Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

Którzy przedsiębiorcy muszą zaprowadzić pełną księgowość, a którzy mogą wybrać PKPiR?

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) albo księgi rachunkowe (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, to tzw. pełna księgowość) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy też osób:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeśli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy zaś osób, które: 

 1. opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
 2. wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 3. wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 4. dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:

 • po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest taki sam w przepisach podatkowych i rachunkowych. Różna jest jednak definicja przychodów uwzględnianych przy obliczaniu tego limitu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro (do końca 2016 r. obowiązywał limit w wysokości 1 200 000 euro).

Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeśli przychody podatkowe z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 2 000 000 euro. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli za pośrednictwem CEIDG.

 A więc w celu ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzący dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni kierować się przepisami art. 14 ustawy o PIT.

Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują zaś, iż obowiązek zaprowadzenia pełnej księgowości odnosi się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in.: 

 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych innych niż podane w pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, 
 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (do końca 2016 r. obowiązywał limit w wysokości 1 200 000 euro).

Stąd przedsiębiorcy prowadzący dotąd księgi rachunkowe i chcący przejść na dokumentację na księgę przychodów i rozchodów, winni brać pod uwagę wartość przychodów ustaloną na podstawie ustawy o rachunkowości. I tu przewidziano, iż osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą teraz złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli za pośrednictwem CEIDG.

Porady prawne

W obu przypadkach wyrażone w euro wielkości przelicza się obecnie na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Np. dolny limit przychodów za rok 2016 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. wyniósł 8 595 200 zł (według bowiem średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r. 1 euro = 4,2976 zł).

Jeśli więc prowadzona działalność przynosi w roku podatkowym przychód przekraczający równowartość 2 000 000 euro, wówczas od następnego roku należy zaprowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ustawa ta nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości według jej zasad (tzw. księgowość na zasadach ogólnych) wiele obowiązków i ograniczeń. Musi on dokładnie ewidencjonować wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania oraz prowadzić szczegółowe ewidencje dotyczące poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest łatwe, dlatego też wymaga zatrudnienia specjalisty lub zlecenia uprawnionemu biuru rachunkowemu.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów natomiast jest obecnie najbardziej popularną formą ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach.

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, składać musi obecnie w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Kiedy naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić podatnika od obowiązku prowadzenia księgi?

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, na wniosek podatnika, może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Kiedy należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tzn. podatek opłacali na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Zawiadomienie o prowadzeniu księgi oraz zawiadomienie o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie księgi mogą być teraz złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli za pośrednictwem CEIDG.

 

Pamiętaj, że:

 • PKPiR zakłada się na dzień rozpoczęcia działalności. W terminie 20 dni od dnia założenia księgi należy pisemnie zawiadomić o tym urząd skarbowy.
 • Kontynuujący działalność nie muszą składać ponownego zawiadomienia, chyba że poprzednio rozliczali się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

A.J.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Z dniem 15 marca 2007 r. Minister Finansów zmienia rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chodzi o dostosowanie go do znowelizowanej od początku br. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także do nowej ustawy o opłacie skarbowej.  Nowa podatkowa księga przychodów i rozchodów Przewidziano nowy wzór podatkowej (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W związku ze zmianą ustawowego upoważnienia Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. ##baner## Co się zmieniło? Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r., w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., zawiera następujące zmiany: znosi obowiązek prowadzenia (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

Nieprawidłowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – opinia prawna

Nieprawidłowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę własną działalność od 1996 r. i samodzielnie się rozliczam. Ostatnio zostałem poproszony o skontrolowanie księgowości mojej znajomej i odkryłem pewne nieprawidłowości. Prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą od września 2001 roku, nie zatrudniając nikogo i opłacając składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie za siebie. Rozlicza się (z podatku (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, w działalności ze względu na obroty wykorzystywana jest kasa fiskalna. Co miesiąc składane (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

  Stan faktyczny   Jaka jest odpowiedzialność Głównego Księgowego za rachunkowość w firmie ( wynikająca z przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestię odpowiedzialność w tym zakresie), za podatki w firmie (wynikająca z przepisów podatkowych, Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy Karnej Skarbowej)? Czy pełnomocnictwo udzielone (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) mogą wykonywać następujące (...)

Komunikat w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Komunikat w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

W związku ze zmianami formuły egzaminu wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Komisja Egzaminacyjna opracowała przykładowy zestaw egzaminacyjny. Zestaw egzaminacyjny zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne obejmujące swoim zakresem poszczególne bloki tematyczne (rachunkowość, (...)

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Stan faktyczny X jest oddziałem spółki niemieckiej i zgodnie z wpisem do KRS podlega niemieckiemu kodeksowi handlowemu. Czy zasadne jest wymaganie od oddziału polskiego dostarczania uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników do Urzędu Skarbowego oraz Sądu Rejestrowego akceptującego roczne wyniki finansowe polskiego oddziału, podobnie jak czynią to spółki prawa handlowego zarejestrowane (...)

Wysokie wymagania dla księgowych

Wysokie wymagania dla księgowych

Osoba, która zechce otworzyć biuro rachunkowe, będzie musiała zdać egzamin, nawet jeśli skończyła studia o profilu rachunkowość i ma wieloletnią praktykę. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Okazuje się, że jej autorzy nie ograniczyli się do przeniesienia obecnych zasad przyznawania certyfikatu księgowego (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Kiedy pełna, a kiedy mała księgowość?

Kiedy pełna, a kiedy mała księgowość?

Czego dotyczą zmiany w rachunkowości? 22 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. Ma ona na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez podniesienie wysokości progu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, (...)

Czy będzie mniej zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości?

Czy będzie mniej zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości?

Kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości jest obecnie przedmiotem prac sejmowych.Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców proponuje rząd?Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez podniesienie wysokości progu przychodów (...)

Zmiany w rachunkowości i usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zmiany w rachunkowości i usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Senat wniósł poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Teraz trafi on znów do Sejmu. Przewiduje on m.in. uregulowanie w samej ustawie zasad usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jakie zmiany wynikają z dostosowań do przepisów wspólnotowych? Zmiana ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ma na celu transpozycję do polskich przepisów postanowień (...)

Będzie można wrócić do księgi podatkowej

Będzie można wrócić do księgi podatkowej

Wygląda na to, że niebawem zwiększy się limit przychodów umożliwiający prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.(...) ustawa ta zakłada, że w trakcie 2008 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za 2007 rok przekroczyły 800.000 (...)

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Każda osoba podejmująca próbę prowadzenia własnej działalności gospodarczej poznała uczucie bezsilności wobec wszechogarniającej biurokracji, czy sztywnych procedur. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie obowiązki nakłada na nich prawo, oraz czym grozi takich obowiązków zaniedbanie. Dotyczą one takich spraw jak m.in. złożenie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu w 2007 roku Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu negatywnym, określonym w art. 23 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują nowe wzory, jeżeli tak, (...)

Przekazanie towaru handlowego na potrzeby firmy

Przekazanie towaru handlowego na potrzeby firmy

Sytuacja: Dnia 30 marca zakupiłem na FV towar do kiosku do dalszej odsprzedaży (między innymi ściereczki do czyszczenia i płyn do mycia szyb) 05 kwietnia miałem już rozliczony miesiąc marzec, 10 (...)

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Rozpocząłem działalność indywidualną, posiadam oprogramowanie do prowadzenia firmy w zakresie, który zaspokaja moje potrzeby - m. in. z funkcją KPR - Książka Przychodów i Rozchodów. Chciałbym (...)

Usługa i towary w KPiR

Usługa i towary w KPiR

Prowadzę działalność w zakresie produkcji odzieżowej, rozliczam się na podstawie KPiR. Dokonałem zakupu usługi - pikowanie za 650 mb i jednocześnie ocieplacza 650 mb; aby kontrahent dokonał ww. (...)

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Do celów prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję biuro w biurowcu (prowadzę działaność gospodarczą, księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT). Umowa najmu przewiduje wpłatę (...)

Rachunkowość w szkole wyższej

Rachunkowość w szkole wyższej

Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych? Zasady gospodarki finansowej uczelni wyższych reguluje Rozporządzenie (...)

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w KRS w 2003 roku podlega badaniu sprawozdania finansowego w myśl art. 64 pkt. 3? Przyjmujemy, iż w pytaniu chodzi o art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. (...)

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. może zlecić na podstawie umowy zlecenia prowadzenie księgowości tejże spółki osobie fizycznej, nie posiadającej uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, (...)

Główna księgowa jako prezes zarządu

Główna księgowa jako prezes zarządu

Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan jest zabroniony a utrzymuje (...)

Obowiązkowe OC księgowej

Obowiązkowe OC księgowej

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC? (...)

Limit przejścia na pełną księgowość i termin

Limit przejścia na pełną księgowość i termin

Istnieje konieczność przejścia na pełną księgowość po przekroczeniu limitu przychodów. Jaki jest limit przychodu powodujący konieczności przejścia przedsiębiorcy na pełna księgowość i (...)

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

Czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną w dalszym ciągu można rozliczać się na zasadach ogólnych tj. książką przychodów i rozchodów zakładając, że nie zostanie przekroczony (...)

Osoba fizyczna a pełna księgowość

Osoba fizyczna a pełna księgowość

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. muszę przejść na pełną księgowość, z powodu przekroczenia obrotu. Jakie czynności muszę dokonać i co zrobić, (...)

Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zajmować się hurtowym obrotem alkoholem. Aktualnie prowadzi ewidencję księgową w postaci księgi przychodów i rozchodów. Czy hurtowy (...)

Księgowość w spółce jawnej

Księgowość w spółce jawnej

Spółka z o.o. jest udziałowcem spółki jawnej (zakładając, że jest taka możliwość). Spółka jawna nie musi stosować przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody za ostatni rok (...)

Odstępne za lokal handlowy kosztem

Odstępne za lokal handlowy kosztem

Mam zamiar wynająć lokal handlowy w pasażu handlowym zarządzanym przez Sp. z o.o. Obecnemu wynajmującemu muszę zapłacic odstępne. Jest on udziałowcem wspomnianej spółki bedącej właścicielem (...)

Ewidencja powierzonego materiału

Ewidencja powierzonego materiału

Czy prowadzenie usług w firmie (np. drobne przeróbki krawieckie, wszycie zamka do spodni, skrócenie nogawek), wymaga prowadzenia dokumentacji na przyjmowanie od klienta usług, czy należy jedynie dokonać (...)

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR kasowo + vat). Handlujemy z Unią, i zdarzają nam się sytuacje zwrotu towaru zarówno w WDT jak i w WNT. Krajowe faktury korygujące zarówno sprzedaży (...)

Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

Dnia 10.10.2008 r. zakupiono sprzęt medyczny w USA; jego wartość wynosiła 949,99 USD, koszt transportu i prowizji 181,5 USD. Razem 1.131,49 USD, w PLN 3031,01 (zapłata z góry, kurs USD 2,6832). W (...)

Zakup artykułów biurowych

Zakup artykułów biurowych

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi kadry-płace. W ubiegłym tygodniu kupiłam na bazarze sporo artykułów biurowych. Stoisko prowadził Rosjanin i mówił, że nie wystawia (...)

Likwidacja spółki cywilnej - sprzedaż rzeczy

Likwidacja spółki cywilnej - sprzedaż rzeczy

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Ponadto jestem udziałowcem w spółce cywilnej (PKPiR + VAT). Spółka cywilna będzie zlikwidowana z dniem 30 października bieżącego roku. Chcę (...)

Księgowania zbiorcze faktur za paliwo w PKPiR

Księgowania zbiorcze faktur za paliwo w PKPiR

Jesteśmy małym biurem rachunkowym. Obecnie prowadzimy księgowość dużej firmy handlowej. Firma posiada kilka samochodów w środkach trwałych - zarówno osobowe jak i ciężarowe. Faktury na samochody (...)

FORUM PRAWNE

jak wygląda księga przychodów i rozchodów?

jak wygląda księga przychodów i rozchodów? jak wygląda księga przychodów i rozchodów?

księga przychodów i rozchodów - czy trzeba informować US

księga przychodów i rozchodów - czy trzeba informować US Witam, od 1 kwietnia moja żona rozpoczela działalność gospodarczą. Czy prawdą jest, że do 20 dni muszę poinformować US o prowadzeniu (...)

Założenie spółki cywilnej

Założenie spółki cywilnej Posty: 1 Założenie spółki cywilnej Pisze nowy post bo nigdzie nie mogę znaleźć tego co chce. Z kolegą chcemy założyć spółkę cywilną. Dzisiaj złożyłem (...)

Zamknięcie działalności- spis z natury

Zamknięcie działalności- spis z natury Witam, mam parę pytań co do likwidacji działalności gospodarczej. Przez ok 9 miesięcy prowadziłem firmę usługową, jedyny dochód pochodził z zamówień (...)

Najlepszy program do księgowości.

Najlepszy program do księgowości. Zakładam biuro rachunkowe i proszę o opinię, który z programów jest najlepszy: symfonia, insert, a może jaki s inny? Chcę prowadzić: księgowość pełną, (...)

Sprzedam książkę Meritum Rachunkowość - najnowsze wydanie

Sprzedam książkę Meritum Rachunkowość - najnowsze wydanie Na sprzedaż oferuję książkę Meritum Rachunkowość - Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa - wydanie najnowsze - opublikowane (...)

Jak zapisać w bibliografii kodeks cywilny?

Jak zapisać w bibliografii kodeks cywilny? Witam młodych prawników! Jestem studentką pokrewnego prawu kierunku a mianowicie finanse i rachunkowość. Pod koniec czerwca mam obronę, więc już bardzo (...)

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców?

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców? Witam czy ktoś z państwa potrafiłby mi udzielić pomocy w kazusach: BARDZO PROSZĘ! gdzie ewentualnie mogę znaleźć odp na te pyt???? Pan Satyasegaran, (...)

Koleżanka chce przejąć moje stanowisko pracy!!!

Koleżanka chce przejąć moje stanowisko pracy!!! Moja koleżanka która jest na równorzędnym stanowisku przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, powodem jest "rzekome załamanie nerwowe"z powodu nękania (...)

jak rozliczyć ubezpieczenie zdrowotne w programie mała księgowość rzeczpospolitej?

jak rozliczyć ubezpieczenie zdrowotne w programie mała księgowość rzeczpospolitej? jak rozliczyć ubezpieczenie zdrowotne w programie mała księgowość rzeczpospolitej?

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe...

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe... Moja księgowa niebawem przechodzi na emeryturę. Znajoma namawia mnie na skorzystanie z księgowości online. Ona korzysta obecnie z https://wfirma.pl/ (...)

jaki kurs dla importu spoza UE w PKPiR

jaki kurs dla importu spoza UE w PKPiR Witam, mam mały problem. Po raz pierwszy importowałam towar spoza UE, a konkretnie ze Stanów Zjednoczonych. Mam pytanie jak wprowadzić tę dostawę do PKPiR ? (...)

czy opakowania zwrotne księgujemy do zakupów czy kosztów w pkpir?

czy opakowania zwrotne księgujemy do zakupów czy kosztów w pkpir? czy opakowania zwrotne księgujemy do zakupów czy kosztów w pkpir?

czesne

czesne Witam! 1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są (...)

czesne

czesne Witam Czy mogę odliczyc sobie od podatku czesne jakie płacę na studia męża? z góry dziękuje za pomoc Witam Mam takie pytanie czy tak może być chodziłam do szkoły policealnej za którą (...)

Porady prawne