List w sprawie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

27.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Poniżej przedstawiamy treść listu wysłanego do Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy dotyczącego zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) z niepokojem przyjęła informację o przyjętym w dniu 10 marca 2008 r. przez Radę Ministrów projekcie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności zawartych w w/w projekcie propozycjach dotyczącym zasad finansowania egzekucji komorniczej (art. 1 pkt 12 projektu dotyczący art. 49 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji).

Projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który skierowany już został do Sejmu (druk nr 1810) budzi poważne obawy przedsiębiorców zrzeszonych w PKPP Lewiatan odnośnie ich potencjalnego negatywnego wpływu na efektywność egzekucji komorniczej w Polsce.

PKPP Lewiatan od lat, konsekwentnie, występuje do Ministra Sprawiedliwości, a także do innych właściwych organów władzy publicznej z propozycjami zmian przepisów prawa, które w naszej ocenie mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności egzekucji komorniczej. Postulowaliśmy m.in.: istotne zwiększenie ilości kancelarii komorniczych, stworzenie warunków do większej konkurencji pomiędzy komornikami oraz zmniejszenie różnego rodzaju opłat obciążających wierzyciela podczas egzekucji. Znaczna część z tych propozycji została pozytywnie przyjęta.

Jednakże, zawarta w druku nr 1810 propozycja zmiany dotychczasowej treści art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji polegająca na zwiększeniu ilości przypadków umożliwiających obniżenie opłat ponoszonych przez dłużnika podczas egzekucji budzi poważne wątpliwości PKPP Lewiatan.

Zdaniem PKPP Lewiatan, zasadą przy prowadzeniu egzekucji powinno być, iż koszty egzekucji ponosi dłużnik, z którego winy doszło do egzekucji. Kancelarie komornicze powinny natomiast utrzymywać się z opłat ponoszonych przez dłużnika, gdyż stanowi to czynnik motywujący je do efektywnej egzekucji.

Uważamy, że jeżeli opłaty ponoszone przez dłużnika będą zbyt niskie (zwłaszcza w sprawach o egzekucję niskich i średnich kwot do 2000 zł., stanowiących większość spraw trafiających do egzekucji) kancelarie komornicze będą:
a) miały zbyt małe wpływy z egzekucji by się utrzymać (dotyczyć to będzie zwłaszcza nowo powstających kancelarii) oraz rozwijać (informatyzacja, zatrudnianie nowych osób, by zwiększyć szybkość egzekucji i likwidować istniejące zaległości),
albo będą
b) próbowały przerzucać dodatkowe koszty egzekucji na wierzycieli, zniechęcając ich tym samym do występowania (zwłaszcza w przypadku małych i średnich kwot) na drogę sądową i egzekucji komorniczej, jak miało to miejsce w przeszłości podczas obowiązywania tzw.

Porady prawne

zaliczek komorniczych.

Dalsze obniżanie opłaty stosunkowej ponoszonej przez dłużnika może prowadzić do nasilenia się tego rodzaju praktyk albo do ograniczenia efektywności kancelarii komorniczych lub wręcz do ich bankructw. Proponujemy zatem wprowadzenie jednolitej opłaty stosunkowej za skuteczną egzekucję w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia (także z rachunku bankowego bądź wynagrodzenia za pracę), która naszym zdaniem przyczyni się do powrotu do bardziej efektywnego sposobu finansowania egzekucji z należności wyegzekwowanych od dłużników. Czynnikiem dodatkowo wzmacniającym efektywność podejmowanych przez komorników działań byłoby przykładowo obniżenie opłaty stałej nie powiązanej ze skutecznością egzekucji, wynikającej z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zdaniem PKPP Lewiatan gwarantowanie komornikom opłat stałych, mniemających związku z efektami ich pracy i nie powiązanych ze skutecznością egzekucji, ma demotywujący wpływ na podejmowane przez komorników działania oraz zniechęca wierzyciel do egzekucji komorniczej małych kwot. Charakter pracy komornika wymaga, by była ona nagradzana za skuteczność podejmowanych działań egzekucyjnych, stąd nasza propozycja zmiany art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w wyżej zaproponowanym kształcie.

Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w nowelizacji, dotyczącym treści art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a budzącym niepokój PKPP Lewiatan jest umożliwienie sądowi, na wniosek dłużnika, obniżenia wysokości opłat stosunkowych pobieranych od dłużnika przez komornika.

Rozwiązanie to, zaproponowane w trakcie prac nad projektem przez Ministra Zdrowia naszym zdaniem psuje system egzekucji komorniczej i stanowi poważne zagrożenie jego reformy zapoczątkowanej od 1 stycznia 2008 r.
Fakt, że niektóre kancelarie komornicze osiągają duże przychody z egzekucji szpitali nie uzasadnia wprowadzania rozwiązań, które szkodzą egzekucji komorniczej, jako całości także w standardowych przypadkach, zwłaszcza zaś przy egzekwowaniu przez przedsiębiorców oraz konsumentów małych i średnich kwot.

Zdaniem PKPP Lewiatan, w celu ochrony szpitali przed tego rodzaju praktykami należy wprowadzić rozwiązania szczegółowe a nie uniwersalne, które grożą pogorszeniem efektywności egzekucji komorniczej w całości.


Nie zgadzamy się z podnoszonymi w uzasadnieniu do wspomnianej nowelizacji argumentami, iż koszty egzekucji mogą okazać się zbyt duże dla niektórych dłużników. Należy zdecydowanie podkreślić, że w prawie każdym przypadku egzekucji zanim sprawa zostanie skierowana do egzekucji komorniczej wierzyciele kierują do dłużników wezwania przedsądowe, wzywające do polubownej spłaty zobowiązania. Tylko w tych przypadkach, kiedy dłużnik nie reaguje na wezwania przedsądowe sprawa kierowana jest do sądu, gdzie sprawę kończy prawomocny wyrok. Na tym etapie więc bardzo niewielu dłużników, mając możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów egzekucyjnych, korzysta z tej możliwości. Tak więc kosztami egzekucji komorniczej obciążany jest dłużnik, który uchylił się od spłaty zobowiązań po otrzymaniu zarówno przedsądowych wezwań do zapłaty oraz następnie wyroku sądowego. Świadomie więc nie skorzystał on z szansy uniknięcia dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

PKPP Lewiatan opowiada się za modelem egzekucji, gdzie w każdym przypadku dłużnik ponosiłby opłatę stosunkową w wysokości 15%, a jedyny dopuszczalny przypadek obniżenia tych opłat mógłby mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik podczas egzekucji komorniczej niezwłocznie zareaguje na pierwsze wezwanie komornika do zapłaty, spłacając zobowiązanie w ustalonym terminie lub przedstawiając akceptowalny harmonogram spłaty zobowiązania, zanim komornik podejmie inne działania i poniesie przez dłużnika dodatkowe koszty (ustalenia w ZUS, urzędach skarbowych, bankach, poszukiwanie majątku itp.). 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne