Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli wynalazku dokonały co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje im wspólnie. Należy zauważyć, że za współtwórcę należy uznać taką tylko osobę, której udział w dokonaniu projektu wynalazczego ma charakter twórczy. Nie jest natomiast twórcą osoba, która udzieliła tylko pomocy przy dokonaniu wynalazku, jeżeli nie uczestniczyła w koncepcji tworzenia nowego rozwiązania. Patent na wynalazek twórca uzyskuje dopiero po wydaniu decyzji przez Urząd patentowy. Jeśli chcesz wiedzieć jak przebiega procedura uzyskania patentu na wynalazek oraz praw ochronnych na wzór użytkowy lub rejestracji na wzór przemysłowy, zapoznaj się z treścią poniższej porady.

Kto jest uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa rejestracji na wzór przemysłowy?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w prawie własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje:

  • twórcy oraz

  • współtwórcom.

Jeżeli jednak do dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego doszło w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Postanowienie w umowie o pracę, że takie prawa przysługują pracodawcy jest zbędne. Natomiast postanowienie, że takie prawa przysługują pracownikowi jest niezbędne do tego, żeby to pracownik je posiadał.

Poza tym w umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa w związku z wykonywaniem tej umowy. Przy czym w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie.

Czy patent, prawo ochronne oraz prawo rejestracji są zbywalne?

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania.

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu, prawa ochronnego i prawa rejestracji?

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Pierwszeństwo uprzednie do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

  • 12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;

  • 6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Pierwszeństwo uprzednie oznacza się wedle zgłoszenia lub wystawienia, mimo że zgłoszenie zostało dokonane później. Warunkiem jest, aby rzeczywiste zgłoszenie nastąpiło we właściwym czasie.

Przykład:

  • Jan Kowalski wynalazł silnik na wodór, który zaprezentował na wystawie międzynarodowej oficjalnej. Jednakże Jan Kowalski zgłosił swój wynalazek później niż Jan Nowak. W takim przypadku, jeśli do zgłoszenia dojdzie w określonym terminie - od daty wystawienia - we właściwym Urzędzie Patentowym, to za datę zgłoszenia uważa się datę wystawienia. Dlatego prawo pierwszeństwa patentu na wynalazek ma Jan Kowalski, a nie Jan Nowak.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika