej muszą ubiegać (...)

Zatarcie kary za wykroczenie

Zatarcie kary za wykroczenie

Zostałam kiedyś ukarana kolegium. Po ilu latach zostanie to usunięte z moich akt. Było to 6 lat temu czy mogę już otrzymać zaświadczenie o niekaralności? Zgodnie z art. 46 Kodeksu Wykroczeń (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy (...)

Zatarcie skazania a warunkowe umorzenie

Zatarcie skazania a warunkowe umorzenie

Mój brat został skazany 20.VII 2005 r. wyrokiem sądu z art. 270 § 1 (art. 11 § 1, art. 281 § 1) na karę świadczenia pieniężnego 100 zł na rzecz organizacji społecznej oraz na okres próby 1 (...)

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Czy firma, która chciałaby prowadzić szkolenia dla licencjonowanych pracowników ochrony musi spełniać formalne wymogi? Jeśli tak to jakie? Ustawa o ochronie osób i mienia stanowi, iż podjęcie (...)

Sprawdzenie

Sprawdzenie "rzetelności" spółki cywilnej

W jaki sposób można sprawdzić "rzetelność" spółki cywilnej, z którą zamierzam podpisać umowę? Spółka cywilna w obrocie gospodarczym nie jest odrębnym podmiotem prawnym. Spółka cywilna jest (...)

Udostępnianie informacji KRUS

Udostępnianie informacji KRUS

Kasa Ubezpieczenia Społecznego Rolników regularnie zwraca się do organu podatkowego, burmistrza, z wnioskiem o udzielenie informacji jaką powierzchnię w hektarach przeliczeniowych stanowią grunty (...)

Wymagania względem członków organów spółek

Wymagania względem członków organów spółek

W nowopowstającej spółce z o.o. wiceprezesem ma być osoba niepełnoletnia - za 2 miesiące kończy 18 lat. Osoba ta jest narodowości holenderskiej. Czy osoba taka może być wiceprezesem? Zgodnie (...)

Regon - tryb i termin nadania

Regon - tryb i termin nadania

Czy nadanie firmie podstawowego numeru REGON oznacza nadanie go nowej firmie? W jakim terminie od daty rozpoczęcia działalności należy uzyskać numer REGON? Czy niedotrzymanie terminu rodzi jakieś (...)

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Jakie warunki musi spełniać podmiot, który ubiega się o wpis do rejestru działalności kantorowej? Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności kantorowej powinien spełnić następujące (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol i jakie przepisy to regulują? (...)

Informacja z KRK o pracowniku

Informacja z KRK o pracowniku

Czy w oparciu o otrzymane informacje od innych pracowników mogę w zgodzie z prawem wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji, czy dany pracownik był w ostatnim okresie (...)

Zdjęcie z fotoradaru a ukaranie członka zarządu

Zdjęcie z fotoradaru a ukaranie członka zarządu

Policja dysponuje zdjęciem, na którym widnieje rejestracja samochodu i informacja o wykroczeniu polegającym na przekroczeniu prędkości (nieznaczne przekroczenie około 20 km/h), natomiast ze zdjęcia (...)

Uzyskanie wglądu do danych zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Uzyskanie wglądu do danych zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Karnym

W jaki sposób można uzyskać wgląd do danych zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Karnym? Wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego (...)

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy (...)

Zasady umieszczania osoby w KRK

Zasady umieszczania osoby w KRK

Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:   prawomocnie (...)

Wykreślenie kar z Krajowego Rejestru Karnego

Wykreślenie kar z Krajowego Rejestru Karnego

Jaki musi minąć okres, aby można było na własną prośbę zażądać wykreślenia z Krajowego Rejestru Karnego? Chodzi mianowicie o wyroki z kodeksu karno skarbowego, a także o wyroki kodeksu karnego, (...)

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Czy wygaśnięcia zastawu rejestrowego powoduje wykreślenie go z rejestru zastawów? W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów. Wykreślenie (...)

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Witam serdecznie, chciałbym Państwa prosić o pomoc. Od 2010 roku pracowałem na hali montażowej. W 2012 roku podpisałem umowę na czas określony do 2016. Pod koniec maja 2015 roku zostałem zwolniony (...)

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf 1 k.k. Ten pracownik przed (...)

Zasiłek a zatrudnienie w firmie męża

Zasiłek a zatrudnienie w firmie męża

Pracowałam przez 32 lata w banku na umowę o pracę. Po tym okresie zostałam zwolniona z przyczyn zdrowotnych. Po 4 miesiącach bez pracy zostałam zatrudniona w firmie męża (działalność gospodarcza) (...)

Uprawnieni do lokalu socjalnego

Uprawnieni do lokalu socjalnego

Kto może złożyć wniosek do Gminy o przyznanie lokalu socjalnego? Co taki wniosek powinien zawierać? O lokal socjalny mogą się ubiegać osoby, które nie mają tytułu prawnego do lokalu (w szczególności (...)

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

Załóżmy, że w celu uzyskania kredytu kredytobiorca przedstawił fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak kredyt otrzymany w ten sposób spłaca terminowo. Czy bank w takim przypadku ma obowiązek (...)

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

Od dwóch tygodni sprawy kadrowe w niewielkiej firmie, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Osoby, które są przyjmowane do pracy muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności (...)

FORUM PRAWNE

Figurowanie w kartotece karnej krajowego rejestru karnego

Figurowanie w kartotece karnej krajowego rejestru karnego Dzień dobry, pilnie potrzebuję informacji na temat uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Niedługo wybieram się za granicę do pracy do (...)

jakie dane z rejestru przez internet?

jakie dane z rejestru przez internet? Dowiedziałem się że dane z Krajowego Rejestru Karnego będzie można uzyskać przez Internet, czy to prawda? Czy w takim razie będzie można uzyskać dane o niekaralności (...)

zaświadczenie o nie karalności

zaświadczenie o nie karalności Cześć. Potrzebuje otrzymać zaświadczenie o niekaralności. Ile ono kosztuje. Studiuje resocjalizacje i mamy praktyki w więzieniu. Ale zastanawia mnie czy uzyskam zgodę, (...)

Zaświadczenie o niekaralności1

Zaświadczenie o niekaralności1 Mam zamiar pójść do nowej pracy. Czy szef może sam pobrać z sądu zaświadczenie o mojej niekaralności?Czy może też wniosek o takie zaświadczenie mogę złożyć (...)

jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności

jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności Witam, mam wyrok w zawieszeniu, skazany zostałem za jazdę po alkoholu... Teraz dostałem ofertę pracy tylko że jest tam wymagane zaświadczenie (...)

Odpisy ksiąg wieczystych, krs, zastawy

Odpisy ksiąg wieczystych, krs, zastawy http://e-ress.pl/ Firma E-Ress oferuje usługi w zakresie pozyskiwania z Sądów z całej Polski oryginalnych z pięczeciami Odpisów KRS ,Ksiąg Wieczystych oraz (...)

praca w policji

praca w policji byłem kiedys karany lecz otzrymałem zatarcie skazania i już nie figuruje w rejestrze czy mogę się starać o prace w policji?? po ci to. predzzej, czy pozniej sie wyda, a wtedy kupa (...)

wymazanie wyroku?

wymazanie wyroku? 17 lat temu zostałem skazany na 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na 3 lata. Teraz pracuję w urzędzie miasta, otrzymałem zaświadczenie z Krajowego Rejestru (...)

ALIMENTY - jakie dokumenty?

ALIMENTY - jakie dokumenty? 1. Jakie dokumenty powinny być dołączone do pozwu o alimenty od ojca składanego przez pełnoletnie uczące się dziecko (na utrzymaniu matki)? 2. Gdzie mozna uzyskać wzór (...)

kto jest zwolniony z opłaty za zaświadczenie o niekaralności?

kto jest zwolniony z opłaty za zaświadczenie o niekaralności? kto jest zwolniony z opłaty za zaświadczenie o niekaralności?

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności Witam, rok temu dostałem postanowienie z sądu okręgowego w Krakowie o nakazie zapłaty kary za jazdę bez biletu. Jest to wyrok prawomocny, ale kary jeszcze nie zapłaciłam. (...)

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności Witam Mam pytanuie czy za zaświadczenie o niekaralności się cos płaci jesli tak to ile?Za informacje z góry dziekuję

286 paragraf 1 k.k

286 paragraf 1 k.k Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy popełniając czyn karalny z art. 286 paragraf 1 k.k na cudza niekorzysc na kwotę 875zł, (kwota zwrucona) zastosowano przyznanie kuratora z pouczeniem. (...)

Zaświadczenie o niekaralności!

Zaświadczenie o niekaralności! Witam Mam pytanie potrzebuje zaświadczenie o niekralności, tylko niestety 3 lata temu zostałem ukarany z ajazdę po alkoholu czy ten incydent dalej jest w moich aktach (...)

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności Witam,zatrzymano mi prawo jazdy na rok za prowadzenie po alkoholu. Czy w związku z tym mogę starać się o przyjęcie do służby więziennej i czy mogę dostać zaświadc (...)

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności Witam, prowadzę działalność gospodarczą, która zajmuje się pośrednictwem finansowym. Chcę teraz nawiązać współpracę z bankami. 3 lata temu byłem skazany za (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności Witam Potrzebuje do pracy zaświadczenia o niekaralności skąd je moge wziać i ile to kosztuje?Z góry dziekuję za pomoc

Zaświadczenie o zarobkach a nowy dowód osobisty.

Zaświadczenie o zarobkach a nowy dowód osobisty. Witam Potrzebowałem zaświadczenia o zarobkach z pracy, oczywiście przyszło ale jest taki problem że miałem zmianę dowodu osobistego z tytułu (...)

Adopcja zagraniczna

Adopcja zagraniczna Jaka jest procedura dotycząca adopcji zagranicznej?? gdzie trzeba się zgłosić? Jakie są potrzebne dokumenty? W sytuacji takiej trzeba się zgłosić do ośrodka adopcyjno ? opiekuńczego (...)

zatrudnienie karalnosc

zatrudnienie karalnosc Witam... Mam pytanie i bardzo proszę o pomoc i udzielenie mi jednoznacznej i przejrzystej odpowiedzi. Będę wdzięczny. Otoz mam być zatrudniony na w mojej miejscowości na (...)

Porady prawne