Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

31.8.2015

Urszula Vogt-Nesterowicz

Urszula Vogt-Nesterowicz

Orzekanie o nakazaniu zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej stanowi drugi etap postępowania mającego na celu doprowadzenie do należytego wykonywania obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, które wynikają z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Zanim możliwe stanie się wystąpienie z wnioskiem do sądu konieczne będzie uprzednie uzyskanie postanowienia w oparciu o art. 598 pkt.15 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc), na mocy którego sąd zagrozi uczestnikowi postępowania nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy określonej kwoty za każde naruszenie obowiązku związanego z realizacją kontaktów z dzieckiem.

Porady prawne

Zgodnie bowiem z treścią art. 598 pkt. 16 kpc jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

            Postępowanie w przedmiocie wydania postanowienia o nakazaniu zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej toczy się jedynie na wniosek osoby, która uzyskała już postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty. Sąd nie działa w tym przypadku z urzędu.

Występując do sądu z nowym wnioskiem wskazać należy nakazania jakiej konkretnie kwoty się domagamy, przyjmując że stanowi ona iloczyn kwoty, którą sąd zagrodził za każde naruszenie i liczby naruszeń. To, jaka kwota zostanie zasądzona, zależeć będzie w konkretnym przypadku od liczby naruszeń. Bez znaczenie jest przy tym rodzaj naruszeń ze strony osoby zobowiązanej do zapłaty, gdyż sankcją finansową zagrożone zostało każde naruszenie w przedmiocie realizacji kontaktów. Przykładowo jeżeli w treści orzeczenia sądowego zawarto rozstrzygnięcie, że ojciec ma mieć kontakt z dzieckiem w każdą sobotę w godzinach od 10 do 18 poza miejscem zamieszkania matki dziecka i bez jej obecności, to sposobem naruszenia obowiązku wynikającego z tego orzeczenia będzie zarówno sytuacja, gdy matka dziecka uniemożliwi realizację kontaktu we wskazanym terminie, jak również gdy kontakt wprawdzie dojdzie do skutku, ale w sposób niezgodny z treścią orzeczenia sądu. Matka może doprowadzić do zmiany godzin kontaktu i skrócenia czasu spotkania dziecka z ojcem, przejawem naruszenie obowiązku będzie także sytuacja, gdy matka dziecka towarzyszy dziecku w czasie spotkania z ojcem, czy też narzuca ojcu formę spotkania z dzieckiem organizując ten czas według własnego planu. Każda z opisanych sytuacji kwalifikowana jest jako naruszenie, za które sąd może nakazać zapłatę na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów.

            Wnioskując o nakazanie zapłaty trzeba pamiętać, że sąd opiekuńczy może nakazać zapłatę tylko za naruszenia już dokonane, które zostaną wskazane we wniosku. Wykluczone jest natomiast domaganie się zasądzenia tej sumy za potencjalne naruszenia w przyszłości, takie, które mogą być dopiero dokonane, nawet jeżeli zostanie wskazane, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że do tych naruszeń dojdzie. Jeżeli jednak już po złożeniu wniosku o nakazanie zapłaty, w toku sprawy, osobą obowiązana w dalszym ciągu nie będzie przestrzegała treści rozstrzygnięcia o sposobie kontaktów i dochodzić będzie z jej strony do kolejnych naruszeń, objętych zakresem postanowienia o zagrożeniu nakazania zapłaty, wnioskodawca może zmienić swój wniosek i zażądać zasądzenia kwoty za dalsze naruszenia, a w każdym przypadku za te dokonane po złożeniu wniosku, a przed wydaniem przez sąd opiekuńczy postanowienia nakazującego zapłatę.

            Sąd rozpatrując wniosek co do zasady związany jest wysokością sumy oznaczonej w postanowieniu o zagrożeniu zapłatą wydanym na podstawie art. art. 59815 kpc. Podkreślenia jednak wymaga, że sąd może w wyjątkowych wypadkach ze względu na zmianę okoliczności zmienić (podwyższyć lub obniżyć) wysokość sumy pieniężnej, jaka została wskazana w postanowieniu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty. Podstawę do modyfikacji pierwotnej wysokości kwoty zagrożenia stanowi zmiana sytuacji majątkowej osoby obowiązanej do zapłaty, natomiast czynnikiem nie mającym znaczenie w tym zakresie są inne okoliczności odnoszące się do sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem.

            Wydanie postanowienia nakazującego zapłatę zgodnie z art. 598 pkt.18 § 2 kpc poprzedza wysłuchanie stron przez sąd opiekuńczy, dzięki temu sąd może poczynić ustalenia faktyczne co do zasadności wniosku.

Strona niezadowolona z wydanego przez sąd postanowienia nakazującego zapłatę może złożyć środek zaskarżenia w postaci zażalenia.

            Natomiast jeżeli już postanowienie się uprawomocni to w myśl art. 598 pkt.16 § 4 kpc będzie stanowiło ono tytuł wykonawczy bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że posiadając odpis postanowienia z klauzulą prawomocności można wszcząć postępowanie egzekucyjne przez komornika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne