13.10.2005

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Skąd zmiany?

14 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Uwzględniono w nim wymagania określone w umowie ADR oraz konieczność prawidłowego przygotowania kierowców do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych. Nowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Określa ono:

 • szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających;

  Porady prawne
 • wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;

 • rodzaje i zakres kursów dokształcających oraz ich ramowy program;

 • warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;

 • szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu;

 • wzór zaświadczenia ADR.

Kto może prowadzić działalność w zakresie prowadzenia kursów doszkalających?

Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających powinien posiadać:  

 1. warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie kursów dokształcających, w tym: pokój wykładowców o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, archiwum o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2, miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych oraz zaplecze sanitarne;  

 2. zbiór przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w szczególności przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób, ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W załącznikach do omawianego rozporządzenia można znaleźć: wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające i wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające, a także ramowy program kursów dokształcających oraz wzór zaświadczenia ADR.

Rodzaje kursu dokształcającego

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego

Ustalono następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:  

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych; 

 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;  

 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych; 

 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego

Ponadto w rozporządzeniu ustalono następujące rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:  

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;  

 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;  

 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;  

 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego podstawowego i doskonalącego podstawowego łącznie z jednym lub więcej niż jednym z kursów specjalistycznych, może przy tym odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

Jak wyglądają kursy dokształcające?

Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających przeprowadza: 

 •  zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m 

 • oraz ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Wprowadzenie dodatkowych znaków i sygnałów drogowych

Wprowadzenie dodatkowych znaków i sygnałów drogowych

Jakie nowe przepisy dotyczą znaków i sygnałów drogowych?9 grudnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.Rozporządzenie (...)

Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma być zwiększona

Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma być zwiększona

Prace nad projektem Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. Projekt nowelizacji jest przygotowywany w związku postulatami organizacji społecznych zrzeszających instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę (...)

Dla kogo emerytury pomostowe?

Dla kogo emerytury pomostowe?

  Co ureguluje rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych? Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, którym zajmuje się obecnie Sejm, dotyczy: zasad nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych (...)

Od dziś szkolenia dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Od dziś szkolenia dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Kierowcy przewożący materiały niebezpieczne muszą przejść specjalne szkolenie. Od dziś wprowadzono określone rodzaje takich kursów.Szczegóły minister infrastruktury podał w rozporządzeniu, które dziś wchodzi w życie (Dz. U. nr 194, poz. 1989). Najpierw kierowcy trudniący się transportem (...)

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Parlament Europejski przyjął propozycję uproszczenia europejskiego prawodawstwa w zakresie transportu niebezpiecznych towarów. Autor sprawozdania, polski deputowany Bogusław Liberadzki (PES) podkreśla, że proponowana dyrektywa ujednolica i zmniejsza ilość regulacji dotyczących przewozów (...)

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Od 8 listopada br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.  Na czym polega obowiązek zgłoszenia?  To rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy (...)

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed przewozem tzw. olejów smarowych (o różnej nazwie handlowej) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem (...)

Doradcy firmy transportujących towary niebezpieczne

Doradcy firmy transportujących towary niebezpieczne

Zasady bezpiecznego przewozu drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym są uregulowane umową europejską, tzw. ADR. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

Prawo pracy Zmiany w prawie związane z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej nie ominęły również prawa pracy. Zmiany w Kodeksie Pracy po wejściu Polski do UE dotyczą w szczególności skutków prawnych związanych z zawieraniem kolejnych umów o pracę na czas określony, wykonywania (...)

Jak zostać doradcą ds. bezpieczeństwa transportu?

Jak zostać doradcą ds. bezpieczeństwa transportu?

Egzamin na doradcę czuwającego nad bezpieczeństwem transportu towarów niebezpiecznych kosztuje 400 zł.   (...)Przedsiębiorca prowadzący taką działalność prowadzi nadzór wewnętrzny i w tym celu winien na własny koszt wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów (...)

UTK wytyka nieprawidłowości w przewozie towarów niebezpiecznych

UTK wytyka nieprawidłowości w przewozie towarów niebezpiecznych

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi stały nadzór nad procesem przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym. W wyniku dokonanych w ostatnim czasie czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych. Prezes UTK stwierdził naruszenie (...)

Ustawa w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Ustawa w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2022 r. projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Teraz jest on w Senacie. Projekt kompleksowo obejmuje zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych (...)

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

Jak było dotąd? Wymóg potwierdzania dostaw towarów groził polskim firmom handlującym z UE utratą płynności, gdyż nie mogąc uzyskać potwierdzeń dostaw, zmuszone bywały do niepotrzebnego naliczania i płacenia polskiemu fiskusowi często bardzo wysokich kwot VAT. Od spełnienia m.in. tego (...)

Wpadają groźne zabawki

Wpadają groźne zabawki

Rośnie liczba niebezpiecznych produktów wycofanych z rynku UE. W 2008 roku wycofano ich o 16% więcej w porównaniu do 2007 r. Wszystko dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX"). Dziś KE opublikowała roczne sprawozdanie z działania (...)

Bez doradcy do spraw bezpieczeństwa nawet 5 tysięcy kary

Bez doradcy do spraw bezpieczeństwa nawet 5 tysięcy kary

Przedsiębiorca trudniący się transportem towarów niebezpiecznych, który nie zadba o doradcę do spraw bezpieczeństwa, musi się liczyć z karą 5 tys. zł. Nowelizację ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych uchwalił w piątek Sejm. Ma ona na celu wprowadzenie do prawa krajowego (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Parlament Europejski przyjął propozycję uproszczenia europejskiego prawodawstwa w zakresie transportu niebezpiecznych towarów. Autor sprawozdania, polski deputowany Bogusław Liberadzki (PES) podkreśla, że proponowana dyrektywa ujednolica i zmniejsza ilość regulacji dotyczących przewozów (...)

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Od 8 listopada br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.  Na czym polega obowiązek zgłoszenia?  To rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy (...)

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed przewozem tzw. olejów smarowych (o różnej nazwie handlowej) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem (...)

Doradcy firmy transportujących towary niebezpieczne

Doradcy firmy transportujących towary niebezpieczne

Zasady bezpiecznego przewozu drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym są uregulowane umową europejską, tzw. ADR. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

Prawo pracy Zmiany w prawie związane z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej nie ominęły również prawa pracy. Zmiany w Kodeksie Pracy po wejściu Polski do UE dotyczą w szczególności skutków prawnych związanych z zawieraniem kolejnych umów o pracę na czas określony, wykonywania (...)

Jak zostać doradcą ds. bezpieczeństwa transportu?

Jak zostać doradcą ds. bezpieczeństwa transportu?

Egzamin na doradcę czuwającego nad bezpieczeństwem transportu towarów niebezpiecznych kosztuje 400 zł.   (...)Przedsiębiorca prowadzący taką działalność prowadzi nadzór wewnętrzny i w tym celu winien na własny koszt wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów (...)

UTK wytyka nieprawidłowości w przewozie towarów niebezpiecznych

UTK wytyka nieprawidłowości w przewozie towarów niebezpiecznych

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi stały nadzór nad procesem przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym. W wyniku dokonanych w ostatnim czasie czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych. Prezes UTK stwierdził naruszenie (...)

Ustawa w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Ustawa w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2022 r. projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Teraz jest on w Senacie. Projekt kompleksowo obejmuje zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych (...)

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

Jak było dotąd? Wymóg potwierdzania dostaw towarów groził polskim firmom handlującym z UE utratą płynności, gdyż nie mogąc uzyskać potwierdzeń dostaw, zmuszone bywały do niepotrzebnego naliczania i płacenia polskiemu fiskusowi często bardzo wysokich kwot VAT. Od spełnienia m.in. tego (...)

Wpadają groźne zabawki

Wpadają groźne zabawki

Rośnie liczba niebezpiecznych produktów wycofanych z rynku UE. W 2008 roku wycofano ich o 16% więcej w porównaniu do 2007 r. Wszystko dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX"). Dziś KE opublikowała roczne sprawozdanie z działania (...)

Bez doradcy do spraw bezpieczeństwa nawet 5 tysięcy kary

Bez doradcy do spraw bezpieczeństwa nawet 5 tysięcy kary

Przedsiębiorca trudniący się transportem towarów niebezpiecznych, który nie zadba o doradcę do spraw bezpieczeństwa, musi się liczyć z karą 5 tys. zł. Nowelizację ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych uchwalił w piątek Sejm. Ma ona na celu wprowadzenie do prawa krajowego (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

Co przewiduje przygotowany przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw? Rządowy projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję (...)

Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

Czemu ma służyć ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów? Nowelizacja ta ma zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne (...)

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje (...)

Wkrótce mobilne kontrole drogowe

Wkrótce mobilne kontrole drogowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Teraz jest on w parlamencie. Bliżej mobilnych kontroli drogowych Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej (...)

Lepsze przepisy dot. przewozu ładunków

Lepsze przepisy dot. przewozu ładunków

O jakie regulacje dotyczące sposobu przewozu ładunku chodzi? Poprawa jakości transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego przez wprowadzenie standaryzowanych procedur zabezpieczenia ładunku - to przewidywane efekty nowego rozporządzenia podpisanego 25 stycznia 2018 r. przez Ministra Infrastruktury. Zostało (...)

Zmiany dotyczące drogowej kontroli technicznej pojazdów

Zmiany dotyczące drogowej kontroli technicznej pojazdów

Dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym możliwe będą mobilne kontrole techniczne pojazdów wykonujących przewóz rzeczy i osób. Co przewiduje ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Składka na FEP za kierowców

Składka na FEP za kierowców

Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu (...)

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii C, ale nie posiada świadectwa (...)

Jakiego rodzaju prace są pracami o szczególnym charakterze?

Jakiego rodzaju prace są pracami o szczególnym charakterze?

Jakiego rodzaju prace są pracami o szczególnym charakterze? Są to następujące zajęcia:Pracami o szczególnym charakterze są:· Prace pilotów statków powietrznych (pilot, (...)

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i na czym polega egzamin? Prowadzenie (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od firmy prywatnej? Polski system (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest (...)

Rękojmia w kontraktach zagranicznych

Rękojmia w kontraktach zagranicznych

Mam kontrakt z kontrahentem zagranicznym, w którym nie ma zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi oraz prawa i miejsca rozstrzygania sporów. Jakie przepisy regulują rękojmię z partnerami zagranicznymi (...)

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję? Obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy ciąży co do zasady na wszystkich (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Jakie przepisy obowiązują co do systemu pracy kierowców wykonujących usługi w zakresie przewozów międzynarodowych? 30 sierpnia 1999r.(Dz.U.1999.94.1087) Rzeczpospolita Polska ratyfikowała umowę (...)

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Posiadam sprawny technicznie samochód osobowy. Jednakże samochód ma pewne uszkodzenia blacharskie, ale nie ma elementów wystających, niebezpiecznych. Czy może być przeprowadzone okresowe badanie (...)

Przewóz na potrzeby własne

Przewóz na potrzeby własne

Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną działalnością posiadamy (...)

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Posiadam samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz przyczepę o DMC 2600 kg. Pojazd wraz z przyczepą przeznaczony jest tylko i wyłącznie do przewozów towarów handlowych dla mojej firmy. (...)

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Mam zatrudnić pracownika na umowę zlecenie był on kiedyś naszym pracownikiem. Pracownik ma być zatrudniony jako kierowca, czy kierowca może być zatrudniony na umowę zlecenie? Czy może być zapis (...)

Koszty ubezpieczenia w transporcie

Koszty ubezpieczenia w transporcie

Świadczę usługi transportu towarów. Przewoziłem towar na zlecenie spedytora, który przyjął zlecenie przewozu od właściciela towaru. Miał miejsce wypadek i towar uległ zniszczeniu. Jako przewoźnik (...)

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i na czym polega egzamin? Prowadzenie (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od firmy prywatnej? Polski system (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest (...)

Rękojmia w kontraktach zagranicznych

Rękojmia w kontraktach zagranicznych

Mam kontrakt z kontrahentem zagranicznym, w którym nie ma zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi oraz prawa i miejsca rozstrzygania sporów. Jakie przepisy regulują rękojmię z partnerami zagranicznymi (...)

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję? Obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy ciąży co do zasady na wszystkich (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Jakie przepisy obowiązują co do systemu pracy kierowców wykonujących usługi w zakresie przewozów międzynarodowych? 30 sierpnia 1999r.(Dz.U.1999.94.1087) Rzeczpospolita Polska ratyfikowała umowę (...)

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Posiadam sprawny technicznie samochód osobowy. Jednakże samochód ma pewne uszkodzenia blacharskie, ale nie ma elementów wystających, niebezpiecznych. Czy może być przeprowadzone okresowe badanie (...)

Przewóz na potrzeby własne

Przewóz na potrzeby własne

Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną działalnością posiadamy (...)

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Posiadam samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz przyczepę o DMC 2600 kg. Pojazd wraz z przyczepą przeznaczony jest tylko i wyłącznie do przewozów towarów handlowych dla mojej firmy. (...)

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Mam zatrudnić pracownika na umowę zlecenie był on kiedyś naszym pracownikiem. Pracownik ma być zatrudniony jako kierowca, czy kierowca może być zatrudniony na umowę zlecenie? Czy może być zapis (...)

Koszty ubezpieczenia w transporcie

Koszty ubezpieczenia w transporcie

Świadczę usługi transportu towarów. Przewoziłem towar na zlecenie spedytora, który przyjął zlecenie przewozu od właściciela towaru. Miał miejsce wypadek i towar uległ zniszczeniu. Jako przewoźnik (...)

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji (...)

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek (...)

Składka na FEP za kierowców

Składka na FEP za kierowców

Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu (...)

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Firma transportowa (prowadząca KPiR + VAT) zatrudnia kierowców na umowę o pracę na czas nieokreślony z miejscem pracy - adres stały firmy. Czy w świetle Kodeksu cywilnego i u.p.d.f. pracownikowi (...)

FORUM PRAWNE

Przeprowadzki

Przeprowadzki Transport i przeprowadzki Poszukujemy partnerów do współpracy organizujemy transport i przeprowadzki warszawa krauss TEL. 732732137 TANIE PRZEPROWADZKI SZCZECIN,POLICE,GOLENIÓW tel. 732732137 (...)

Przeprowadzki

Przeprowadzki Transport i przeprowadzki Poszukujemy partnerów do współpracy organizujemy transport i przeprowadzki warszawa krauss TEL. 732732137 TANIE PRZEPROWADZKI SZCZECIN,POLICE,GOLENIÓW tel. 732732137 (...)

szkolenia po godzinach pracy

szkolenia po godzinach pracy Witam! Obecnie pracóje w firmie ktora wysłała mnie na kurs. Kurs ten odbywa się po godzinach pracy. Czy w tym wypadku powinienem uzyskać wynagrodzenie za nadgodziny lub (...)

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie korzyści przyniesie mi jak zatrudnienie osobę niepełnosprawna?? Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest bardzo korzystne (...)

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie Witam, Proszę o pilną pomoc.. Przy podpisywaniu umowy zlecenie pracodawca wymaga podpisania klauzuli zwrotów kosztów szkolenia (...)

"Lojalka" na kolei - sztuczny koszt szkolenia

"Lojalka" na kolei - sztuczny koszt szkolenia Witam. Zacznę moją historię od początku. W 2014 roku postanowiłem podjąć pracę jako maszynista, rozglądałem się za przewoźnikami kolejowymi w (...)

Umowa szkoleniowa a kara finansowa

Umowa szkoleniowa a kara finansowa Witam, Podpisałem umowę szkoleniową wraz z umową próbną o pracę na 3 miesiące jak zaczynałem w firmie. Później gdy się kończyła umowa to podpisałem nową (...)

Asertywna komunikacja

Asertywna komunikacja Asertywność jest taką kompetencją, która może pomóc Ci rozwinąć swoją karierę a także wzmocnić relacje z bliskimi. Dzięki temu, że będziesz bardziej świadomy swoich (...)

Prawo jazdy w 2011 r. - zmiany!

Prawo jazdy w 2011 r. - zmiany! Czy orientujecie się może, jakie zmiany nastąpią w uzyskiwaniu prawa jazdy w przyszłym roku? czy wydłuży się ilość godzin, które trzeba samochodem przejeździć? (...)

koszty szkolenia

koszty szkolenia Otóż zawarłem umowę o pracę na czas nieokreślony. Czas wypowiedzenia to 3 dni. W umowie jest napisane iż muszę przepracować conajmniej 30 dni w innym wypadku będę obciążony (...)

szkolenia po godzinach pracy

szkolenia po godzinach pracy Witam! Obecnie pracóje w firmie ktora wysłała mnie na kurs. Kurs ten odbywa się po godzinach pracy. Czy w tym wypadku powinienem uzyskać wynagrodzenie za nadgodziny lub (...)

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie korzyści przyniesie mi jak zatrudnienie osobę niepełnosprawna?? Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest bardzo korzystne (...)

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie Witam, Proszę o pilną pomoc.. Przy podpisywaniu umowy zlecenie pracodawca wymaga podpisania klauzuli zwrotów kosztów szkolenia (...)

"Lojalka" na kolei - sztuczny koszt szkolenia

"Lojalka" na kolei - sztuczny koszt szkolenia Witam. Zacznę moją historię od początku. W 2014 roku postanowiłem podjąć pracę jako maszynista, rozglądałem się za przewoźnikami kolejowymi w (...)

Umowa szkoleniowa a kara finansowa

Umowa szkoleniowa a kara finansowa Witam, Podpisałem umowę szkoleniową wraz z umową próbną o pracę na 3 miesiące jak zaczynałem w firmie. Później gdy się kończyła umowa to podpisałem nową (...)

Asertywna komunikacja

Asertywna komunikacja Asertywność jest taką kompetencją, która może pomóc Ci rozwinąć swoją karierę a także wzmocnić relacje z bliskimi. Dzięki temu, że będziesz bardziej świadomy swoich (...)

Prawo jazdy w 2011 r. - zmiany!

Prawo jazdy w 2011 r. - zmiany! Czy orientujecie się może, jakie zmiany nastąpią w uzyskiwaniu prawa jazdy w przyszłym roku? czy wydłuży się ilość godzin, które trzeba samochodem przejeździć? (...)

koszty szkolenia

koszty szkolenia Otóż zawarłem umowę o pracę na czas nieokreślony. Czas wypowiedzenia to 3 dni. W umowie jest napisane iż muszę przepracować conajmniej 30 dni w innym wypadku będę obciążony (...)

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara 5. W przypadku niestawiennictwa na szkoleniu w terminie w miejscu opisanym w pkt 4 niniejszej umowy Kandydat będzie zobowiązany do zapłaty - w terminie 7 dni (...)

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011 Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających od A do Z Termin: 2011.09.30, Łódź ________________________________________ Zapraszamy (...)

wypowiedzenie umowy

wypowiedzenie umowy jestem na chorobowym a poniewaz od pazdziernika mam nowa prace potrzebuje złozyc wymowienie w obecnej firmie. Czy podczas chorobowego moge zlozyc wymowienie. Czy to jest zgodne z prawem (...)

Porady prawne