Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Jak ubiegać się, rozszerzyć lub zmienić koncesję w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia?

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia (wg art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia).

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego (wg art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia).

Postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji trwa (stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) – około 2 miesięcy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Do terminów załatwienia sprawy, przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 K.p.a.).

W przypadku zaistniałej przeszkody uniemożliwiającej usunięcie braków formalnych w terminie dłuższym niż 7 dni, strona może wystąpić o zawieszenie postępowania administracyjnego, co wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Wniosek o zawieszenie postępowania, jak też o podjęcie zawieszonego postępowania nie podlega opłacie skarbowej (wg art. 98 § 1 oraz art. 103 K.p.a.).

Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) lub przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję powinien wskazać w przedmiocie działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) następujące podklasy:

 • 80.10.Z i 80.20.Z – dotyczy usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
 • 80.20.Z – dotyczy usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Wniosek o udzielenie bądź zmianę koncesji określa wzór formularza, który został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. poz. 1217) – (zob. na końcu).

Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego:

 1. osobą fizyczną, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 2. osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz obywatele państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podejmujący działalność gospodarczą na terytorium RP, podlegają przepisom prawa polskiego i mają takie same prawa i obowiązki, jak przedsiębiorcy polscy.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy (zgodną z wpisem do CEIDG lub KRS), oznaczenie jego siedziby i adresu lub adresu zamieszkania - (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną za adres jego siedziby uznaje się adres jego zamieszkania);
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo informację o wpisie do CEIDG oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie zakresu i formy (form) wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją;
 4. datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją – (wpisana data rozpoczęcia wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej nie może być datą wcześniejszą niż data wydania koncesji – należy zatem pamiętać, że postępowanie o udzielenie koncesji trwa około 2 miesięcy (lub dłużej) - lub zaznaczyć „data doręczenia koncesji”); 
 5. adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie osób i mienia;
 6. dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy, prokurentów oraz pełnomocnika  ustanowionego w celu kierowania działalnością określoną w koncesji;
 7. informacje o posiadanych koncesjach, zezwoleniach lub wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty w formie oryginału, poświadczonej kopii bądź poświadczonego tłumaczenia.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez organ który go wydał, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym (wg art. 76a § 1 i 2 K.p.a.).

Porady prawne

Jakie dokumenty są konieczne w postępowniu o udzielenie koncesji?

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

 1. 1. zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 2. 2. oświadczenie o niekaralności:
  1. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (zob. tabelę niżej).
  2. przedsiębiorcy, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (zob. niżej).
  3. oświadczenia osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia (zob. dalej; np.: wspólników spółki jawnej, członków zarządu oraz prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania działalnością określoną w koncesji), w tym oświadczenia o niekaralności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz obywateli państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi - zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia;
 3. poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób innych niż wymienione w pkt. 2;
 4. oryginał dowodu opłaty skarbowej - za wydanie lub zmianę koncesji (zob. tabelę niżej).
 5. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną jego kopię - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem koncesyjnym wraz z dowodem wniesionej opłaty skarbowej (zob. tabelę niżej).

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem koncesyjnym, korespondencja w sprawie będzie doręczana wyłącznie pełnomocnikowi (wg art. 40 § 2 K.p.a.).

Wnioskodawca zarówno w przypadku ubiegania się o udzielenie koncesji, jak i wnoszący o zmianę danych w niej zawartych, ma obowiązek dołączenia do wniosku tylko tych dokumentów, o których mowa w art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia. Tym samym zbędne jest dołączanie innych dokumentów, np.: aktu notarialnego, umowy najmu nieruchomości, wydruku z CEIDG, odpisu KRS, uchwały, zapytania o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego.

Oplata skarbowa

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji, zmianę jej zakresu itd., zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Opłatę skarbową za dokonanie ww. czynności urzędowych należy wnieść na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Mokotów, Wydział Budżetowo-Księgowy

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty:

1.

Udzielenie koncesji lub jej rozszerzenie o kolejny rodzaj działalności

616 zł

2.

Decyzja dotycząca przedłużenia terminu ważności koncesji
Decyzja  dotycząca rozszerzenia koncesji o kolejną formę działalności

 50% stawki jak
 za koncesję

3.

Inna decyzja, do której mają zastosowanie przepisy K.p.a. (dot. zmiany danych zawartych w koncesji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 4 ustawy o ochronie osób i mienia, np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, zmiana adresu siedziby przedsiębiorcy).

10 zł

4.

Promesa

98 zł

5.

Zaświadczenie

17 zł

6.

Duplikat

24 zł

7.

Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem koncesyjnym

17 zł

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi (wg art. 261 § 1 i 2 K.p.a.).

Jakie obowiązki informacyjne wobec organu koncesyjnego ciążą na przedsiebiorcy?

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia) jest obowiązany:

 1. powiadomić organ koncesyjny o podjęciu, zawieszeniu i trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej; (art. 19 ust. 1  ustawy o ochronie osób i mienia)
 2. zgłaszać organowi koncesyjnemu zmiany danych, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, dotyczących:
  1. firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
  2. numeru w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo informacji o wpisie do CEIDG oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. imion i nazwisk wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
  4. adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zmiany danych wymienionych w ww. pkt. 2 lit. a, b i d należy złożyć tylko wypełniony formularz wniosku oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Zmiana danych w pkt. 2 lit. c wymaga złożenia - nie tylko wypełnionego formularza wniosku i dowodu opłaty skarbowej, lecz również załączenia oświadczenia o niekaralności nowo powołanych osób (zob. dalej) oraz oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonych tłumaczeń wymaganych dokumentów – zob. art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia.

Natomiast wniosek o rozszerzenie zakresu koncesji o dodatkową formę działalności oraz przedłużenie terminu jej ważności powinien być złożony na tych samych zasadach, jak przy udzieleniu koncesji wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. poz. 1550).

Jeśli przedsiębiorca nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia organ koncesyjny, działając na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia, cofa udzieloną  przedsiębiorcy koncesję.

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI

02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5

Biuro podawcze Ministerstwa - wejście od ul. Rakowieckiej 2a - czynne: poniedziałek- piątek 8:00- 16:00.

 

Do pobrania:

Wykaz wybranych rozporządzeń dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

 1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. poz. 1550);
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
  w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. poz. 1217)
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz.U. poz. 1628);
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz.U. poz. 1630);
 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1739).

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony. Wprowadziło ono następujące zmiany:

 1. blankiety legitymacji pracowników ochrony zawierają informację, że pieczęć podmiotu wystawiającego dokument nie jest elementem obligatoryjnym; podmiot wystawiający legitymację może, lecz nie musi umieszczać na legitymacji swojej pieczęci;
 2. wskazano, że w przypadku utraty przez pracownika ochrony legitymacji pracownika ochrony fizycznej, legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przedsiębiorca powinien wydać pracownikowi ochrony nową legitymację – § 4 rozporządzenia.
 3. w ewidencji wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji dodano pozycje: „data wystawienia legitymacji”, „data zniszczenia zwróconej legitymacji” – § 6 ust. 2 pkt 6 i 10 rozporządzenia;
 4. określono, iż ewidencja wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej  należy stosować rozwiązania techniczne odpowiednie do ilości danych, które zapewniają właściwą rejestrację i przechowywanie dokumentacji, jej używalność
  i wiarygodność, co najmniej do upływu okresu przechowywania. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej strony ewidencji powinny być kolejno numerowane
  i stanowić uporządkowaną całość – § 7 rozporządzenia.

W związku pytaniami dotyczącymi legitymacji wydanych przed 2017 r., Departament Zwoleń i Koncesji MSWiA wyjaśnił, że legitymacje pracowników ochrony wydane w okresie 2014-2016 zachowują ważność, a ich wymiana wymagana jest w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, czyli gdy zamianie uległy:

 • imię lub nazwisko pracownika ochrony;
 • wizerunek twarzy pracownika ochrony;
 • oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji.
  

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1432, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz.U. z 2017 r. poz. 1307).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?